Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

437/10.5.2019г. , гр. Шумен

 

Шуменският районен съд, в публичното заседание на единадесети април , през две хиляди и деветнадесета    година , в състав :  

                                                                                            СЪДИЯ:   Зара Иванова

при секретаря  А.П., като разгледа докладваното  от  районният  съдия  бр.д. №487  по описа за 2019  г., за да се произнесе взе предвид:

Производство по чл.50 от СК  .

Депозирана е искова молба от Б.Б.Х., ЕГН: **********, с адрес: *** срещу Н. М. Х., ЕГН **********,  с адрес: *** , с правно основание чл.49 от СК . В хода на делото страните заявяват , че са постигнали споразумение по чл.51 от СК , поради което молят бракът им да бъде прекратен по реда на чл.50 от СК – по взаимно съгласие .

В открито съдебно заседание страните поддържат споразумението ,  правят допълнение касателно ползването на семейното жилище .С оглед  становището на страните, съдът с протоколно определение от 11.04.2019г.  , на основание чл.214 от ГПК е допуснал изменение на основанието на първоначално предявения иск от чл.49 от СК на чл.50 от СК .

 След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното:

По делото е представено и прието Удостоверение за сключен граждански брак , издадено  въз основа на Акт  № *** г. съставен в с. Правенци, общ. Нови пазар,  Община Шумен, от което се установява , че страните са съпрузи от 19.07.2003 г.   Твърдят , че нямат родени от брака деца . 

Съдът констатира  , че молбата за допускане на развод по взаимно съгласие е процесуално допустима , от друга страна споразумението по чл.51 от СК е пълно , уредени са всички лични отношения между съпрузите , отговаря на изискванията на закона и морала , поради което няма пречки да бъде утвърдено от съда .  Поради липсата на доказателства в обратен смисъл , съдът приема за доказано , че нямат родени от брака деца, ето защо  не е необходимо съдът да се произнася по въпросите за местоживеенето на дете  , упражняването на  родителските права , издръжката  и режима на лични контакти   . 

С оглед доходите на страните и на основание чл.6 т.3 от Тарифа  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да бъде определена окончателна държавна такса в размер на 40 лева , от които 25  лева предварително са внесени от  мъжа   , остатъкът до пълния размер , а именно 15  лева е дължим от жената  .

На осн.чл.7 ал.1 , т.2 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК , мъжът  следва да заплати  държавна такса върху стойността на поставеното в личен дял имущество – МПС  и движими вещи  , в размер на 20  лева .

На осн.чл.7 ал.1 , т.2 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК , жената   следва да заплати  държавна такса върху сумата , която ще получи като уравнение , за поставеното в личен дял на съпруга и  имущество ,  в размер на 110 лева .  

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И:

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 19.07.2003 г. , с Акт  № *** г. съставен в с. Правенци, общ. Нови пазар,  Община Шумен, ГРАЖДАНСКИ БРАК   между Б.Б.Х., ЕГН: **********, с адрес: *** и Н. М. Х., ЕГН **********,  с адрес: ***,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ .

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между Б.Б.Х., ЕГН: ********** и Н. М. Х., ЕГН **********, споразумение по чл.51 от СК  както следва:

·        След прекратяване на брака съпругата Н. М. Х., ЕГН **********  ВЪЗСТАНОВЯВА  предбрачното   си фамилно име И. . 

·        След прекратяване на брака страните не си дължат ИЗДРЪЖКА  .

·        СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ ,   представляващо имот в с.Правенци , ул.“*** , след прекратяване на брака ще се ползва от мъжа Б.Б.Х., ЕГН: ********** , като се констатира , че съпругата Н. М. Х., ЕГН ********** го е напуснала .

·        След прекратяване на брака ВЪЗЛАГА В ЛИЧЕН ДЯЛ на мъжа Б.Б.Х., ЕГН: **********, следното придобито по време на брака в режим на СИО, МПС :   Фиат Дукато с peг. № Н ***АХ.

·        За УРАВНЕНИЕ   на дела си от описаното МПС съпругата Н. М. Х., ЕГН ********** ще получи сумата 500 (петстотин ) лева , която съпругът Б.Б.Х., ЕГН: **********  се задължава да заплати по банков път до 31.05.2019г.

·        ДВИЖИМИТЕ  ВЕЩИ, представляващи обзавеждане на жилището им, придобити в режим на СИО, след прекратяване на брака остават в ЛИЧЕН ДЯЛ на съпруга Б.Б.Х., ЕГН: ********** .

·        За УРАВНЕНИЕ   на дела си от посочените движими вещи  съпругата Н. М. Х., ЕГН ********** ще получи сумата 5 000 (пет  хиляди ) лева, която съпругът Б.Б.Х., ЕГН: **********  се задължава да заплати по банков път до 31.05.2019г.

·        Всички останали ДВИЖИМИ ВЕЩИ страните са поделили доброволно и нямат претенции от имуществен характер.

·        Страните заявяват , че с настоящото споразумение уреждат  всички лични и имуществени въпроси помежду си и заявяват, че нямат и няма да имат  претенции един към друг.  

ОСЪЖДА Н. М. Х., ЕГН **********, да заплати в полза на Бюджета на СВ , по сметка на ШРС ,  сумата от 125 ( сто двадесет и пет ) лева , от които 15 лева – остатъка от определена държавна такса за водене на делото и 110 лева – държавна такса върху стойността на паричното уравнение .

ОСЪЖДА Б.Б.Х., ЕГН: ********** , да заплати в полза на Бюджета на СВ , по сметка на ШРС ,  сумата от 110 ( сто и десет ) лева  – държавна такса върху стойността на поставеното му в дял имущество – МПС и движими вещи .

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: