Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Шуменският районен съд, в публичното заседание на двадесет и пети април , през  две хиляди и деветнадесета     година , в състав :

                                                                                            СЪДИЯ:   Зара Иванова

при секретаря  А.П.    , като разгледа докладваното  от  районният  съдия  бр.д. №962   по описа за 2019  г., за да се произнесе взе предвид:  

Производство по чл.50 от СК  .

Депозирана е молба от Х.Д.Х., ЕГН **********, с адрес ***  и М.Г.Х. , ЕГН **********, с адрес: ***  , в която посочват , че са сключили граждански брак на  30.04.2005 г.  От брака имат родено едно дете Ж.Х.Х.   ЕГН: **********  , към момента непълнолетно . . Заявяват , че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен и молят да бъде прекратен по взаимно съгласие и да бъде утвърдено споразумението по чл.51 от СК .

 

 В открито съдебно заседание поддържат молбата по чл.50 СК , правят уточнения в споразумението по чл.51 от СК  , а именно заявяват , че съпругата ще запази брачното си фамилно име Х. .

 

След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното:

По делото е представено и прието Удостоверение за сключен граждански брак , издадено  въз основа на Акт  № ***/30.04.2005 г. на Община Шумен, от което се установява , че страните са съпрузи от 30.04.2005 г.   От Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане №1379/05.12.2005г. на Община Шумен, е видно , че роденото от брака дете Ж.Х.Х.   ЕГН: **********   е непълнолетно  .

Съдът констатира  , че молбата за допускане на развод по взаимно съгласие е процесуално допустима , от друга страна споразумението по чл.51 от СК е пълно , уредени са всички лични отношения между съпрузите , упражняването на родителските права , режима на лични контакти , издръжката на непълнолетното дете.  Постигнатото между съпрузите съгласие  отговаря на  изискванията на закона и морала , същото е в интерес на детето  родено от брака  ,  поради което няма пречки за одобряването му.

С оглед доходите на страните и на основание чл.6 т.3 от Тарифа  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да бъде определена окончателна държавна такса в размер на 40 лева , които предварително са внесени от мъжа .

На основание чл.78 ал.6 от ГПК жената    следва да бъде осъдена  да заплати по сметка на ШРС сумата 108 лева – държавна такса върху определения размер на издръжката за детето  .

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И:

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 30.04.2005 г.   , с Акт  №***/30.04.2005 г. на Община Шумен, ГРАЖДАНСКИ БРАК   между Х.Д.Х., ЕГН **********, с адрес ***  и М.Г.Х. , ЕГН **********, с адрес: *** ,    ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ .  

            УТВЪРЖДАВА  постигнатото между Х.Д.Х., ЕГН ********** и М.Г.Х. , ЕГН **********, споразумение по чл.51 от СК  както следва:

·        УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете Ж.Х.Х.   ЕГН: **********   се предоставя на бащата Х.Д.Х., ЕГН **********,  с  МЕСТОЖИВЕЕНЕ   по настоящият му адрес  . 

·        ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ между майката М.Г.Х. , ЕГН ********** и детето Ж.Х.Х.,   ЕГН: **********  , както следва : всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 8.00ч. в събота до 19.00ч.в неделя и веднъж годишно за двадесет дни през лятото, като този период не съвпада с годишния платен отпуск на бащата.

·        ЗАДЪЛЖАВА  майката М.Г.Х. , ЕГН **********, да заплаща на непълнолетното си дете Ж.Х.Х.   ЕГН: ********** , със съгласието на баща му Х.Д.Х., ЕГН **********,  месечна издръжка в размер на  размер на 150  ( сто и петдесет  )  лева , считано от датата на влизане в сила на съдебното решение  , с падеж – първо число на месеца за който се дължи  , ведно с лихвата за забава, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на правото на издръжка. Издръжката да се плаща по банков път  по сметка: BG91 UBBS 8888 1000 8980 12 при банка  ОББ.

·        След прекратяване на брака съпругата М.Г.Х. , ЕГН **********  ЗАПАЗВА    брачното си фамилно име  Х. .

·        След прекратяване на брака страните НЕ СИ ДЪЛЖАТ ИЗДРЪЖКА .

·        След прекратяване на брака , СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ  - ЖИЛИЩЕН  ЕТАЖ от триетажна сграда в гр.Шумен, ул. „ Х.К.“ № 14 - се предоставя за ползване на съпруга Х.Д.Х., ЕГН **********.

·        Страните заявяват , че с настоящото споразумение уреждат всички свои лични и имуществени отношения по повод на брака и декларират , че нямат и няма да имат претенции във връзка с прекратяването на брака .

ОСЪЖДА М.Г.Х. , ЕГН **********, да заплати в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС  ,  сумата 108 ( сто и осем  )   лева - държавна такса върху определения размер на издръжката за детето .

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

СЪДИЯ: