Р Е Ш Е Н И Е

 

442/9.7.2019г.    ,           гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, първи състав

На единадесети юни две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Емилиян Ангелов

Секретар: В. С.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВНАХД № 744 по описа за 2019г.

За да се произнесе съобрази следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 18-0869-003274/17.12.2018год. на Началник сектор към ОДМВР Шумен сектор ПП Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН чл.175 а ал.1 предл.3 от ЗДП му е  наложено административно наказание “глоба” в размер на 3000/три хиляди/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12/дванадесет/ месеца  Жалбоподателят в жалбата си,  моли за отмяна на обжалваното НП, като необосновано и незаконосъобразно, постановено при непълнота на доказателствата. Излага обстоятелства относно фактическата обстановка, поради които смята, че не е извършил нарушение на ЗДвП.  В съдебно заседание, жалбоподателя, редовно призован се явява лично и с процесуални представители-адв.Т. и адв.М. от ШАК, които  поддържат жалбата на същите основания и молят за отмяна на обжалваното НП като незаконосъобразно и постановено при съществено нарушение на процесуалните и материалните разпоредби излагайки подробно съображенията си.

Процесуалният представител на въззиваемата страна, оспорва депозираната жалба, като моли за потвърждаване на наказателното постановление. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от активно легитимирано за целта лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, вр.с чл. 319 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С Наказателно постановление №18-0869-003274/17.12.2018год . на Началник сектор към ОДМВР Шумен сектор ПП Шумен,  на основание чл.175а ал.1 предл.3 от ЗДП  на жалбоподателя му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3000/три хиляди/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12/дванадесет/ месеца  за това, че ” използва пътищата отворени за обществено ползване за други цели, освен с тяхното предназначение за превоз на хора и товари”, като по този начин виновно нарушил чл.104б т.2  от ЗДП . В обстоятелствената част на процесното наказателно постановление е посочено, че  жалбоподателя Р. на 23.09.2018г, в 14.22 часа  е управлявал собственият си л.а. „Фолксваген Голф 1.9 ТДИ“ с рег.№126М856 на  кръстовището на ул.“Добруджа“ и ул.“Мадара“ в посока пл.“България“ в Шумен, като използва път за обществено ползване не по предназначението му, а с цели изразяващи се в умишлено странично преплъзване по цялото кръстовище и умишлено продължава неестественото движение на МПС, като с действията си създава предпоставки за ПТП.  Тази фактическа обстановка е възприета въз основа на АУАН №533610/23.09.2019г., съставен от свид.П.М. в присъствието на свид.С.С., както и на жалбоподателя, който го е подписал без възражения, но впоследствие е депозирал писмени такива в законния срок, в които изтъква че категорично не е съгласен със съдържанието в съставеният му акт за установяване на административно нарушение..  Актосъставителят М. и свид.С. заявиха в съдебно заседание, че със служебен автомобил са се движели по бул.“Мадара“ в посока пл.“България“, като навлизайки в кръстовището с ул.“Добруджа“  видели управляваният от жалбоподателя автомобил да навлиза в кръстовището от ул.“Добруджа“ при червен сигнал/наказателното постановление за това нарушение е влязло в сила, тъй като не е обжалвано от жалбоподателя/  и с „дрифт“ навлязъл в кръстовището  и приплъзвайки се странично продължил движението си в посока пл.“България“, поради което и те го застигнали и съответно спрели за да му съставят два АУАН. В съдебно заседание, съдът проведе оглед на веществено доказателство-DVD диск, съдържащ видеоклип за описаната по горе ситуация, като от видяното възприе различна фактическа обстановка, а именно, че управляваният от жалбоподателя навлиза в посоченото по горе кръстовище с невисока скорост, като действително автомобила леко се разклаща, но без да е налице каквото и да приплъзване и влизане странично в завой , като веднага след това, автомобила се овладява от водача и продължава естественото си движение, правейки ляв завой. Съобразявайки горното, съдът счита, че в конкретната хипотеза не са събрани убедителни доказателства, че жалбоподателя умишлено е произвел действия, които са довели до дисбаланса на автомобила, като съдът счита, че  мимолетното разклащане  на автомобила, управляван от жалбоподателя е плод по-скоро на осъзнаването на жалбоподателя, че е навлязъл в кръстовището при наличието на червен сигнал на светофарната уредба, най-вероятно провокирано от негативната реакция от останалите пътници в автомобила/по делото се установи, че с жалбоподателя Р. са пътували и три лица от женски пол/ и не на последно място следва да се отбележи, че неопитен водач на МПС, като жалбоподателя Р., придобил правоспособност по малко година, преди 23.09.2018г. е напълно нормално да попадне в подобна ситуация., а именно да не овладее управляваният от него лек автомобил.

Съобразявайки се с изложеното по горе, съдът счита, че в процесното административнонаказателно производство не са събрани убедителни доказателства, че жалбоподателя е действал умишлено и е целял да не използва път за обществено ползване не по предназначението му на 23.09.2018г, в 14.22 часа, управлявайки собственият си л.а. „Фолксваген Голф 1.9 ТДИ“ с рег.№126М856 на  кръстовището на ул.“Добруджа“ и ул.“Мадара“ в посока пл.“България“ в Шумен, поради което и намира, че не е нарушил  виновно чл.104б т.2  от ЗДП  и незаконосъобразно е бил ангажиран с административнонаказателна отговорност.

     Предвид изложеното, съдът намира атакуваното НП за неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. последно от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ  изцяло Наказателно постановление №18-0869-003274/17.12.2018год. на Началник сектор към ОДМВР Шумен сектор ПП Шумен

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменски административен съд  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

Районен  съдия: