Р Е Ш Е Н И Е

 

371/19.4.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На седемнадесети април                                       две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:                     Председател: Жанет Марчева

Секретар: П. Н.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 814 по описа на ШРС за 2019 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Производството е образувано на основание чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 от Семейния кодекс.

            Депозирана е молба от А.Х.С.  с ЕГН ********** и Т.Ш.С. с ЕГН ********** ***, в която излагат, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие бракът им да бъде прекратен, както и че са постигнали споразумение относно личните и имуществените отношения между тях.  Молят съда да постанови решение, с което да прекрати сключения между тях брак по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото споразумение.

            Молителят се явява лично в съдебно заседание, заедно с адв. С.Т., като молят съда да допусне корекции в представеното писмено споразумение, касаещи  режима на лични отношения като се разширява същия, както и премахването на точка от споразумението отнасящи се до движимите вещи на страните.

            Молителката се явява лично в съдебно заседание, заедно с адв. М.А.от ШАК, като молят съда да утвърди споразумението, ведно с корекции, с които са съгласни.

            ШРС след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Молителите А. и Т.  са законни съпрузи, като гражданският брак между тях бил сключен на 14.11.1998г. в с. Живково, община Хитрино, обл.Шумен, за което бил издаден Акт за граждански брак № *** от длъжностно лице по гражданско състояние към Кметство с.Живково, Община Хитрино. От брака си имали родени две дъщери  – Н. А.Х., родена на ***г., към момента навършила пълнолетие и Х.А.Х., родена на ***г.  Двамата не притежавали общо скъпи движими и недвижими вещи или МПС.  Семейното жилище е напуснато от мъжа и същия няма претенции за ползването му.  В молбата заявяват, че  към момента са постигнали непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си, поради формалното му съществуване.  

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото доказателства и обосновава следните правни изводи:

От материалите по делото и от изявленията на страните направени, както в депозираната молба, а така също и в съдебно заседание се установява по безспорен начин, че двамата са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си с развод.  Постигнали са споразумение, в което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си, а именно: относно местоживеенето на детето, относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на детето,  издръжката между съпрузите и фамилното име на жената. В този смисъл съдът намира, че постигнатото между тях споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака,  е пълно, не противоречи на закона и добрите нрави и следва да бъде утвърдено от съда.

Поради изложеното, съдът намира, че молбата на молителите се явява основателна и следва да бъде уважена, като съдът следва да допусне прекратяване на брака между страните с развод по взаимно съгласие и да утвърди депозираното от тях споразумение по чл.51 от СК.

На основание разпоредбата на чл.329, ал.1 от ГПК съдът с решението си следва да определи окончателен размер на дължимата държавна такса. Съдът констатира, че по делото не са представени доказателства досежно доходите на съпрузите, но доколкото и двамата се намират в трудоспособна възраст, а и не се сочат доказателства за влошено здравословно състояние, то съдът намира, че окончателния размер на дължимата държавна такса в настоящия случай следва да бъде 40 лева. Молителят е заплатил сума в размер на 25 лв. за образуване на делото, като молителката следва да бъде осъдена да заплати държавна такса за решаване на делото в размер на 15 лв., а молителят  държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 108 лв., както и 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.  

 Водим от горното, на основание чл.330, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.51, ал.1 и ал.2 от СК, във връзка с чл.50 от СК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

  

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между А.Х.С. с ЕГН ********** ***  и Т.Ш.С. с ЕГН ********** *** и двамата понастоящем живущи в с. Живково, общ. Хитрино, сключен с Акт за граждански брак № *** от длъжностно лице по гражданско състояние към Кметство – с. Живково, Община Хитрино, обл. Шумен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение в следния смисъл:

І. Родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете – Х.А.Х. с ЕГН ********** се предоставят на майката Т.Ш.С. с ЕГН **********  като местоживеенето на детето е при майката, на адрес с. ***.

ІІ. Бащата А.Х.С. с ЕГН  ********** има право на лични контакти с детето всяка първа, втора и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване; всяка нечетна година през официалните почивни празнични дни по Коледа от 09.00 ч. на 24 декември до 18.00 ч. на 26 декември, с преспиване; всяка четна година през официалните почивни дни по Нова година от 09.00 ч. на 31 декември до 18.00 часа на 2 януари, с преспиване. Ако дните съвпадат с графика на бащата за лични контакти, то се изпълнява режима посочен за празници; тридесет дни през лятната ваканция на детето от 10.00 часа на първия ден до 18.00 часа на последния ден, с преспиване, когато майката не е в платен годишен отпуск, като уточнението по отношение на личните контакти през лятото, следва да е направено между родителите до 30 май на всяка текуща година с оглед планиране почивката на детето с родителя; по един ден на всеки празник Байрам от 09.00 ч. до 18.00 ч.; При осъществяването на личните контакти между детето и бащата, бащата взема и връща детето от адреса на местоживеене на майката.  

ІІІ. Бащата А.Х.С. с ЕГН  ********** ще заплаща на непълнолетната  Х.А.Х. с ЕГН **********   месечна издръжка в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), платима до 15 – то число на месеца, за който се дължи, изплащана в брой, за което майката ще издава разписка за получената сума, считано от 01.04.2019г. до настъпването на законна причина, изменяща или прекратяваща правото на издръжка;

IV. Семейното жилище, находящо се в с. *** се предоставя за ползване на съпругата и непълнолетното дете, като молителят го е напуснал и няма претенции за ползването му.

V.  След прекратяване на брака молителката възстановява предбрачното си фамилно име К..

 VІ. Молителите нямат претенции за изплащане на издръжка помежду си.

VII. Декларират, че по време на брака не са придобивали със съвместен принос парични влогове, затова всеки ще се разпорежда свободно и без ограничение с паричния влог, на който е титуляр. Молителите не са придобивали съвместно недвижими вещи, представляващи съпружеска имуществена общност.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото в размер на 40 (четиридесет) лева.

ОСЪЖДА Т.Ш.С. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС сумата от 15 лв. (петнадесет лева), представляваща държавна такса за решаване на делото както и 5 (пет) лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.  

ОСЪЖДА А.Х.С. с ЕГН  ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС сумата от 108 лв. (сто и осем лева), представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и 5 (пет) лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На страните да се връчи съобщението за изготвеното решение на посочения адрес по делото.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: