Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

                             

                                            400/2.5.2019г.,      гр. Шумен

                                    

Шуменският районен съд, в публичното заседание, на двадесет и четвърти април през две хиляди и деветнадесета година, в състав

  Районен съдия: Л. Григорова  

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от районния съдия гр. д. №799 по описа на съда за 2019 година, за да се  произнесе, взе предвид следното:   

 Производство по чл.50 от СК.         

 Депозирана е молба от А.М.К., ЕГН ********** и К.Р.К., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес: ***, в която излагат, че са сключили граждански брак на 17.08.2009 г., като от брака си имат родени три деца, едното от които е пълнолетно, а другите две – ненавършили пълнолетие.

 Молителите твърдят, че са взели сериозно и непоколебимо решение за прекратяване на брака по взаимно съгласие. Двамата съпрузи представят споразумение относно всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл.51 от СК. На основание изложеното, молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им по взаимно съгласие и одобри споразумението им по чл.51 от СК.           

 В съдебно заседание двамата съпрузи, единият чрез изрично упълномощения си представител, заявяват, че поддържат молбата си за прекратяване на брака, както и представеното споразумение.

 След запознаване със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът от фактическа и правна страна прие за установено следното: От приложеното Удостоверение за сключен граждански брак, изд. въз основа на Акт за сключен гр. брак № 07/17.08.2009 г. на дл. лице по гр. състояние при ***, се доказва по категоричен начин, че А.М.К., ЕГН ********** и К.Р.К., ЕГН **********, са сключили граждански брак 17.08.2009 година. От представените Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 534/16.05.2002 г. на длъжностно лице по гражданско състояние при *******и Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 08/01.08.2011 г. на длъжностно лице по гражданско състояние при ***, се установява, че към датата на подаване на молбата страните имат родени две, ненавършили пълнолетие деца – К. К.Р., ЕГН ********** и С.л К., ЕГН **********, първото от които е непълнолетно, а второто – малолетно. От представеното удостоверение за раждане от *** ***, се установи, че страните имат родено още едно дете К. К.Р., което към датата на подаване на молбата е пълнолетно. И двамата съпрузи твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на гражданския им брак, което поддържат пред съда, като представят и писмено споразумение по чл.51 от СК за уреждане на личните им и имуществени отношения след развода. Последното отговаря на изискванията на закона, не противоречи на морала, поради което няма пречки за одобряването му.

Позовавайки се на изложеното, съдът намира, че разглежданата молба е основателна и доказана, поради което следва да се уважи.      

По делото не са ангажирани доказателства относно получаваните от молителите доходи, но с оглед трудоспособната им възраст, съдът приема, че те са в състояние да реализират такива, поне в размер на минималната работна заплата за страната, поради което определя окончателна държавна такса в размер на 40.00 лева, като констатира, че молителят е внесъл сума в размер на 25.00 лв. Ето защо и с оглед постигнатото между страните споразумение, молителката следва да бъде осъдена да заплати остатъка от дължимата за водене на делото държавна такса, в размер на 15.00 лв.

 Водим от гореизложеното, съдът 

 

                             Р          Е          Ш          И

 

 ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.М.К., ЕГН ********** и К.Р.К., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес: ***, сключен с Акт за граждански брак № 07 от 17.08.2009 г. на длъжностното лице по гражданско състояние при ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

ОДОБРЯВА постигнатото между двамата писмено споразумение по чл.51 от СК, по силата на което:    

Предоставя упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца – К. К.Р., ЕГН ********** и С. К., ЕГН **********, на майката А.М.К., ЕГН **********, като определя местоживеенето на децата при майката, на адрес: с. К., обл. Ш., ул. „И. № 2.

Бащата К.Р.К., ЕГН **********, ще има право на режим на лични контакти с децата си К. К.Р., ЕГН ********** и С. К., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване и 20 дни през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск,  половината от Коледните и от Великденските ваканции на децата, както и половината от мюсюлманските празници.

Бащата К.Р.К., ЕГН **********, ще заплаща месечна издръжка за всяко едно от децата си К. К.Р., ЕГН ********** и С.К., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител А.М.К., ЕГН **********, в размер на по 140.00 лв. /сто и четиридесет лева/, платими до пето число на месеца, за който се отнася, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от датата на влизане на настоящото решени е в сила 02.05.2019 г.

Семейното жилище, находящо се в ***********– собственост на родителите на молителя, се предоставя за ползване на К.Р.К., ЕГН **********, като молителката и децата са напуснали жилището.

Придобитото по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност МПС остава в обикновена съсобственост и след постановяване на развода ще бъде поделено извънсъдебно.

След прекратяване на брака молителите няма да си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака молителката ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното си фамилно име -  А…..

Разноските по делото остават за страните така, както са извършени.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото, в размер на 40.00 лв. /четиридесет лева/.      

ОСЪЖДА К.Р.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, сума в размер на 201, 60 лева /двеста и един лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху определения размер за издръжка на децата му. 

ОСЪЖДА А.М.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, сума в размер на 15.00 лева /петнадесет лева/, представляваща остатък от дължимата държавна такса за водене на делото.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                                    

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ :