О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1394/9.5.2019г,        гр.Шумен

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав,  в закрито съдебно заседание,  в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков  

като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №267 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството е образувано по депозирана молба от Д.Д.К. с ЕГН **********, с посочен постоянен адрес: ***  срещу Й.В.Й. с ЕГН **********.

С молба от 24.04.2019г., ищецът е заявил оттегляне на предявения иск и е поискал производството да бъде прекратено. Не е заявявал претенция за присъждане на направените по делото разноски.

С молба от 09.05.2019г., ответникът е изразил съгласие, във връзка с оттеглянето на молбата за образуване на настоящото производство.

Съдът, след като се запозна с молбата, в частта й относно оттегляне на предявения иск, намери същата за основателна. Съгласно чл.232 от ГПК ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. При наличието на изрично заявление от страна на ищеца за оттегляне на предявения иск, направено в предвидения от закона срок и изрично съгласие на ответника за това, производството по делото следва да се прекрати.

Водим от изложеното и на основание чл.232 от ГПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 267 по описа за 2019  г. на РС-Шумен, поради оттегляне на иска.

Определението подлежи на обжалване пред ОС-Шумен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на настоящото определение на страните.

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: