О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1232/19.4.2019г. , гр.Шумен

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав,  в закрито съдебно заседание,  в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик,

гражданско дело № 217 по описа за 2018 г., намери следното:  

Производството по реда на чл. 231, ал.1 от ГПК.

С определение, постановено в открито съдебно заседание на 09.10.2018г., производството по настоящото дело е спряно по общо съгласие на страните. Съдът констатира, че в предвидения в разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ГПК шестмесечен срок, от влизане в сила на посоченото определение, а именно 16.10.2018г., никоя от страните не е поискала възобновяването му.

 Поради това, съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено.

Ето защо и на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 217 по описа за 2018  г. на РС-Шумен, спряно на 09.10.2018г. по общо съгласие на страните.

Определението подлежи на обжалване пред ОС-Шумен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на настоящото определение на страните.  

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: