Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                           286/9.5.2019г.

 

                                        В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на десети април през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                                    Председател: Диана Георгиева.

при участието на секретаря В.И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 166/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано по чл.59 и следващите от ЗАНН.

            В жалбата си до съда, М.Г.Г., с ЕГН **********, с адрес: *** ********** № 8, вх.2, ап.1, чрез адвокат Б.Г. твърди, че  с Наказателно постановление № 18-0869-001917 от 12.09.2018г., издадено от Началник група към Сектор „ПП“ при ОД  МВР гр. Шумен й било наложено административно наказание „глоба“. В жалбата са изложени подробни доводи за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление. Моли съда да отмени изцяло наказателното постановление, като незаконосъобразно.

Жалбата е била подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. В открито съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован не се явява лично, явява се упълномощения представител, който изцяло поддържа жалбата и излага подробни доводи. Въззиваемата страна, редовно призована, изпраща упълномощен представител, който моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърди изцяло обжалваното НП.

            ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

            По делото е безспорно установено, че на 27.06.2018г., свидетелят Г.П.М. – мл. автоконтрольор в сектор „ПП“ при ОД МВР, изпълнявайки служебните си задължения в края на смяната му бил изпратен на ПТП. Свидетелят пристигнал на кръстовището на път SHU 1180 – от гр. Шумен към „Пети километър“ и път I – 2 – Русе – Варна. Свидетелят М. констатирал, че ПТП-то било между лек автомобил и влекач с прикачено полуремарке. Свидетелят М. провел разговор с водачите на двата автомобила, участвали в ПТП-то и ги изпробвал за употреба на алкохол с техническо средство. Водач на лекия автомобил „Фолксваген Пасат“ - участник в произшествието била жалбоподателката М.Г.Г., а водач на влекача с рег. № GR-11ARP бил румънски гражданин.  И двата автомобила били на место, където бил удара между тях. С водача на товарния автомобил свидетелят М. трудно провел разговор, но от водача на лекия автомобил – жалбоподателката Г. разбрал, че тръгнала да излиза от пътя, който е без предимство , а водача на товарния автомобил се бил движел твърде бързо и не могла да го избегне. Товарният автомобил с румънска регистрация бил в посоката, в която се е движел преди удара, на пътното платно на пътя с предимство. Тъй като смяната на свидетелят Г.М. приключвала, на местопроизшествието бил изпратен друг екип от сектор „ПП“ при ОД МВР Шумен, в който били свидетелите Е.С.Б. и И.А.Г.. Свидетелят Г.М. обяснил на свид. Е.Б. как е заварил автомобилите на место, обстоятелството, че е изпробвал водачите с техническо средство и какви обяснения са му дали. От обясненията на своя колега и от водачите на двата автомобила, свидетелят Е.Б. установил, че жалбоподателката Г. като водач на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № Н03 00ВР спряла пред наличния знак „Стоп“, след което предприела завой на ляво и се включила по пътя с предимство - I – 2 – Русе – Варна, но не е успяла да се изнесе възможно най-бързо и влекача с полуремарке се е блъснал в нейния автомобил.  За констатираното нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДв.П, свидетелят Е.Б. съставил АУАН серия Д № 469304 срещу жалбоподателката, като съставил и Протокол за ПТП № 1601719 от 27.06.2018г. АУАН бил предявен на жалбоподателката, която го подписала без възражения.  В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не е постъпило писмено възражение. Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение, Началник група към Сектор „ПП“ при ОД МВР гр. Шумен на 12.09.2018г. издал Наказателно постановление № 18-0869-001917, с което на жалбоподателката М.Г.Г.  било наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на основание чл.179, ал.2 от ЗДв.П във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл. 4 от ЗДв.П, за това, че на 27.06.2018г. в 19,05 часа в община Шумен на път първи клас № I – 2 км.113+996 на кръстовището с път SHU 1180, в посока от гр. Шумен към гр. Русе управлява лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № Н03 00ВР, собственост на Х.Ц.Ж., като на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство не пропуска Влекач с рег. № GR-11ARP с прикачено полуремарке с рег. № GR-27-SEB, движещ се по пътя с предимство, блъска го, с което причинява ПТП.  

           Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на приетите и приложени писмените доказателства, както и гласните – разпитаните актосъставител и свидетели.

            При така установената фактическа обстановка, съдът приема от процесуално - правна страна, че АУАН и атакуваното НП са издадени от компетентни органи.  

             В настоящият случай е безспорно установено, не се оспорва и от жалбоподателката, че именно тя е управлявала лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № Н03 00ВР, първоначално по път  SHU 1180 от гр. Шумен към „Пети километър“.  Установява се от обективна страна още, че жалбоподателката е достигнал до кръстовището с път I – 2 – Русе – Варна. Категорични са събраните по делото доказателства – показанията и на свидетелите и схемата на кръстовището, че към датата на деянието на път SHU 1180 е имало поставен пътен знак Б2. Съгласно чл. 43, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП) пътният знак Б2 има наименование: "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!". Пътните знаци относно предимството, сред които е и знак Б2, определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовищата и стеснените участъци от пътя. В процесния случай описаният знак Б2 е въвеждал задължение за водачите, движещи се по път SHU 1180 да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по път I – 2 – Русе - Варна, който път е бил сигнализиран като път с предимство. Изяснено е от свидетелите и наличните писмени доказателства, че Влекач с рег. № GR-11ARP с прикачено полуремарке се е движил именно по пътя с предимство - път I – 2, когато управляваният от жалбоподателката лек автомобил е навлязъл в кръстовището и в лентата, в която се движил и влекача. По този начин, непропускайки превозното средство, движещо се по пътя с предимство, жалбоподателката е нарушила правилата за предимство. С това деянието е било довършено от обективна страна, тъй като се касае за формално нарушение.

     Правилно АНО е приложил материалния закон след като е констатирал нарушението по  чл.50, ал. 1 от ЗДП, като е отнесъл фактите към хипотезата на правната норма и на основание чл.179, ал. 2 от ЗДП е наложил наказание. Като не пропуснала движещият се по път с предимство товарен автомобил, жалбоподателката е нарушила  чл.50, ал.1 от ЗДвП. Без значение е обстоятелството кой кого е блъснал, т. к. административнонаказателната отговорност се обуславя от това чие нарушение на закона е довело пряко до сблъсъка, а не кой физически е блъснал другия. Деянието е виновно извършено, т. к. жалбоподателката е била длъжна и е могла да предвиди това. Наличието на по-висока скорост на движение от страна на другия водач, не е обстоятелство изключващо вината, или отговорността. Същото би могло единствено да се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство. Жалбоподателката е била длъжна да се съобрази с пътния знак "Б2" а именно да спре и да пропусне движещият се по път с предимство тежък автомобил. Предвид горното, правилно са отнесени фактите към правната норма на  чл.50, ал.1 от ЗДвП. Нарушени са правила за предимство и в резултат на това е възникнало ПТП, поради което правилно е приложена и нормата, регламентираща санкцията. В тази насока са всички събрани по делото доказателства. Правилно е била определена и санкционната норма. Описанието на нарушението от фактическа страна изцяло припокрива и съответства на състава по  чл.50, ал.1 ЗДвП. Пределно ясно от фактическа страна деянието е описано като нарушение на правилата за предимство, а не като несъобразяване с пътните знаци. Именно поради тази причина съвсем законосъобразно санкционната разпоредба е по предл. 4 на чл. 179, ал. 1, т. 5 – неспазване на правилата за предимство. В тази връзка съдът намира, че жалбоподателката е правилно наказана.

Съдът счита, че при преценка дали се касае за маловажен случай е необходимо да се обсъди степента на обществена опасност на нарушението, като негово обективно качество, за да бъде социално необходимо и оправдано да се прибегне до прилагане на административно наказателната отговорност. В конкретния случай съдът намира, че конкретното нарушение не може да се квалифицира като маловажно, тъй като по нищо не се отличава от останалите от същия вид. Следвало е жалбоподателката да има дължимото законосъобразно поведение за спазване на принципите на ЗДП. Поради изложеното до тук, съдът намира че извършеното нарушение не следва да се приема като маловажно. Видът и размерът на следващото се наказание са определени от законодателя във фиксиран размер, като съдът не констатира допуснато нарушение при определяне на наказанието.

Предвид гореизложеното съдът намира, че е безспорно установено и доказано, както извършеното нарушение, така и неговия субект, поради което атакуваното наказателно постановление  е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.     

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Шуменски районен съд,  

 

                                                            Р Е Ш И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА   Наказателно постановление № 18-0869-001917 издадено на 12.09.2018г. от Началник група към Сектор „ПП“ при ОД МВР, с което на М.Г.Г., с ЕГН **********, с адрес: *** ********** № 8, вх.2, ап.1 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на основание чл.179, ал.2 от ЗДв.П във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.4 от ЗДв.П за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДв.П като правилно и законосъобразно.  

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред Шуменски административен съд по реда на Глава ХІІ от Административно процесуалния кодекс.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: