О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1427/13.5.2019г. , гр.Шумен

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав,  в закрито заседание  в състав:

Районен съдия: Мирослав Марков

като разгледа докладваното от съдията-докладчик,гражданско дело № 479 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е образувано по искова молба от В.Х.В., с адрес: *** срещу „ТЮЛЮ“ ЕООД, с ЕИК 202496789, със седалище в с.Ябланово, общ.Котел, обл.Сливен.

В срока за отговор на исковата молба по чл.131 от ГПК, ответното дружество, чрез процесуален представител прави възражение за неподсъдност.

Настоящият състав, при извършената проверка на подсъдността по възражение в срока по чл. 119, ал. 4 от ГПК, счита, че настоящото дело не му е подсъдно. Съгласно чл. 105 от ГПК, искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника, като в настоящият случай не намира приложение разпоредбата на чл.114 от ГПК.

От материалите по делото е видно, че към момента на завеждане на делото не се намират в съдебния район на Районен съд – Шумен нито седалището на ответника, нито мястото, където ищецът обичайно полага своя труд по трудовия договор, за изпълнение на задължения по който е предявил иска. Трудовият договор на ищеца с ответника не е прекратен и формално същите се намират в трудови правоотношения, което е констатирано от Дирекция „Инспекция по труда“-гр.Сливен.

В този смисъл е и постоянната практика на ВКС, като само за пълнота, в  Опр. №18/14.01.2014 по дело №7706/2013 на ВКС, ГК, I г.о. се посочва следното:При положение, че ищецът не е направил предоставения му от закона - чл. 105 и чл. 114 от ГПК - избор, да предяви иска по трудово дело по седалището на ответника (обща местна подсъдност) или по мястото, където ищецът обичайно полага своя труд, на ответника не може да бъде отречено правото на възражение за местна подсъдност. Законът дава право на ищеца да определи пред кой съд да предяви иска по трудово дело - дали пред съда по седалището на ответника или пред съда по мястото, където той обичайно полага своя труд. Искът обаче не може да бъде предявен в друг съд по усмотрение на ищеца. В съдебната практика по този въпрос няма колебания.“

 С оглед на посоченото по-горе, компетентен да разгледа настоящия спор се явява Районен съд - Котел, поради което производството пред Районен съд -  Шумен следва да се прекрати, а делото да се изпрати там по подсъдност.

Поради неподсъдността на делото, настоящият състав не следва да се произнася по други направени искания.

Ето защо, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

        

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по гражданско дело № 479 по описа за 2019 година по описа на Районен съд – Шумен.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Котел.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд- гр. Шумен в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца, на основание чл.121 от ГПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: