Р Е Ш Е Н И Е

 

165/1.3.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На шести февруари през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                             Председател: Кр. Кръстев

Секретар:Ф.А.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №48по описа на ШРС за 2019г.,

за да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалван е електронен фиш серия К № 2321257 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система /АТСС/ тип „ARH CAM S1“, издаден от ОД на МВР - Шумен, с който на Б.Ч.Б. ЕГН ********** – законен представител на фирма „Б.М.“ ЕООД с ЕИК ********* с постоянен адрес ***, р-н „*********“, ул. „П.Р.“ **, *****, ****, ***** е наложено административно наказание  „глоба” в размер на 750 лева, на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени издадения електронен фиш като неправилен и незаконосъобразен, като в жалбата излага конкретни доводи.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично. Депозират се становище и писмени бележки от негово име.

            Процесуалният представител на ОД на МВР - Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН, не се явява и не изказва становище по жалбата. Представя писмени бележки в които моли ЕФ да бъде потвърден.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл. 84 от ЗАНН, във вр. чл. 320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:        

            ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Обжалван е електронен фиш К № 2321257, с който е констатирано административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, извършено на 05.10.2018г., в 13.45 часа, на Път I – 2 км.108+100, (Пътен възел Белокопитово), при управление на МПС - л.а. „Мерцедес Е 250 ЦДИ“, с рег. № В 9040 ВХ.

При направената справка било установено, че автомобилът е собственост на фирма „Б.М.“ ЕООД с ЕИК ********* представлявана от Б.Ч.Б. ЕГН **********. На основание чл.189, ал.4, във вр.с чл.182, ал. 2, т.6 от ЗДвП, на Б.Ч.Б. е наложена глоба в размер на 750 лева, в качеството му на законен представител на ф-ма „Б.М.“ ЕООД.

Превишението на скоростта е било установено и фиксирано с автоматизирано техническо средство или система /АТСС/ тип „ARH CAM S1“. Използваното техническо средство е типово одобрено и годно към момента на заснемане. То прави снимки, а не клип. Към момента на заснимане техническото средство е било стационарно поставено  /временно монтирано на пътя/, като се обслужвало от служителите Й. Ж. и Хр. Х.. Техническо средство /АТСС/ тип „ARH CAM S1“ е преносимо, то не е монтирано на МПС, за разлика от мобилните АТСС.

Техническото средство, тип „ARH CAM S1 било позиционирано на път I – 2, км.108+100 /пътен възел Белокопитово/. То било настроено да засича скоростта на движение на приближаващите се към него автомобили. В посоченият пътен участък, към датата на извършване на нарушението, е имало поставен пътен знак В 26, ограничаващ максимално допустимата скорост на движение до 60 км/ч. Преди започване на работа с техническото средство бил изготвен протокол за използване на Автомотизирано техническо средство или система /стр. 7 / от делото. При максимално допустима скорост за движение в този пътен участък- до 60 км/ч, автоматизираното техническо средство фиксирало скорост на движение 131 км/ч. на л.а. „Мерцедес Е 250 ЦДИ“, с рег. № В 90 40 ВХ. Направен бил и запис на нарушението – снимка №11743С3/0037298 от 05.10.2018г. За заснето с мобилната радарна система нарушение, от ОДМВР – гр.Шумен бил издаден процесният електронен фиш, в който, при текстовото описание на нарушението, е посочена установена скорост на движение от 127 км/ч, при отчитане на допустимата грешка от 3% при измерването, съответно превишение от 67 км/ч., както и разрешената скорост за движение от 60 км/ч.

Описаната фактическа обстановка съдът установи въз основа на наличните по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното: Събраните доказателствата по делото безспорно установяват противоправно управление на МПС на посочените в ЕФ дата, час и място. Доказан е фактът на извършване на нарушението, санкционирано с процесния електронен фиш. В ЕФ правилно, при текстовото описание на нарушението, е посочена установена скорост на движение, превишението, като е била отчетена допустимата грешка при измерването. Посочена е също така максимално допустима скорост – 60км/ч., както и пътният знак, с който е въведена. Нарушението е фиксирано с автоматизирано техническо средство тип ARH CAM S1 № 11743С3, за която по делото са представени писмени доказателства, установяващи по категоричен начин изправността на техническото средство, установило и заснело извършеното нарушение. Приложеното е удостоверение от БИМ, от което се установява, че системата е одобрен тип средство за измерване. Освен това, по делото е приложен протокол за последваща проверка, от който е видно, че радарната система съответства на одобрения тип. С оглед гореизложеното, съдът намира, че доказателствата по делото безспорно установяват противоправно управление на МПС в посочения пътен участък, респективно факта на извършване на нарушението, санкционирано с процесния електронен фиш. 

Съдът намира, че правилно е определен и субектът на нарушението. Процесният автомобил е собственост на фирма «Б.М.» ЕООД с управител Б.Ч.Б.. Нормата на чл. 188, ал1 от ЗДвП регламентира че собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. Предвид чл. 188, ал. 1 от ЗДвП, жалбоподателят, в качеството му на управител на фирма «Б.М.» ЕООД, се явява наказателноотговорното лице, чиято отговорност следва да бъде ангажирана. Същият не е посочил пред административно-наказващия орган лице, на което е предоставено управлението на МПС. В случая настоящият съдебен състав намира, че законовите разпоредби са спазени. В Електронния фиш са посочени трите имена на лицето, както и ЕГН. В конкретния казус не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на електронния фиш.

Разпоредбата на чл.182, ал.2, т.6 от ЗДП, предвижда административно наказание глоба в размер на 600 лв. за водач, който превиши разрешената максимална скорост извън населено място с над 50 км/ч, като за всеки следващи 5 км/ч превишаване, над 50 км/ч, глобата се увеличава с 50 лв.

 В конкретния случай разрешената максимална скорост /60 км/ч/ е превишена с 67 км/ч. Налице е абсолютно определена санкция, в която предвиденото наказание е точно фиксирано по вид и размер - глоба в размер на 600 лв., поради което същото не може да бъде индивидуализирано и следва да се наложи именно в посочения вид и размер, което е съобразено в атакувания електронен фиш.По гореизложените съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

                                                

                                               Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш, серия К № 2321257, издаден от ОД на МВР - Шумен, с който на Б.Ч.Б. ЕГН ********** – законен представител на фирма „Б.М.“ ЕООД с ЕИК ********* с постоянен адрес ***, р-н „*********“, ул. „П.Р.“ **, *****, ****, ***** е наложено административно наказание  „глоба” в размер на 750 лева, на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП, като правилен и законосъобразен.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

Районен  съдия: