П Р О Т О К О Л

 

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Шуменски районен съд

 

 

Х-ти състав

На осемнадесети юни

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ж. Марчева

Секретар: П. Николова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

Гр. дело № 774 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:  

Ищецът А.Х.А., ред. приз., не се явява лично, за него се явява адв. С. Г. от ШАК, редовно упълномощена от преди и приета от съда от днес.

Ответникът С.С.А., ред. приз., не се явява лично, за нея се явява и с адв. С. И. от ШАК, редовно упълномощена от преди и приета от съда от днес.

За контролираща страна АСП – ДСП – Павликени, ред. приз., не се явява представляващия, не изпраща представител.

За контролираща страна АСП – ДСП – Шумен, ред. приз., не се явява представляващия, не изпраща представител.  

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Докладва депозираното споразумение от А.Х.А. и С.С.А., с което са постигнали съгласие относно въпросите за местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения с тях и издръжката им.  

Съдът дава възможност на страните да конкретизират споразумението, като посочат точния адрес на майката, падежа и начина на заплащане на издръжката, както и да уточнят религиозните празници.  

Адв. Г.:  Представям нотариално заверено споразумение. По отношение на религиозните празници уточняваме, че става въпрос за Великден и Коледа.

Адв. И.: моля да се допълни в споразумението, че местоживеенето на децата ще бъде в гр. Ш*. Издръжката ще бъде изплащана с пощенски запис, като падежа на издръжката е до 15-то число.

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:  

 

.....................................................                                        …............................................................

/за ищеца А.Х.А.                                         /за ответника С.С.А.

    процесуален представител                                                      процесуален представител                       

         адв. С. Г./                                                              адв. С. И./

 

   

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото заверени преписи на у-ние за раждане на А. А. Х., издадено въз основа на акт за раждане № 1180/20.08.2010 г.; у-ние за раждане на Р. А.Х., издадено въз основа на акт за раждане № 1652/05.12.2011 г.; у-ние за раждане на Х. А.Х., издадено въз основа на акт за раждане № 0526/03.05.2016 г.; трудов договор № 176/11.04.2018 г.; удостоверение изх. № 039/02.10.2018 г. на „Скорпион 84“ ЕООД; нотариален акт № 143, том I, рег. № 1446, дело № 115 от 2013 г.; нотариално заверено пълномощно рег. № 9259/10.10.2018 г.; сигнал от А.Х.А. № 2705-94А-00-0312/09.01.2019 г.; служебна бележка изх. № 332/07.01.2019 г. на СУ „Трайко Симеонов“ – Шумен, служебна бележка изх. № 333/07.01.2019 г. на СУ „Трайко Симеонов“ – Шумен.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА депозираните по делото социален доклад изх. № ПД/Д-ВТ-П/37-002 от 28.05.2019 г. на Д „СП“ – Павликени и социален доклад изх. №  ПР/Д-Н/80-001 от 03.06.2019 г. Д „СП“ – Шумен.  

Адв. Г.: Нямаме други доказателствени искания.

Адв. И.: Нямаме други доказателствени искания.

Съдът, след като се запозна със съдържанието на споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК, сключено между страните, намира, че постигнатото между тях споразумение, ведно с направеното допълнение, не противоречи на закона, добрите нрави и защитава интересите на децата, поради което

О П Р Е Д Е Л И :  

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на която:

1. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата А. А. Х. с ЕГН **********, Р. А.Х. с ЕГН ********** и Х. А.Х. с ЕГН ********** на майката С.С.А. с ЕГН **********, като местоживеенето на децата ще бъде на адреса на майката, находящ се в гр. Ш*.

2. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между децата А., Р. и Х. и техният баща А.Х.А. с ЕГН **********, както следва:

- всяка четна събота от месеца от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, с преспиване;

- първите два дни на религиозните празници Великден и Коледа;

- първата половина на пролетната и зимната ваканции;

- един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск;

- по два часа на рождените дни на всяко едно от децата.

3. ОСЪЖДА А.Х.А. с ЕГН ********** да заплаща на А. А. Х. с ЕГН **********, Р. А.Х. с ЕГН ********** и Х. А.Х. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител С.С.А. с ЕГН ********** месечни издръжки в размер на по 140.00 лв. /сто и четиридесет лева/ на всяко от децата с пощенски запис, с падеж –  до 15-то число на месеца, за който се дължи, считано от 20.05.2019 г. за децата А. и Р., а за детето Х., считано от датата на депозиране на исковата молба - 12.03.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на  обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжките.

4. Направените разноски остават така както са направени от страните.  

Определението за одобряване на постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване.  

ОСЪЖДА А.Х.А. с ЕГН ********** *** да заплати сумата от 302.40 лв. /триста и два лева и четиридесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на присъдените издръжки за бъдеще време, както и 5.00 лв. /пет лева/ при евентуално издаване на изпълнителен лист.  

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 774/2019 г. по описа на ШРС, поради постигнато споразумение.  

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ШОС.  

  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието приключи в 14.46 ч.

Протоколът-изготвен в съдебно заседание.  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: