Р Е Ш Е Н И Е  

864/25.9.2019г.           Гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, осми състав

На двадесети и пети септември през две хиляди и деветнадесета година

В открито заседание в следния състав:  

                                                                         Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №610 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:            

            Производство по чл.250 от ГПК.

С решение № 753 от 29.07.2019г. по настоящото ГД №610 по описа на ШРС за 2019 год  съдът е осъдил  ответника ЗАД „А.“ АД - С., ЕИК***, седалище и адрес на управление: гр. С., община С., район С., ул. „С. К.“ ***, представлявано от Д. Н. М., К. С. В., М. П. И., В. П. К. –М., да заплати на „К.Г.“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Р. П.“ № 30, представлявано от К. А. К., сумата от 7415,90лв., представляваща застрахователно обезщетение, дължимо от ответника на основание договор за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, по застрахователна полица № ***/***г., за причинени имуществени вреди, настъпили поради запушване на водосточна тръба със строителни отпадъци, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска.

Също така ответника е осъден да заплати на „К.Г.“ ЕООД, ЕИК ***, и сумата от 769,63лв.  представляваща направените по делото разноски.

Решението е обжалвано от ответника ЗАД „А.“ АД - С., ЕИК***.

С молба рег . № 14071 от 02.08.2019г. процесуалният представител на ищеца„К.Г.“ ЕООД, ЕИК *** е направил искане за допълване на решението в частта досежно разноските за 840лв. заплатено адвокатско възнаграждение, които не са включени в диспозитива касаещ разноските, но за извършването на които са представени доказателства по делото .

Препис от молбата е била изпратена на ответната страна /съобщение получено на 13.08.2019г./, като в срока по чл.250, ал.2 от ГПК не е бил депозиран отговор от ответника.

Съдът, съобразявайки материалите по делото, естеството на производството по чл. 250 от ГПК, намира искането за основателно и направено от лице, имащо правен интерес.

Поради изложеното диспозитива касаещ разноските по делото следва да се допълни по следният начин: след думите „сумата от 769,63лв. /седемстотин шестдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки/“ да се добави текста- „както и сумата от 840лв. за заплатено адвокатско възнаграждение, общо 1690,63лв., представляваща направените по делото разноски.“

Водим от горното, съдът

Р   Е  Ш   И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 753 от 29.07.2019г.  по гр.д. № 610/2019г. на ШРС, като диспозитива на същото да се чете по следния начин:

ОСЪЖДА ЗАД „А.“ АД - С., ЕИК***, седалище и адрес на управление: гр. С., община С., район С., ул. „С. К.“, ***, представлявано от Д. Н. М., К. С. В., М. П. И. , В. П. К. –М., да заплати на „К.Г.“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Р. П.“ № 30, представлявано от К. А. К. чрез адв. В.С. при РАК, сумата от 769,63лв. /седемстотин шестдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки/,  както и сумата от 840лв. за заплатено адвокатско възнаграждение, общо 1609,63лв., представляваща направените по делото разноски

Допълнителното решение подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяването му на страните.

                                                                           

                                                                                Районен съдия: