Р Е Ш Е Н И Е

 

280/7.5.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, втори  състав, на десети април през две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:  

                                                                               Председател: Диана Георгиева

При секретаря В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 673 по описа на ШРС за 2019г.,

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 5/06.02.2019г. на Директор на Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен, с което на „Месни продукти Т” ЕООД гр. ******, ЕИК 201729062, с адрес на управление: гр. ******, ул. *** *** № 36, вх.А, ет.1, ап.1, с управител Н.С.С., е наложена “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда във вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС.

Дружеството-жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление, като постановено в противоречие и в нарушение на материалноправните и процесуалноправните норми.

В открито съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован – явява се пълномощник и упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата и излага подробно доводите за незаконосъобразност на атакуваното НП. Представител на АНО намира жалбата за неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна .

ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното: „Месни продукти Т” ЕООД гр. ******, ЕИК 201729062, с адрес на управление: гр. ******, ул. *** *** № 36, вх.А, ет.1, ап.1, стопанисва кланица за червено месо от свине и дребни преживни животни, транжорна за производство на разфасовки, мляно месо, месни заготовки и варени малотрайни колбаси и др, находяща се в с. *** , обл. ******, ул. *** *** № 7А.  

При извършена проверка на обекта, стопанисван от дружеството, бил издаден констативен протокол ПС-50 от 05.09.2018г., в който били дадени пет предписания. Под номер 1 било дадено следното предписание: Актуално удостоверение за членство в колективна система за 2018г., месечни справки декларации за пуснатите на пазара опаковки, извлечение от счетоводството за пусната на пазара готова продукция на база на която се начисляват продуктовите такси и документи за заплатените лицензионни възнаграждения: фактури към ООп и платежни към тях за периода 01.01.2018г до 31.08.2018г. Бил даден срок: 12.09.2018г., а отговорник – управител.

До 12.09.2018г. в РИОСВ Шумен не били постъпили никакви документи от „Месни продукти Т“ ЕООД гр. ******. На 05.10.2018г. било входирано писмо вх. № ОА-1896, с което било представено единствено фактура към ООп за платените лицензионни възнаграждения за периода 25.10.2017г. – 31.12.2017г. Във тази връзка до управителя на дружеството била изпратено писмо изх. № ОА – 1896 от 10.10.2018г., с което го уведомили, че представената фактура е за периода от 25.10.2017г. до 31.12.2017г., с което не било изпълнено предписание № 1 и бил даден 7 дневен срок от получаване на писмото да представи необходимите документи за периода 01.01.2018г. – 31.08.2018г.

С писмо изх. № ОА-2229/01.11.2018г., управителят на дружеството и неговия пълномощник били поканени да се явят за съставяне на АУАН на 19.11.2018г. Писмото – покана било връчено на 05.11.2018г. На посочената дата не се явил управителя или упълномощено от него, лице.

Във връзка с констатираното неизпълнение на предписание, в отсъствие на жалбоподателя, на 20.11.2018г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № СР-10 на дружеството-жалбоподател за това, че е извършило нарушение чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължителни предписания дадени на основание чл.155, ал.2 от ЗООС с констативен протокол ПС-50 от 05.09.2018г. В АУАН е отразено, че с деянието е нарушен чл.166,  т.3 във вр. чл.155, ал.2 от ЗООС. АУАН бил връчен на 11.12.2018г. на свидетеля С.С.С. – пълномощник на дружеството. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН, не били депозирани възражения.

Въз основа на съставения акт, било издадено Наказателно постановление № 5/06.02.2019г. на Директор на Регионална инспекция по околна среда и води гр. Шумен, с което на „Месни продукти Т” ЕООД гр. ******, ЕИК 201729062, с адрес на управление: гр. ******, ул. *** *** № 36А, с управител Н.С.С. е наложена“имуществена санкция” в размер на 2 000 лева, за нарушение на чл.166, т.3 във вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на събраните по делото гласни доказателства - показанията на свидетелите Стефанов и Славчев, както и от приобщените по реда на чл.283 от НПК, писмени доказателства.

Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира от материална страна, атакуваното наказателно постановление за незаконосъобразно – издадено е от компетентен орган, но при нарушения на материалния закон.

В настоящият случай жалбоподателят е санкциониран на основание чл.166, т.3 от ЗООС във връзка с чл.155, ал.2 от ЗООС. Нормата на чл.166, т.3 от ЗООС предвижда, че с наказанията по чл.165 от закона  се наказват и лицата, които не изпълняват предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи по чл. 155 или 157б, издавани от Министъра на околната среда и водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове или от упълномощени от тях длъжностни лица. Разпоредбата на чл. 165, ал.1 от ЗООС регламентира, че длъжностно лице, което не допусне в обекта или на територията контролен орган, извършващ проверка, измерване или вземане на проба, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв., а според ал. 2 на нормата, имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. се налага на юридическото лице или едноличния търговец в случаите, когато негов работник или служител извърши нарушение по ал. 1, независимо от това дали контролният орган може да установи самоличността на работника или служителя.

Нормата на чл.155, ал.1 и ал.2 от ЗООС регламентира, че упълномощените длъжностни лица, по време на извършване на текущия контрол, са длъжни да съставят констативни протоколи, в които се отразяват констатираните факти и обстоятелства, като лицата са овластени и да дават задължителни предписания, с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им.

От съдържанието на приложеното по делото предписание № 1 е видно, че в него е посочено към кого е насочено – „Отг. Управител“. В предписанието е описано кой е задължен да изпълни даденото предписание № 1, т. е. управителя е бил задължен да изпълни същото, а както в АУАН, така и в атакуваното НП е санкционирано дружеството „Месни продукти Т“ ЕООД.

Субектът на административното нарушение по чл.166, т.3 вр. с чл.155, ООС е твърде широк - законодателят в ал.1 на нормата е използвал местоимението "които", а в чл.165, ал.1  от ЗООС е визирал „длъжностно лице“ и в ал.2 е визирал ЮЛ и ЕТ също като възможни субекти. Следоватено няма ограничения относно кръга на възможните нарушители, но задължителна предпоставка за прилагане на административнонаказателния състав по ЗООС и в двете му хипотези е идентичността между адресата на предписаните от контролните органи, задължения и субекта на нарушението.

В настоящият случай, както бе отбелязано по-горе това лице  е било конкретизирано с издаването на процесното предписание, като е било възможно в административното производство да бъде подложено на конкретна преценка и неговите действие или бездействие. Вместо обаче да наложи съответно административно наказание, на управителя, който е адресата на предписаното от контролните органи, задължение, АНО е санкционирал дружеството, което не е било адресат. Посочените обстоятелства опорочават административнонаказателната процедура развила се пред административнонаказващия орган. Касае се за конкретни и точни признаци, които дават, както субекта на административнонаказателното преследване, така и рамките на допуснатото от конкретния субект нарушение и в крайна сметка очертава и конкретните санкционни последици свързани с неизпълнението на визирано от закона дължимо се поведение.

Изложеното дава основание да се приеме, че е нарушено правото на защита на привлеченото в настоящи случай към административнонаказателна отговорност лице, респ. да разбере и какво конкретно нарушение му се вменява и точно какво наказание съответства на това нарушение, за да може адекватно да организира защитата си.

Освен гореизложеното, съдът констатира и друго съществено нарушение – на материалния закон. В конкретния случай, с Констативен протокол № ПС-50 от 05.09.2018г. под № 1 е било дадено следното предписание - Актуално удостоверение за членство в колективна система за 2018г., месечни справки декларации за пуснатите на пазара опаковки, извлечение от счетоводството за пусната на пазара готова продукция на база на която се начисляват продуктовите такси и документи за заплатените лицензионни възнаграждения: фактури към ООп и платежни към тях за периода 01.01.2018г до 31.08.2018г. Непротиворечиво Върховният административен съд на Република България приема, че по своята същност задължителното предписание е указване на фактическите действия, които проверяваният субект следва да предприеме за отстраняване на допуснати пропуски при осъществяване на разрешената от компетентните административни органи дейност. Следователно предписанието изисква активно поведение от страна на адресата в рамките на посочените в него срокове за изпълнение, но само ако предписанието е изпълнимо, т. е. съществува възможност за неговото изпълнение. От събраните гласни и писмени доказателства в съдебното производство е видно, че управителя не е имал фактическата възможност да изпълни предписанието на административния орган, обективирано в Констативен протокол № ПС-50/05.09.2019 г. на РИОСВ - Шумен, поради липсата на такова актуално удостоверение за членство в колективна система за 2018г., месечни справки декларации за пуснатите на пазара опаковки, извлечение от счетоводството за пусната на пазара готова продукция на база на която се начисляват продуктовите такси и документи за заплатените лицензионни възнаграждения: фактури към ООп и платежни към тях за периода 01.01.2018г до 31.08.2018г.

Нормата на чл.166, т.3 от ЗООС предвижда, че с наказанията по чл. 165 от закона  се наказват и лицата, които не изпълняват предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи по чл. 155 или 157б, издавани от Министъра на околната среда и водите, директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции, директорите на националните паркове или от упълномощени от тях длъжностни лица, но ако същите са изпълними.

Предвид установеното по-горе съществено процесуално нарушение и нарушение на материалния закон, настоящия съдебен състав намира, че атакуваното НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно, поради което и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

                                               Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 5/06.02.2019г. на Директор на Регионална инспекция по околна среда и води гр.Шумен, с което на „Месни продукти Т” ЕООД гр. ******, ЕИК 201729062, с адрес на управление: гр. ******, ул. *** *** № 36, вх.А, ет.1, ап.1, с управител Н.С.С., е наложена “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда във вр. с чл.155, ал.2 от ЗООС, като незаконосъобразно и неправилно.  

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Шуменски административен съд.  

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: