Р Е Ш Е Н И Е

 

293/14.5.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На деветнадесети април две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                                 Председател: Пл. Недялкова

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №270 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №389010 – F455172/12.12.2018 год. на Директора на дирекция “Контрол” на ТД на НАП – гр.Варна, с което на основание чл.180 ал.3, във вр. с ал.1 от ЗДДС на “Инвест Агро БГ” ООД, ЕИК 204544567, гр.Шумен е наложена “имуществена санкция” в размер на 458 лева , за нарушение на чл.86 ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно. Излагат се доводи за допуснати съществени нарушения на разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, които водели до ограничаване правото на защита, както и нарушения на материалния закон. Оспорва се по същество   констатираното нарушение. За дружеството – жалбоподател, редовно призовано, не се явява представител в съдебно заседание. 

            Процесуалният представител на Териториална дирекция на НАП - гр.Варна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата  и моли съда да отхвърли същата, като неоснователна и да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление. В съдебно заседание и в представено писмено становище излага съображенията си за това.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.319 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

“Инвест Агро БГ” ООД– гр.Шумен е регистирано по ЗДДС и е задължено съгласно разпоредбата на чл.125 ал.1 от ЗДДС да подава справки-декларации за съответните данъчни периоди в законоустановения в чл.125 ал.5 от ЗДДС срок, а именно до 14-то число на месеца, следващ данъчния период.

На 06.03.2018г. “Инвест Агро БГ” ООД подало справка – декларация за данъчен период м.февруари 2018г., в която бил отразен  общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС – 116 250 лева и начислен ДДС 23 250 лева. В дневника за продажбите за същият данъчен период е включена единствено  издадена  фактура №0000000004/02.02.2018г. на стойност 116 250 лева и ДДС 23 250 лева с получател „Инвестиционно проектиране“ ЕООД-гр.Шумен, в графата  „Вид на стоката/услугата“ е отразено – аванс.

На 20.04.2018г. е съставен Протокол за анулиране на Фактура или Известие №0000000003/20.04.2018г. за анулиране на издадената фактура №0000000004/02.02.2018г., поради неоснователно начисляване на ДДС и издаване на нови фактури с №№ 1000000004/28.02.2018г.,  1000000005/06.03.2018г., 1000000006/14.03.2018г., 1000000007/22.03.2018г., 1000000008/23.03.2018г.,  1000000009/19.04.2018г., с получател „Инвестиционно проектиране“ ЕООД-гр.Шумен с наименование на стоката/услугата - „плащане по договор“. Издадените нови фактури били включени в дневника за продажбите за м. април 2018г.

На 05.12.2018 год. при извършване на проверка  в ТД на НАП, офис Шумен на “Инвест Агро БГ” ООД – гр.Шумен било установено, че дружеството не е начислило  ДДС в размер на 9166.66 за издадените фактури №№ 1000000005/06.03.2018г., 1000000006/14.03.2018г., 1000000007/22.03.2018г., 1000000008/23.03.2018г., за данъчен период м. март 2018г. Посочените фактури не били отразени в СД за м.март 2018г. и дневниците по ЗДДС за същия данъчен период, а за следващият данъчен период – м.април 2018г..

На 05.12.2018г. св. С.С. съставил срещу дружеството АУАН № F455172 за нарушение на чл.86 ал.1 т.2, във вр. с чл.86 ал.2 от ЗДДС, в присъствието на представляващия дружеството, на когото е и връчен. При предявяване на акт не са отразени обяснения или възражения. Впоследствие дружеството – жалбоподател не се е възползвало и от законното си право и не е депозирало писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт, административно-наказващият орган  издал обжалваното НП като  възприел  констатациите съдържащи се в АУАН. На основание чл.180 ал.3, във вр. с ал.1 от ЗДДС на “Инвест Агро БГ” ООД– гр.Шумен е наложена “имуществена санкция” в размер на 458 лева , за нарушение на чл.86 ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното: В хода на административно – наказателното производство не е  допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване  на правото на защита на санкционираното лице. Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени и връчени на жалбоподателя. Притежават необходимото съдържание по чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

“Инвест Агро БГ” ООД – гр.Шумен се явява данъчно задължено лице по смисъла на чл.3 от ЗДДС и като такова на основание разпоредбата на чл.86 ал.1 от същия закон е длъжно да начислява дължимия данък върху добавената стойност в издадения  данъчен документ като посочи данъка на отделен ред, също така да включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл.125 от ЗДДС за този данъчен период и да посочи документа в дневника за продажбите за същия данъчен период. Съгласно ал.2 на същия член данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчния документ. Съответно, наличието на административно нарушение по смисъла на чл.180 от ЗДДС предпоставя установяване неизпълнението на което и да е от трите кумулативни задължения по чл.86, ал.1 от ЗДДС.

В конкретният случай отговорността на “Инвест Агро БГ” ООД– гр.Шумен е ангажирана на основание чл.180 ал.3, във вр. с ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.86 ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС.

Редакцията на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС съдържа в себе си задължение за данъчно задължените лица да издават фактури не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, съответно не по-късно от 5 дни от от датата на получаване на авансово плащане по доставка. Съгласно чл. 25 ал.2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена и съгласно ал.6 т.1 на същия член на тази дата данъкът става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. При извършено цялостно или частично авансово плащане по доставка данъкът става изискуем при получаване на плащането /за размера на плащането/, съобразно ал.7.

Съгласно становището на НАП, обективирано в Писмо №24-00-47 от 08.11.2007г., относно прилагането на чл.72 от ЗДДС, когато все пак се установи, че фактура е издадена преди настъпването на данъчното събитие, не може автоматично да се приеме, че същата е издадена неоснователно или неправомерно, съответно да се приеме, че не е налице право на данъчен кредит. Фактурата представлява частен писмен документ, описващ определени факти, от което и следва, че издаването й преди настъпването им не значи непременно, че тези факти няма да се случат в по-късен момент. По начало така издадени фактури следва да бъдат анулирани по реда на чл.116 от ЗДДС.

            Коригирането на фактурите и известията е уредено с разпоредбата на чл. 116 от ЗДДС, съгласно която, поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен, както и тези, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начисляван. Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 4 от ЗДДС, който съдържа: основание за анулирането; номера и датата на документа, който се анулира; номера и датата на издадения нов документ и подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

От страна на дружеството се излагат доводи, че процесните фактури №№ 1000000005/06.03.2018г., 1000000006/14.03.2018г., 1000000007/22.03.2018г., 1000000008/23.03.2018г. са били издадени, във връзка анулиране през м.април 2018г. на издадената предходна  фактура №0000000004/02.02.2018г., поради което  и били включени в данъчен период м.април 2018г. като всяка от новоиздадените фактури била с посочена дата на издаване, датата на която  били получени отделните  авансови плащания. Жалбоподателят твърди, че плащане по анулираната фактура не е било фактическо извършено, поради което не е настъпило данъчно събитие и не е следвало  да се начислява ДДС, което било основание за нейното анулиране.

Съгласно записаното в приложение № 12 към ППЗДДС, при анулиране на фактура в данъчен период, различен от този на издаване на документа, данъчният документ се включва във файла „PRODAGBI.ТХТ” на издателя с отрицателен знак, което е направено от страна на дружеството. В същият данъчен период дружеството е включило и отразените в протокола новоиздадени фактури, в които е посочена дата на издаване през м.март 2018г.

Актосъставителят и наказващият орган са приели, че дружеството не е изпълнило задължението си да включи размера на данъка при определяне на резултата за данъчен период м.март 2018г. в справка-декларацията по чл. 125  от ЗДДС за този данъчен период и да посочи издадените фактури №№ 1000000005/06.03.2018г., 1000000006/14.03.2018г., 1000000007/22.03.2018г., 1000000008/23.03.2018г., в дневника за продажбите за същия данъчен период - м.март 2018г. В процесните фактури изрично е отразена дата  на получаване на плащането, която съвпада с посочена дата на издаване на фактурите, поради което съобразно чл.25 ал.7 от ЗДДС данъкът е станал изискуем на тези дати и следвало да бъде включен  в данъчен период м.март 2018г. Регистрираното лице е било длъжно да начисли данъка в предвидените в ЗДДС срокове, да включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл.125 от ЗДДС за този данъчен период и да посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период.вСъдът намира, че жалбоподателят действително не е изпълнил задължението си по чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС. Нарушението е формално. Настъпването на вреда за държавния бюджет и вредоносен резултат не са елемент от състава на нарушението. Наведения довод, че наказващият орган не бил посочил формата на вината – умишлено или непредпазливо било извършено нарушението, което било от съществено значение  за преценка дали въобще е извършено нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, е неоснователен. Предвидената в чл.83 от ЗАНН имуществена отговорност на юридическите лица за неизпълнение на задължение към държавата е  обективна, безвиновна. Наказващият орган, при  преценка  дали е извършено нарушение  не следва да взема предвид  наличието или липсата  на вина у нарушителя, нито да определя нейната форма. За налагане на имуществената санкция е необходимо само да се установи задължението на ЮЛ, което не е изпълнено. Не се търси виновно поведение на конкретно ФЛ. Имуществената санкция на ЮЛ се налага за неизпълнение  на задължения към държавата при осъществяване на тяхната дейност.

 Административно-наказващият орган при определяне на наказанието, е действал законосъобразно, като се е съобразил и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН. Правилно е определил размера на дължимия данък, а от там и размера на имуществената санкция, която следва да бъде наложена на дружеството, поради което наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление наказателно постановление №389010 – F455172/12.12.2018 год. на Директора на дирекция “Контрол” на ТД на НАП – гр.Варна, с което на основание чл.180 ал.3, във вр. с ал.1 от ЗДДС на “Инвест Агро БГ” ООД, ЕИК 204544567, гр.Шумен е наложена “имуществена санкция” в размер на 458 лева , за нарушение на чл.86 ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС, като правилно и законосъобразно.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: