Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                     

                                                                          289/13.5.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                                Председател: Кр. Кръстев

Секретар Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 691 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:  

            Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № В-0047066 от 14.02.2019г. на Директора на Регионална дирекция КЗП гр. Варна, с което на основание чл.113 ал.1 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.222а от ЗЗП, на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД гр. София, р-н. “Младост” 4, бул. “Цариградско шосе” 115 И, ЕИК 831642181 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 /три хиляди/ лева. В жалбата си до съда жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление като необосновано и недоказано и издадено при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, като излага подробно аргументите си за това. В съдебно заседание, редовно призован,  не се явява, не се явява и редовно упълномощен процесуален представител.

            Административно-наказващият орган, издал НП, редовно призован не се явява, в придружително писмо моли жалбата да се отхвърли и се остави в сила издаденото НП. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

      От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 13.11.2018г. компетентни длъжностни лица при Комисия по търговия и защита на потребителите - гр. Шумен извършили проверка в обект – “ВИВАКОМ”- магазин за продажба на мобилни апарати намиращ се в гр. Шумен на ул. “Любен Каравелов” №1  собственост на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД гр. София, за което бил съставен Констативен протокол № К-2656163 от 13.11.2018г. В протокола било отразено, че проверката се извършва във връзка с постъпила потребителска жалба с Вх. № В-03-2341/02.11.18г. от М.И.. При проверката е установено, че в момента обекта работи и обслужва клиенти. Жалбата на потребителя е относно рекламация на мобилен телефон “Самсунг”. В жалбата било посочено, че телефона е в гаранция и проявил дефект – телефонът прегрявал и имало черна черта на екрана и по този повод потребителя предявил рекламация на 22.10.2018г. При приемане на рекламацията е съставен протокол. След осем дена И. получил обаждане да си получи телефона. Гаранцията му била отказана, а причините за отказа били, че телефонът бил прекалено претоварван, бил чукнат или удрян.

При проверката в обекта и на приложените към жалбата документи било установено, че телефона е закупен на 19.05.2017г. и е гаранционен и потребителя е в правото си да предяви рекламация. Било установено също така, че със сервизна карта № 5013235714 от 22.10.2017г. е приета рекламацията. В графата забележки било отразено „драскотини по цялата метална лайсна от долната страна; драскотини по дисплея; зарежда се много бавно. В сервизната карта с която телефона е приет за ремонт на 22.10.2018г. нямала констатации за следи от удари, изтървавания или наранявания. От сервизната карта ставало ясно, че при приемането на телефона същият е щателно огледан, като при огледа са констатирани само драскотини.

С протокол за отказ на гаранционен ремонт № OGS00927779 от 25.10.2018г. издаден от „С. сервиз“ на потребителя е отказан гаранционен ремонт.

С КП на търговеца е дадено разпореждане да представи в офиса на КЗП-РД-Варна, гр. Шумен, становище по жалбата в което ясно и точно да са описани вида на дефекта и връзката на дефекта с описаното основание за отказ. Да се представи документ доказващ, че „С. сервиз“ ЕООД е оторизиран от производителя „Самсунг“ да извършва гаранционно обслужване  на телефони с марка „Самсунг“. Да се представи документ от който да е видно, че при приемането на телефона за рекламация на 22.10.2018г. в магазина, същият е бил с механични повреди, удар или други фактори или ползване на продукта по начин различен от указаните за употреба. Бил посочен и срок за представяне на исканите документи - 20.11.2018г. На посочената дата търговецът не представил нищо от изисканото.

На 21.11.2018г. в офиса на КЗП било представено становище от жалбоподателя в което заявява, че отказа от гаранционно обслужване е породен от механична повреда по телефона, т.е. пресъздава написано в протокола за отказ от гаранционен ремонт.

На 23.11.2018г. за констатираното при проверката извършена на 13.11.2018г., бил съставен АУАН № К-0047066/23.11.2018г., като актосъставителя е счел, че с това жалбоподателят е нарушил чл.113 ал.1 от ЗЗП. Акта е съставен и връчен на упълномощено от жалбоподателя лице, който го е подписал без забележки. Не се е възползвал от правото си по чл. 44 от ЗАНН в тридневен срок да депозира писмени възражения по акта. Въз основа на така съставения акт и на материалите съдържащи се в административно-наказателната преписка е издадено Наказателно постановление № В-0047066 от 14.02.2019г. на Директора на Регионална дирекция КЗП гр. Варна, с което на основание чл.113 ал.1 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.222а от ЗЗП, на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД гр. София, р-н. “Младост” 4, бул. “Цариградско шосе” 115 И, ЕИК 831642181 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 /три хиляди/ лева, тъй като отразеното в акта и в НП представлява нарушение на чл.113 ал.1 от ЗЗП.

Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели, В.Г. - актосъставител и Н.Й. свидетел при установяване на нарушението, те са установили по безспорен начин, че предявената рекламация не е отстранена. При поискване от тяхна страна на становище от страна на БТК такова им е представено, като жалбоподателя по същества не отрича констатираното при проверката, но заявява, че повредата се дължала на механично въздействие, не е производствена и не попада в обхвата на гаранцията на потребителската стока по реда на закона за защита на потребителите, без да представя доказателства за това, като се позовава единствено на протокола за отказ от гаранционен ремонт на сервиз „С. Сервиз“. Потребителят можел да си заяви извънгаранционен ремонт срещу заплащане.

На търговеца е вменено задължението да привежда потребителската стока в съответствие с договора за продажба на стоката и това трябва да става в едномесечен срок от предявяване на рекламацията от потребителя. Смисълът, който законодателя е вложил в чл. 113 ал.1 от ЗЗП е потребителя да е защитен, като потребителската стока когато не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Това в настоящия случай не е станало.

 При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят   действително е извършил визираното в акта и в НП нарушение на Закона за защита на потребителите. Закона е категоричен чл.113 ал.1 от ЗЗП гласи “ Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба”. Установи се по безспорен начин, че жалбоподателя е извършил визираното в наказателното постановление нарушение. Обекта в който е извършена проверката и констатирано нарушението се стопанисва “Българска телекомуникационна компания” ЕАД. Правилно актосъставителя е ориентирал проверката си към “БТК – ЕАД” и съответно е съставил АУАН именно на този търговец. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП., които да опорочат самото НП и да повлекат неговата отмяна.

            Относно размера на наложеното наказание, разпоредбата на чл. 222а от ЗЗП предвижда: “ За нарушение на чл. 113 на виновните лица се налага глоба, а на ЕТ и юридическите лица “имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева. При индивидуализация на наказанието, с оглед постигане целите  установени с разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН, наказващия орган е спазил разпоредбите на чл. 27 от ЗАНН, като е наложил възможно най-голямото наказание. Наложено е най голямото наказание предвид факта, че срещу настоящия търговец има влезли в сила 11 /единадесет/ наказателни постановления за аналогични случаи, като въпреки това масово се отказват рекламации, без сериозна обосновка и причини.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим  от горното  и  на  основание  чл.63 ал.1  предл. 1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № В-0047066 от 14.02.2019г. на Директора на Регионална дирекция КЗП гр. Варна, с което на основание чл.113 ал.1 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.222а от ЗЗП, на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД гр. София, р-н. “Младост” 4, бул. “Цариградско шосе” 115 И, ЕИК 831642181 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 /три хиляди/ лева.  

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                                            Районен  съдия: