Р Е Ш Е Н И Е  

                                                 290/13.5.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав  

Председател: Кр. Кръстев  

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 397 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 19-0869-000010/22.01.2019год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 175 ал.3 пр.1 от ЗДвП на М.Р.Ч. ЕГН ********** ***6 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца. Жалбоподателят моли НП да бъде отменено, като незаконосъобразно и издадено в нарушение на административно производствените правила и материално правните разпоредби. За него се явява редовно упълномощен представител, който пледира за отмяна на НП на осн. 28 от ЗАНН, като маловажен случай.

Процесуалният представител на въззиваемата страна в съдебно заседание, редовно призован се явява, като оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

Във връзка с навършване пълнолетие на свид. М. М. Ч., неговия баща – жалбоподателя, капарирал лек автомобил марка „Ауди А3“ с рама № WAUZZZ8P48А071479 в автокъща в гр. Варна. На 28.12.2018г. двамата, след предварителна договорка със свид. А.А., сутринта отишли в двора на КТ – Шумен и изчакали доставянето на закупения автомобил. Той бил транспортиран на платформа и стоварен в двора на КАТ гр. Шумен. След като получили автомобила си, свид. А. бил освободен и се прибрал в гр. Варна. Свид. М. М. Ч. не притежавал към момента СУМПС. Жалбоподателя подал документите си на гише регистратура и зачакали да им дойде реда да премине автомобила им през канал и технически преглед, като след това си получат регистрационните табели. Видно от находящото се на стр. 39 от делото Заявление за първоначална регистрация № 180869022374 това е станало на 28.12.2018г. в 13:45:33 часа. Малко след този час жалбоподателя бил поканен да представи автомобила си за технически преглед и последваща регистрация. Това било сторено, но по време на прегледа, проверяващия служител заявил на жалбоподателя, че номера на двигателя на представения автомобил не се вижда и автомобила не може да се регистрира. Трябвало да се отиде на автомивка, където двигателя да се измие и след това пак да се представи за преглед. Жалбоподателя бил помолен да напусне халето. Същият се качил заедно със свид. М.М.Ч. в представения за регистрация автомобил и двамата отишли на автомивката находяща се зад ВПИ-Шумен, където автомобила бил измит и двамата поели отново към пункта на КАТ за да довършат започната регистрация. При движението си по ул. „Университетска“ нерегистрирания автомобил бил забелязан от свид. И. И., който сигнализирал на автомобила да спре. Автомобила спрял и свидетеля установил, че го няма и предния регистрационен номер. Поискал от жалбоподателя документите на автомобила, но му били представени само личните, тъй като жалбоподателя заявил, че документите на автомобила били в КАТ където е започнала регистрация на автомобила. Установявайки всичко това свид. И. поискал съдействие от страна на други служители и на място били изпратени свид. С. С. и Р.Н.. При извършената проверка те установили, че проверявания автомобил е марка „Ауди А3“, черен на цвят с рама № WАUZZZ8Р4А071479, неустановена собственост. Същото било без поставени регистрационни табели и и не било регистрирано по надлежния ред. На жалбоподателя бил съставен АУАН Д-5264400. Било образувано и бързо полицейско производство № 1574/2018г. по описа на РУ – Шумен. Същото БПП с постановление за прекратяване на наказателно производство от 04.01.2019г. било прекратено, като наблюдаващия прокурор е приел, че са налице условията на чл. 9 ал.2 от НК. Въз основа на това постановление и на основание чл. 36 ал.2 от ЗАНН било издадено Наказателно постановление № 19-0869-000010/22.01.2019год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 175 ал.3 пр.1 от ЗДвП на М.Р.Ч. ЕГН ********** ***6 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.

Така изложената фактическа обстановка се потвърждава и от останалите събрани по делото доказателства, както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – С.Б.С. – актосъставител, който в съдебно заседание заявява, че проверявания от него автомобил е без регистрационни табели, като същевременно заявява, че водача е бил изпратен в автомивка за измиване на автомобила от колега по КАТ и свидетелите И.Г.И., Р.Н.Н.,  М. М. Ч. и А.Я.А.. Самият жалбоподател не отрича, че управлявания от него автомобил е без регистрационни табели. При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят действително е извършил визираното в акта и НП нарушение, а именно в качеството си на водач е управлявал лек автомобил „Ауди А3“, черен на цвят с рама № WАUZZZ8Р4А071479, неустановена собственост, като автомобила е бил без регистрационни табели и не е бил регистриран по надлежния ред в Р. България.

Същевременно обаче по делото се събраха гласни и писмени доказателства от които се установява, че жалбоподателя е управлявал автомобила без регистрационни табели на 28.12.2018г., само защото административната услуга по първоначална регистрация на л.а.  „Ауди А3“ не е приключила в рамките на първото заявяване за такава услуга в 13.45 часа същия ден. Жалбоподателя е изпаднал в такава ситуация, на отказ от извършване на регистрация не по своя воля и желание, а по волята и желанието на извършващия първоначалната регистрация без да е подготвен за това. Видно от показанията на свид. А., автомобила е бил перфектно приготвен за минаване на първоначална регистрация и поради тази причина си е тръгнал с платформата преди регистрацията и първоначалния преглед да приключат.

Изхождайки от горното, съдът счита, че санкционираната деятелност съставлява неизпълнение на задължение към държавата по смисъла, вложен в чл. 28 от ЗАНН и доколкото наказващия орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че процесуално задължение на съда е да провери изцяло законосъобразността на обжалваното наказателно постановление и да обсъди всички основания, независимо дали са наведени от страните или не, включително и да подложи на съдебен контрол преценката на административно-наказващият орган досежно приложението на чл. 28 от ЗАНН. При преценка на това обстоятелство съдът съобрази константната съдебна практика по този въпрос и по-специално ТР № 1/12.12.07г. по тълк. н.д. № 1/2005г. на ОСНК на ВКС, съгласно което когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но наказващия орган него е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона.

В настоящия случай, доколкото в ЗАНН липсва легална дефиниция на понятието „маловажен случай“ следва да бъдат приложени критериите, визирани в чл. 93, т.9 от НК, съгласно които „маловажен случай“ е този, при който извършеното престъпление с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Съгласно константната съдебна практика при преценката дали случаят е маловажен или не значение имат способа и начина, по който е осъществено деянието, личността на дееца, мотивите и подбудите, от които се е ръководел при извършване на престъплението и др. т.е. следва да бъдат преценени всички обстоятелства, които характеризират деянието и дееца. Очевидно е че в процесния случай, жалбоподателя е управлявал лек автомобил по улиците на гр. Шумен, който не е бил регистриран по надлежния ред, но го е направил за да завърши процеса на една административна услуга, която безспорно е започнала преди това и незнайно защо не е приключена веднага след започването и. Видно от показанията на свид. Ч., при повторното влизане на канала служителят дори не е погледнал на същото място, както предния път, а е видял номера на двигателя от друго място.

Настоящия съдебен състав счита, че като не е приложил разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, въпреки наличието на основания за това, административно-наказващия орган е нарушил материалния закон. Вярно е, че обществените отношения, които регулира този закон, са от особена съществена важност, но това не може да бъде основание административно-наказващия орган да игнорира задължението си за индивидуална преценка на всеки случай, с оглед обществената опасност на конкретното деяние и на конкретния нарушител. Този критерий на преценка се прилага за всички нарушения , когато трябва да се реши въпросът дали случаят е маловажен или не.

            Предвид на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. трето от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0869-000010/22.01.2019год. на Началник група към ОДМВР - Шумен, сектор ПП – Шумен, упълномощен със Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 175 ал.3 пр.1 от ЗДвП на М.Р.Ч. ЕГН ********** ***6 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.  

Решението подлежи обжалване пред ШАС  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: