Р Е Ш Е Н И Е

 

294/14.5.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На седми май две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                    Председател: Пламена Недялкова

Секретар: Цв. К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 658 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №В - 0047070/14.02.2019год. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра  към КЗП, с което на основание чл.222а от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София, ЕИК 130460283 е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение на чл.113 ал.1 от ЗЗП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление. При условията на евентуалност  моли да бъде намален размера на наложената имуществена санкция. Излага  доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, неправилно посочване на датата на извършване на нарушението, неправилна правна квалификация, неприложимост на чл.113 от ЗЗП по отношение на договора за лизинг, несправедливост на имуществената санкция. В съдебно заседание не се явява процесуален представител.       

За Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра  към КЗП - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН  не  се явява  процесуален представител. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

“ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София извършва търговска дейност – продажба на потребителите на  мобилни телефони, аксесоари и телекомуникационни услуги, в стопанисван от него търговски обект – магазин “Теленор”, находящ се в гр.Шумен, бул. „ Велики Преслав“ №6.  На 11.02.2017г. Д.С.Д. сключила с дружеството – жалбоподател договор за лизинг, въз основа на който й било предоставено, за временно и възмезно ползване за срок от 23 месеца устройство  марка “APPLE” модел “iPfone 7 32GB Rose Gold”, сериен № 355316083919978 срещу заплащане на обща лизингова цена 974.97 лева. Съгласно договора  лизингополучателят имал право да придобие собствеността  върху предоставеното за ползване устройство, след писмено заявление 10 дни преди изтичане на срока на договора.

 По повод постъпила на 28.11.2018г. в КЗП жалба от Д.С.Д., свидетелите Н.И.Й. и В.К.Г. на 03.12.2018г. извършили проверка в обекта. Било установено, че Д.на 13.11.2018г. е предявила рекламация в търговския обект, която била приета. В изготвения протокол за приемане на устройството № 502026477 при описание на повредата е посочено  проблем  комуникацията. В графа „Други повреди/Забележки на клиента“  е отразено  „драскотини по капака, стъклен протектор“, както и „очукан в четирите ъгъла, драскотини“  в графата за особени белези на телефона при приемане. Устройството е изпратено и прието в Централен сервиз на 14.11.2018г. В изготвения сервизен протокол №502026477 от 14.11.2018г. е отразено като забележка при приемане на телефона в централния сервиз „ожулен издраскан“.Отказано е гаранционно обслужване като основание за това е посочено – механично повреден дисплей.

Резултатите от проверката са отразени в Констативен протокол №К-2656195 от 03.12.2018 год. С КП представител на търговеца  бил поканен да се яви КЗП - Шумен за представяне на становище, документ удостоверяващ, че при приемане в магазина телефонът е бил с механично повреден дисплей, както и документ, че отказът от гаранционно обслужване е направен от лице оторизирано от  производителя “APPLE” На 28.12.2018г. в офиса на КЗП – Шумен било депозирано  становище, в което е изложена позицията, че претенциите на потребителя са неоснователни, предвид констатации за неправилна експлоатация на устройството. Представени са снимка на апарата и копие на сервизен протокол.

Актосъставителят В.К.Г. приел, че търговецът не е изпълнил административното си задължение, когато потребителската стока несъответства на договора за продажба, да я приведе в съответствие с него, съгласно чл.113 ал.1 от ЗЗП, поради което на 08.01.2019г. съставил срещу дружеството - жалбоподател АУАН №К - 004070. Актът е съставен в присъствието на  упълномощен представител на дружеството, на когото е  връчен и подписан от него без възражения. Дружеството не се е  възползвало и от законното си право да депозира писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, административно-наказващият орган  издал обжалваното НП като  възприел изцяло констатациите съдържащи се в АУАН. На основание чл.222а от ЗЗП на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София, ЕИК 130460283 е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение на чл.113 ал.1 от ЗЗП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото гласни доказателства, както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра към Комисията за защита на потребителите, видно от приложената по делото заповед  на Председателя на Комисията за защита на потребителите. АУАН също е съставен от компетентно лице. В хода на административно-наказателното производство не са  допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН, а при издаването на административния акт е спазена разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН. Както в АУАН, така и в издаденото НП е посочена дата на извършване на нарушението – 14.11.2018г. Доколкото на посочената дата апаратът е бил върнат на потребителката, неотремонтиран, с отказано гаранционно обслужване, датата на извършване на нарушението е определана правилно.

От събраните в хода на производството доказателства е видно, че с издаденото наказателно постановление  е вменено на дружеството нарушение по чл.113 ал.1 от ЗЗП. Посочената норма регламентира задължение на продавача да  приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба, когато тя не съответства на договора. От приобщените по делото доказателства е видно, че договорът за лизинг е сключен между Д.С.Д. и “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София, с оглед на което между посочените лица е възникнала облигационна връзка, съдържаща задължение свързано с предаване на вещта, предмет на договора, включително със задължение за предаването й в уговореното състояние. Състояние, което позволява същата да бъде ползвана според предназначението си. Търговецът е приел за рекламация предоставения  от обекта му мобилен телефон, за което е издал протокол. В протокола е посочена  повредата както и състоянието на телефона.  До изтичане на едномесечен срок от предявяване и приемане на рекламацията телефонът не е бил поправен. Видно от описаната повреда, стоката не е била годна да изпълнява обичайното си предназначение и затова не е отговаряла на договора. Тази повреда е настъпила в рамките на гаранционния срок, което задължава търговеца да приеме рекламацията и отстрани повредата в срок от един месец. От изготвения сервизен протокол №502026477 от 14.11.2018г.  се установява, че същият ден, в който апаратът е постъпил в сервиза е отказано гаранционно обслужване, поради механично повреден дисплей. Не е ясно по какъв начин е установено, че посочените от Д.проблеми са следствие единствено от неправилна експлоатация и по – конкретно механично увреждане на дисплея. В протокола не е отразено да е бил отварян и преглеждан в сервиза за установяване на техническото му състояние, както и да е бил тестван дали проявява описаните от потребителката проблеми. В графа «Престой в сервиза/в дни/:» е отразено – 0, т.е. мобилният аппарат не е престоял в сервиза и един ден дори.

Действително в случая дружеството не притежава качеството на продавач, тъй като обект на рекламацията е стока предмет на „договор за лизинг”, а не на „договор за продажба”. Лизингополучателят  също има качеството на потребител  по смисъла на §13 т.1 от ДР на ЗЗП и като такъв има право да получи изправна стока, съответно има право на рекламация при неизправност, а в представените по делото Общи условия на договор за лизинг /чл.4/ е предвидено задължение на лизингодателя да осигурява гаранционно и извънгаранционно обслужване на устройството.  ЗЗП има за цел защита правата на потребителите, поради което разпоредбата на чл.113 от ЗЗП следва да се търкува разширително. Касае за облигационни отношения между страните, поради което е допустимо разширително тълкуване на правните норми на ЗЗП.

Предвид изложеното съдът намира, че правилно е ангажирана отговорността на дружеството жалбоподател. Съгласно чл.222а от ЗЗП за нарушение на чл.113 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лева. На “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД е наложена имуществена санкция в  размер на   3000 лева. При определяне размера на наказанието  АНО го е наложил в максимален размер като се е обосновал единствено с обстоятелството, че срещу дружеството  за същото нарушение  имало влезли в законна сила други НП, както и, че липсват смекчаващи отговорността обстоятелства.  Съдът също  не констатира смекчаващи отговорността обстоятелства

Ето защо, поради изложеното съдът намира, че правилно и законосъобразно е ангажирана административно - наказателната  отговорност на жалбоподателя, поради което издаденото наказателно постановление се явява законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №В - 0047070/14.02.2019год. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра  към КЗП, с което на основание чл.222а от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София, ЕИК 130460283 е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение на чл.113 ал.1 от ЗЗП.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: