Р Е Ш Е Н И Е

 

784/1.8.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, на девети юли през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:  

     Районен съдия: М. Марков    

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №779 по описа за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:          

Настоящото производство е образувано по повод предявен от П.Х.Х. с ЕГН ********** срещу  Г.Г.Г. с ЕГН ********** осъдителен иск с правно основание чл. 232, ал. 2 от ЗЗД, с който се иска да бъде осъден ответника заплати сумата от 3482,55 лева, дължим наем по договор за наем на земеделски земи сключен на 15.12.2015г.  за стопанската 2016г./2017г.,  ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска, както и присъждане на извършените по делото разноски.

Ответникът не подава отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото.

В съдебно заседание, ищецът не се явява лично, като чрез процесуалния си представител моли, исковата претенция да бъде уважена изцяло. Счита, че след като иска е доказан в хода на производството следва да бъде уважен така както е предявен. Претендира разноски. Иска постановяване на неприсъствено решение на основание чл.238 от ГПК.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното:

П.Х.Х.  предоставил за временно и възмездно ползване на Г.Г.Г. следните недвижими имоти, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Панайот Волов, обл. Шумен: имот № ***, местност „Среден баямлък“, с площ 53,319 дка и имот № ***, местност „Чавдарите“, с площ 10 дка. Наемателят се задължил да заплаща наемна цена в размер на 55,00 лв./декар по договор за наем на земеделски земи сключен на 15.12.2015г.  за стопанската 2016г./2017г. Ответникът не изпълнил задълженията си за плащане на наемните цени.

Съдът е събрал като относими по делото представените писмени доказателства: ксерокопия на: писмо от ОД „Земеделие“ – Шумен изх. №107/13.04.2017 г. до П.Х., договор за отдаване на земеделска земя под наем от 15.12.2015 г.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установено следното:

Предявен е осъдителен иск с правно основание чл.232 ал.2, във връзка с чл.228 от ЗЗД.

Ищецът сочи, че между него и ответника бил сключен договор за наем с предмет- земеделска земя. Ответникът бил задължен да заплаща наемна цена за период от една година. Моли ответника да бъде осъден да заплати сумата 3482,55 лева, дължим наем по договор за наем на земеделски земи сключен на 15.12.2015г.  за стопанската 2016г./2017г.,  ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска.

Съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, по искане на другата страна съдът може да постанови неприсъствено решение. Тези последици са редовно указани на ответника с разпореждането на съда по чл.131 от ГПК и с определението по чл.140 ГПК.

С оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените от ищеца неоспорени писмени доказателства  и правилата на доказателствената тежест, по силата на които ответникът следваше да установи изпълнението на претендираните парични задължения, съдът приема, че предявените искове за изпълнение на договорни задължения са вероятно основателни.

По изложените съображения се налага изводът, че са налице предпоставките на чл.238 ал.1 и чл.239 ал.1 от ГПК и по спора следва да бъде постановено неприсъствено решение.

На основание чл.78 ал.1 ГПК ответникът дължи на ищеца и направените по настоящото дело разноски в размер на 140,00 лв. - заплатена държавна такса и 500,00 лева адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА  Г.Г.Г. с ЕГН **********  да заплати на П.Х.Х. с ЕГН ********** - на основание чл.232 ал.2, във връзка с чл.228 от ЗЗД, сумата от 3482,55 лева,  дължим наем по договор за наем на земеделски земи сключен на 15.12.2015г.  за стопанската 2016г./2017г.,   ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.03.2019г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА  Г.Г.Г. с ЕГН **********  да заплати на П.Х.Х. с ЕГН **********, общо сума в размер на 640,00 лв., /от които 140,00 лв. - заплатена държавна такса и 500,00 лева адвокатско възнаграждение/ за направените по настоящото дело разноски.

На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК настоящото неприсъствено решение не подлежи на обжалване. 

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: