Р Е Ш Е Н И Е

 

684/9.7.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, единадесети състав

На пети юли през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                              Председател: Ростислава Георгиева

Секретар: Ил.Д.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №955 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е осъдителен иск с правна квалификация чл.221, ал.2 от КТ, във вр. с чл.190, ал.1, т.2 от КТ, във вр. с чл.188, т.3 от КТ.

Производството по настоящото дело е образувано по искова молба от „***“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул.”***” №12, представлявано от Б. П. М., съдебен адрес:***, офис №5, чрез адв.Б. Г.от ШАК срещу А.К. Ж., с ЕГН**********,***. Ищцовото дружество твърди, че между него и ответницата на 28.04.2016 год. бил сключен трудов договор №563, по силата на който Ж. изпълнявала длъжността „чистач/хигиенист производствени помещения/администрация“.  На 04.10.2018 год. между страните било подписано допълнително споразумение с №781 към Трудов договор №563/28.04.2016 год., по силата на което ответницата била преназначена на длъжност „началник склад“, като било променено брутното й трудово възнаграждение и срока на предизвестието при прекратяване на договора – на 60 дни. В исковата молба излагат, че на 05.03.2019 год. в 11.45 часа ответницата напуснала преждевременно работа, без да посочи основателна причина, като на 06.03.2019 год. и на 07.03.2019 год. не се явила на работа, без да уведоми работодателя. На 08.03.2019 год. ищцовото дружество на основание разпоредбата на чл.193, ал.1 от КТ отправило до ответницата писмено искане за представяне на писмени обяснения във връзка с извършените нарушения на трудовата дисциплина, но отново не били посочени основателни причини за отсъствието й. Със Заповед №714/08.03.2019 год. трудовото й правоотношение било прекратено на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ, във вр. с чл.190, ал.1, т.2 и чл.188, т.3 от КТ. Ответницата получила трудовата си книжка, но отказала получаването на заповедта за дисциплинарно уволнение, като отказът й бил удостоверен с двама свидетели.

С настоящата искова молба молят съдът да постанови решение, по силата на което да осъди ответницата да им заплати сумата от 1214.740 лева, представляваща обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието, дължимо поради прекратяване на трудовото правоотношение поради дисциплинарно уволнение. Претендират и направените по делото разноски.

В съдебно заседание за ищцовото дружество се явява упълномощен представител – адв.Б. Г.от ШАК, който поддържа иска и моли да бъде постановено неприсъствено решение.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея са били редовно връчени на ответницата, като в законоустановения едномесечен срок от нейна страна не е бил депозиран писмен отговор.

            В съдебно заседание ответницата, редовно призована,  не се явява лично, не изпраща представител и не изразява становище по съществото на спора.  

Съдът като съобрази материалите по делото, установи, че в срока по чл.131 от ГПК ответникът не е представил отговор на исковата молба, не се е явил в съдебно заседание и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. В същото време с разпореждане на съда от 01.04.2019 год. на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. Не са налице пречките по чл.324, 334 и 339 от ГПК, при които съществува забрана за постановяване на неприсъствено решение, поради което и с оглед на направеното искане от процесуалния представител на ищеца в съдебно заседание за произнасяне на съда с неприсъствено решение, настоящият състав намира, че са налице изискуемите процесуално-правни предпоставки, визирани в разпоредбите на чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът като съобрази посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства: Трудов договор №563/28.04.2016 год., Допълнително споразумение №781/04.10.2018 год., Заповед №713/08.03.2019 год., докладна записка – 2 бр., Разписка за получена трудова книжка, Искане за предоставяне на обяснения във връзка с нарушения на трудовата дисциплина, Обяснения, Фиш за работна заплата, справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ, вх. №27388193006501/08.03.2019 год., заверено копие на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ от 08.03.2019 год., счита така предявения осъдителен иск за вероятно основателни по смисъла на чл.239, ал.1, т.2 от ГПК, поради което намира, че същия следва да бъдат уважен в условията на постановеното неприсъствено решение.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът дължи на ищеца и сумата от  430 лева, включваща направените от ищеца разноски за адвокатско възнаграждение и държавна такса в настоящото производство, съгласно представен списък. При преценка на въпроса за дължимите от ответника разноски съдът съобрази и обстоятелството, че в списъка на разноските страната е включила и сумата от 60 лева, която е била заплатена като депозит за вещо лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза. В същото време след оттегляне на доказателственото искане на страната за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза е направено искане за връщане на така внесената като депозит сума в размер на 60 лева, поради което същата не се дължи от ответника и ще бъде върната на ищцовото дружество. 

Водим от горното, съдът

РЕШИ

  

ОСЪЖДА А.К. Ж., с ЕГН**********,*** на основание чл.221, ал.2 от КТ, във вр. с чл.190, ал.1, т.2 от КТ, във вр. с чл.188, т.3 от КТ ДА ЗАПЛАТИ НА „***“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул.”***” №12, представлявано от управителя Б. П. М., съдебен адрес:***, офис №5, чрез адв.Б. Г.от ШАК сумата от 1214 лева, представляваща обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието, дължимо поради прекратяване на трудовото правоотношение поради дисциплинарно уволнение, ведно със законната лихва върху дължимата главница, считано от датата на подаване на исковата молба – 29.03.2019 год. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА А.К. Ж., с ЕГН**********,*** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл.78, ал.1 от ГПК на „***“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул.”***” №12, представлявано от Б. П. М., съдебен адрес:***, офис №5, чрез адв.Б. Г.от ШАК сумата от 430 лева /четиристотин и тридесет лева/, представляваща разноски за заплатено адвокатско възнаграждение и държавна такса в настоящото производство, съгласно представен списък.  

Решението не подлежи на обжалване.  

Препис от решението да се връчи на страните.  

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: