О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1475/15.5.2019г. , гр. Шумен

 

Районен съд Шумен, девети състав, в закрито заседание, проведено на петнадесети май през две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

Районен съдия: Д. Димитров

като разгледа докладваното от съдията ГД № 767/2019 г., по описа на РС Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от Б.Г.С. ***, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ АД гр. София.

С Определение № 1383/08.05.2019 г. съдът е насрочил открито съдебно заседание на 08.07.2019 г.

На 14.05.2019 г. е постъпила молба от ищеца рег. № 8563/14.05.2019 г., по описа на ШРС, в която се съдържа волеизявление за оттегляне на предявената молба на основание чл. 232 ГПК.

Съдът, като взе предвид депозираната от ищеца молба, както и че към настоящият момент не е необходимо съгласието на ответника намира, че производството следва да бъде прекратено поради десезиране на настоящия съд.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл. 232 ГПК, Шуменския районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Прекратява производството по ГД № 767/2019 г., по описа на РС-Шумен, поради оттегляне на предявените искове срещу ответника и връща исковата молба.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, по реда на чл. 274 и сл. ГПК, в едноседмичен срок, пред Шуменски окръжен съд, на основание чл. 129, ал. 3, изр. 2 ГПК.

 

Районен съдия: