О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Шумен, 28.02.2019г.

                        Шуменският районен съд в закрито заседание на двадесет и осми февруари,  през две хиляди и деветнадесета   година, в състав:

СЪДИЯ: Зара Иванова

след като разгледа докладваното от районният съдия  гр.д. №659  по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Депозирана е молба от З.Ф.Х. , ЕГН ********** , адрес *** срещу Й.Н.К.  , в която посочва , че ответникът осъществявал спрямо нея домашно насилие . Последният случай бил осъществено физическо насилие , извършено на 30.12.2018г.

Съдът като взе предвид горното и направената  служебна проверка относно допустимостта на молбата,  съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал.1 от ЗЗДН, молбата на пострадалото лице се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие. Срокът е преклузивен и пропускането му води до недопустимост на производството по делото. Видно от изложените от молителката твърдения в молбата  описаният последен акт на домашно насилие е извършен  на 30.12.2018г. Вследствие на изложеното, доколкото молбата е депозирана в съда на 28.02.2019г. ,  съдът намира, че предвиденият в разпоредбата на чл. 10, ал.1 от ЗЗДН срок за подаване на молба за защита на домашно насилие е изтекъл. При това положение настоящото производство се явява недопустимо и като такова следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл.130 от ГПК , съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 659/2019 г. по описа на ШРС  , поради НЕДОПУСТИМОСТ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд – Шумен  в едноседмичен срок от връчването му на молителя.

 

СЪДИЯ :