Р Е Ш Е Н И Е  

 

277/30.4.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, втори състав, на осми април през две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:  

                                                                                Председател: Д. Георгиева  

при секретаря В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 605 по описа на ШРС за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 55/18.01.2019 год. на Началника на РУ Шумен към ОД на МВР - Шумен, с което на Ж.И.Д. ЕГН **********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.80, т.5 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като излага подробно доводите си за това в жалбата. В съдебно заседание не се явява лично, за него се явява редовно упълномощен процесуален представител, който поддържа депозираната жалба.  

            Процесуалният представител на РУ на МВР - Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание оспорва жалбата, като счита, че липсват основания наказателното постановление да бъде отменено. Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 25.12.2018 год. около 03.30 часа свидетелите П.С.П. и Е.С.  Б. и двамата служители на РУ – Шумен след продължително преследване на лек автомобил “Фолксваген“ за неспазване правилата за движение и влизане на автомобила в ул. „Янтра“, която е без изход, видели мъж който бяга и се отдалечава в посока бензиностанция „Шел“. Двамата свидетели настигнали бягащия мъж и поискали документи с които да му установят самоличността. Жалбоподателя – бягащия мъж не представил такива и отказал да съобщи имената си. Двамата свидетели се свързали с дежурния по МВР и посредством регистрационния номер на колата и извършена проверка от страна на дежурния им било заявено, че лицето което отказва да представи документи за самоличност е жалбоподателя Ж.И.Д.. С помощта на служебния си таблет било вкарано името на жалбоподателя с ЕГН и на таблета било потвърдено чрез снимка, че това е жалбоподателя Д.. По време на проверката жалбоподателя се държал арогантно и отказвал да сътрудничи на проверяващите. За констатираното нарушение същият бил отведен в РУ Шумен където му бил съставен акт за установяване на административно нарушение бл. № 0267511 от 25.12.2018 год. Актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл.80, т.5, във вр. с чл.6 от ЗБЛД. Актът е бил съставен в присъствието на нарушителя и е подписан от него без възражения. Впоследствие не се е възползвал от законното си право и не е депозирал допълнителни писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № 55/18.01.2019 год. на Началника на РУ Шумен към ОД на МВР - Шумен, с което на Ж.И.Д. ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.80, т.5 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства – от разпита в съдебно заседание на актосъставителя И.А.Г. и на свидетелите П.С.П. и Е.С.Б., както и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства. 

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на  процесуалните правила, които да налагат отмяна на последното. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, поради което съдът счита, че правото на защита на жалбоподателя не е накърнено.

Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗБЛД гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност. Видно от материалите по делото, нарушителят не е изпълнил това свое задължение и по време на проверката не е представил документ за самоличност. Нарушението се доказва по безспорен начин от събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Г., П. и Б., които заявяват, че след като са уведомили Д., че във връзка с извършваната от тяхна страна проверка,  следва да представи документ за самоличност, последният е отказал, като е отказал категорично да им сътрудничи. Ето защо, съдът счита, че наказващият орган е действал законосъобразно, квалифицирайки деянието като административно нарушение по чл.6 от ЗБДС. За неизпълнение на това задължение административно-наказателната разпоредба на чл.80, т.5 от ЗБДС предвижда налагане на “глоба” в размер от 50 до 300 лв. за физическото лице, което не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица.  Административно-наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно санкционната норма на чл.80, т.5 от ЗБЛД. Нарушението е установено по несъмнен начин, като са установени нарушителя и неговата вина. При определяне размера на наказанието съдът се е съобразил с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, като е отчел и невъзможността в настоящия случай да бъде приложена разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Съобразявайки се с посочените обстоятелства наказващият орган е наложил наказание в законоустановения минимум от 50 лева.

При преценка възможността за приложение  разпоредбата на чл.28 от ЗАНН съдът съобрази обстоятелството, че при обсъждане на този въпрос следва да бъде отчетена както тежестта на конкретното нарушение и степента на неговата обществена опасност, също и обществената опасност на нарушителя и неговата личност. В настоящия случай от материалите по делото се установява, че лицето по време на извършената му проверка се е държало арогантно и неуважително към полицейските служители, като категорично е отказало да им предостави документ за самоличност. 

Поради изложеното, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло.  

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. второ от ЗАНН, съдът  

 

Р Е Ш И:  

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 55/18.01.2019 год. на Началника на РУ Шумен към ОД на МВР - Шумен, с което на Ж.И.Д. ЕГН **********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.80, т.5 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/.  

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: