Р Е Ш Е Н И Е 

278/30.4.2019г. ,                      гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на втори април две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

Председател: Емилиян Ангелов  

при секретаря В. С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 496 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 18-0869-003477/11.01.2019год. на Началник сектор към ОДМВР - Шумен, сектор ПП  Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН,  чл.185  от ЗДП на жалбоподателя И.С.Б. е наложено   административно наказание “глоба” в  размер от 20/двадесет/ лева . Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно, тъй като било постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, като за датата  съдебно заседание, редовно призован не се явява и не изпраща процесуален представител, но депозира пространно становище, чрез адв.П. от САК, с което  по същество поддържа депозираната жалба.

 Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С НП № 18-0869-003477/11.01.2019год. на Началник сектор към ОДМВР - Шумен, сектор ПП  Шумен    на основание  чл.185  от ЗДП на жалбоподателя  е наложено   административно наказание “глоба” в  размер  от 20/двадесет/ лева за това, че „като участник в движението създава пречки за движението, имуществени вреди и опасност за живота и здравето за хората“, като е посочено, че виновно е нарушил чл.5 ал.1 т.1   от ЗДП. . В обстоятелствената част на процесното наказателно постановление обаче е посочено само, че  жалбоподателя Б. на 25.11.2018г. в 12.00 часа  на път Автомагистрала „Хемус“ пътен възел „Белокопитово“ е управлявал и паркирал лек автомобил „Рено Канго“ с рег.№ Т 3585 ВТ  в активна лента за движение, като с поведението си създава опасност и пречки за движението, без въобще да се споменава, че е поставил в опасност  живота и здравето на хората и е причинил имуществени щети. Както по горе бе отбелязано, жалбоподателя е ангажиран с административнонаказателна отговорност за това, че виновно  е нарушил чл.5 ал.1 т.1   от ЗДП, като в тази разпоредба ясно е посочено, че всеки участник в движението по пътищата. с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди, което означава, че законодателя е предвидил няколко напълно самостоятелни хипотези, с настъпването на всяка една от които се осъществява самостоятелен състав на административно нарушение. В конкретния случай, от диспозитива на атакуваното наказателно постановление, категорично не става ясно какво точно е възприел административнонаказващия орган и дали е достигнал до извода, че жалбоподателя само  с паркирането си в активната лента за движение е осъществил три административни нарушения, включително и причиняване на имуществени вреди, тъй като липсват, каквито и да било мотиви в тази насока. В процесната хипотеза, съдът счита, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, произтичащи от дисбаланса между обстоятелствена и диспозитивна част на атакуваното наказателно постановление, което означава, че същото е издадено в пълен дисонанс с императивните изисквания на чл.57 ал.1 т.5 и 6 от ЗАНН, което драстично лишава наказаното лице от възможността да разбере в извършването на точно какво нарушение е обвинено и същевременно му пречи, да си организира адекватна защита.  Съдът намира, че допуснатото от страна на административнонаказващия орган   нарушение е от категорията на абсолютните и представлява самостоятелно основание за отмяна  на атакуваното наказателно постановление, без спорът въобще да се разглежда по същество

 Предвид изложеното, съдът намира атакуваното НП за неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. последно от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

            ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 18-0869-003477/11.01.2019год. на Началник сектор към ОДМВР - Шумен, сектор ПП  Шумен .

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                         Районен  съдия: