О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

3881/4.12.2019г. ,  гр. Шумен

 

Шуменският районен съд, в закрито заседание, на четвърти декември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                      Съдия: Л. Григорова

като разгледа докладваното от районния съдия гр. д. №911 по описа за 2019 г. на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Молителят не е изпълнил даденото му от съда разпореждане за отстраняване нередовностите на молбата му /не е изпълнил разпореждане от 18.10.2019 г. за представяне на доказателства за внесено възнаграждение за особен представител на ответника/, в предоставения срок, изтекъл на 18.11.2019 г., поради което и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА молбата, ведно с приложенията й по гр. д. №911/2019 г. по описа на ШРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №911/2019 г. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от уведомяването.  

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: