Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

3887/4.12.2019г. , гр. Шумен

 

Районен съд Шумен, IX-ти състав, на четвърти декември, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание, в състав:

Районен съдия: Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ГД № 742/2019 г., по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от „А1 България“ ЕАД гр. София, против Г.Ц.Я. ***.

С Определение № 3557/06.11.2019 г., по описа на ШРС, съдът е оставил без ход производството по делото, като е дал възможност на ищеца в едноседмичен срок да отстрани нередовностите на исковата молба като представи по делото документ за довнесена държавна такса в размер на 100 лв. Съобщението за така постановения съдебен акт е надлежно получено от ищеца на 21.11.2019 г., от който момент е започнал да тече и предоставения му едноседмичен срок за изпълнение. В указаният срок не е постъпила молба, с която нередовностите да са отстранени. Към настоящият момент предоставеният срок за изпълнение е изтекъл. По арг. от чл. 63, ал. 1 ГПК, определеният от съда срок не може да бъде продължаван служебно. Същевременно, преди изтичането на указания срок, ищецът не е сезирал съда с искане за продължаването му поради наличие на уважителни причини по смисъла на цитираната норма.

Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл. 129, ал. 2 ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото по смисъла на чл. 129, ал. 3 вр. ал. 2 ГПК.

Мотивиран от така изложените съображения, Шуменския районен съд

 

Р  А  З  П  О  Р  Е Д  И:

 

Връща исковата молба с приложенията /прекратява производството по ГД № 742/2019 г., по описа на ШРС/.

Обезсилва Заповед № 1606/08.11.2018 г. за изпълнение на парично задължение постановена по ЧГД № 3254/2018 г., по описа на РС Шумен.

Препис от разпореждането да се изпрати на страните.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба, по реда на чл. 274 и сл. ГПК, в едноседмичен срок, пред Шуменски окръжен съд, на основание чл. 130, изр. 2 ГПК.

След влизане в сила препис от разпореждането да се изпрати по ЧГД № 3254/2018 г., по описа на ШРС.

 

Районен съдия: