Р Е Ш Е Н И Е

 

362/17.4.2019г. ,              гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, осми състав

на шестнадесети април, през две хиляди и деветнадесета година,

в публично заседание, в следния състав:  

                                                                            Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД № 815 по описа на ШРС за 2019 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството по чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 от Семейния кодекс.

Делото е образувано по искова молба с правно основание чл. 50 от СК, подадена от Х.И.И., ЕГН **********,***, настоящ адрес:*** при ШАК и Н.И.И., ЕГН **********,***, чрез адв. Б. З. при ШАК, за прекратяване на сключения между тях граждански брак по взаимно съгласие.

Съпрузите основават искането си на твърдения за постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Твърдят, че от брака си имат две деца- Е. Н.И., ЕГН ********** и Е. Н.И., ЕГН **********. Сочат, че са постигнали споразумение по смисъла на чл. 51 от СК относно местоживеенето на непълнолетното дете, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата си, както и ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, фамилното име и имуществените отношения, представено в писмен вид към молбата.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото помежду им споразумение.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Молителите са съпрузи, на основание сключения граждански брак, за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак ***/***г., от длъжностното лице по гражданско състояние при Община К., обл. Шумен.

Съдът, след като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, като решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят съдът да издирва мотивите за прекратяване на брака, и прецени, че споразумението им удовлетворява съдържателните изисквания на чл. 51 отСК: изчерпателно е, не противоречи на закона, съблюдава и защитава интересите на децата, намира, че същото следва да бъде утвърдено, а разводът между двамата съпрузи- да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК.

На основание чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такс, събирани от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса в размер на 40лв., която предвид изявлението в съдебно заседание, се поема от молителя Н.И.И., ЕГН **********.

На основание чл. 7, т.2 от същата Тарифа, молителят Н.И.И., ЕГН **********, следва да заплати държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 2 % върху тригодишните платежи на посочената месечна издръжка, в общ размер от 93,60 лв., както и 4,00 лв. държавна такса върху дела му по чл. 7, т.1 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

На основание чл. 7 от същата Тарифа, молителката Х.И.И., ЕГН **********, следва да заплати държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 2 % върху тригодишните платежи на посочената месечна издръжка, в общ размер от 93,60 лв., както и 8 лв. държавна такса върху дела й по чл. 7.т.1 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

Предвид изложеното, Шуменски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Х.И.И., ЕГН **********,***, настоящ адрес:*** и Н.И.И., ЕГН **********,***, сключен на ***г. пред длъжностното лице по гражданско състояние в общ. К., обл. Шумен, за което е съставен Акт за граждански брак ***/***г. по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, в следния смисъл:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение детето Е. Н.И., ЕГН **********, на майката Х.И.И., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето Е. Н.И., ЕГН **********, при майката Х.И.И., ЕГН **********,***0.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Н.И.И., ЕГН ********** с детето Е. Н.И., ЕГН **********, както следва:

всяка четна събота и неделя - сутрин от 8,00 часа вечер до 18,00 часа без преспиване, в дома на бащата; 15 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; по 5 дни от Коледната и от Великденската ваканция;

в четните години- първите два дни от религиозен празник Рамазан Байрям, първите три дни на религиозен празник Курбан Байрям - от 10,00 часа на първия ден до 18,00 часа на втория ден и на Коледните празници;

На всяка четна година:

на рождения ден на детето – 2 часа.

ОСЪЖДА бащата Н.И.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на детето Е. Н.И., ЕГН **********, в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева, с падеж 1-во число на месеца, за който се дължи издръжката, считано от датата на подаване на исковата молба, до настъпване на законно основание за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение детето Е. Н.И., ЕГН **********, на бащата Н.И.И., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето Е. Н.И., ЕГН **********, при бащата Н.И.И., ЕГН **********, на адрес ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Х.И.И., ЕГН **********, с детето Е. Н.И., ЕГН **********, както следва:

всяка нечетна събота и неделя - сутрин от 8,00 часа, вечер до 18,00 часа, с преспиване, в дома на майката; 15 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; по 5 дни от Коледната и от Великденската ваканция;

в нечетните години- първите два дни от религиозен празник  Рамазан Байрям, първите три дни от религиозен празник  Курбан Байрям - от 10,00 часа на първия ден, до 18,00 часа на втория ден и на Коледните празници;

На всяка четна година:

на рождения ден на детето – 2 часа.

ОСЪЖДА майката Х.И.И., ЕГН **********,***, настоящ адрес:***, ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка на детето Е. Н.И., ЕГН **********, в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева, с падеж 1-то число на месеца, за който се дължи издръжката, считано от датата на подаване на исковата молба , до настъпване на законно основание за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в с.Т., общ. К., ул. „К.“ *** - собственост на родителите на съпруга, е напуснато от молителката, която няма претенции да го ползва, като жилището ще се ползва от бащата Н.И.И., ЕГН ********** и детето Е. Н.И., ЕГН **********.

В ДЯЛ на Х.И.И., ЕГН **********, се предоставя и същата става изключителен собственик, след прекратяването на брака, на следния т.а.: „Ф. Т.“, рег. № ***, двигател № ***, шаси № ***.

Застрахователната стойност на МПС е 400лв.

За уравнение на дяловете Н.И.И., ЕГН **********, в деня на съдебното заседание, ще получи сумата от 200 (двеста) лева.

След прекратяването на брака, никой от молителите не дължи издръжка на бившия си съпруг.

По време на брака, страните не са придобили в режим на СИО недвижими вещи, а движимите вещи са поделени извънсъдебно от тях.

След прекратяване на брака, молителката ще възстанови предбрачното фамилно име –Р..

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото, в размер на 40,00 (четиридесет) лева.

ОСЪЖДА Н.И.И., ЕГН **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, сумата от 93,60лв. (деветдесет и три лева и шестдесет ст.), представляваща дължима държавна такса по споразумението за издръжката, на основание чл. 7, т.2 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК; да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Шумен, окончателната държавна такса в размер на 40,00лв. (четиридесет) лева, на основание чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Шумен, сумата от 4,00лв. (четири) лева, представляваща 2% върху стойността на дела му съобразно чл. 7,.т.1 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Х.И.И., ЕГН **********,***, настоящ адрес:***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, сумата от 93,60лв. (деветдесет и три лева и шестдесет ст.), представляваща дължима държавна такса по споразумението за издръжката, на основание чл. 7, т.2 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК; както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Шумен, сумата от 8,00лв. (осем) лева, представляваща 2% върху стойността на дела й съобразно чл. 7,.т.1 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото решение да се връчи на молителите, заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 от ГПК.

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: