РЕШЕНИЕ

432/1.7.2019г.   ,        Гр. Шумен

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, първи състав

На единадесети юни две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Емилиян Ангелов

Секретар: В. С.

 Като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД №750 по описа на ШРС за 2019 год., За да се  произнесе взе предвид следното

Настоящото производство е образувано на осн. чл.59 и сл. от ЗАНН.

Подадена е жалба от „Дария -2015” ООД -Шумен срещу Наказателно постановление № 27-0000699/28.02.2019г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда”- гр.Шумен, с което на дружеството било наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв, на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.416 ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ. Жалбоподателят  счита наказателното постановление за неправилно и незаконосъобразно, поради което моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло същото. За датата на съдебно заседание, жалбоподателя редовно призован се представлява от управителя Д. и адв.С. от ШАК, които по същество поддържат депозираната жалба.

    Представител на въззиваемата страна намира, че жалбата е неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предвид всички събрани по делото доказателства, от фактическа страна се установява следното: Дружеството-жалбоподател стопанисва обект –„Гостилница“, находящ се на кооперативен пазар  в Шумен. На 24.01.2019г. лицето Н. З.М. се намирала в кухнята на обекта, където извършвала определена дейност. Около 10,30 часа от М.М. и В.Р., работещи, съответно, като главен и старши  инспектор в Дирекция “Инспекция по труда”-гр.Шумен, била извършена проверка по спазването на трудовото законодателство на посочения обект/провокирана от жалба от неизвестно по делото лице/, при която изложените обстоятелства били установени. . Била назначена документна проверка, при която за Н.  М.  бил представен трудов договор от 24.01.2019г., регистриран в 14,15 часа на посочената дата. Във връзка с тези констатации, на 31.01.2019г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение на дружеството-жалбоподател за това, че в качеството си на работодател при осъществяването на неговата дейност, е допуснало до работа лицето Н.  М., без да й предостави преди постъпването на работа заверено копие от уведомление за регистрацията на трудовия й договор от ТД на НАП. Актът бил съставен в присъствието на управителя на дружеството, бил предявен и подписан от него, уточнявайки, че в тридневен срок ще депозира възражения. Такива действително са депозирани, в които в телеграфен стил управителя заявява, че не е допуснал нарушение.. Въз основа на съставения акт, на 28.02.2019г. било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на „Дария -2015” ООД -Шумен   било наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. за извършено неизпълнение на задължение към държавата, установено с чл.63, ал.2 от КТ.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото гласни доказателства- основно от разпита на актосъставителя М.М.. Показанията на посоченият свидетел са последователни, безпротиворечиви и логични, като липсват основания за съмнение в тяхната достоверност. Обстановката е изяснена и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: От събраните по делото доказателства и основно от показанията на посочените свидетели , се установява по безспорен начин, че на 24.01.2019г. в 10.30 часа в обект, стопанисван от жалбоподателя, лицето Н.  М.  e ,работела в кухнята /по делото не се изясни точно каква дейност е осъществявала М., тъй като актосъставителя изрично заяви, че лицето е била в кухнята „зад прозорчето“ и не можа да конкретизира какво точно е работело лицето/, което означава , че е извършвала действия, свързани с дейността на дружеството. При тази обстановка съдът приема, че същата е полагала труд като общ работник, на каквато длъжност всъщност е назначена в наказаното дружество М., съгласно трудов договор №3/2019г., сключен на 24.01.2019г. Това обстоятелство е констатирано непосредствено от свид. М.М., който лично е установил, че лицето работи в кухнята на заведението, разговарял е с него и е снел от него обяснения, кореспондиращи с изложеното в акта.  При така установеното съдът приема, че посоченото лице действително е полагало труд за дружеството, при което техните взаимоотношения са били несъмнено трудовоправни по характер. При това положение, , работодателят е бил длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа  копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от ТД на НАП. Разпоредбата на чл.63, ал.2 от КТ изрично забранява допускането до работа на работника или служителя, преди работодателят да му предостави документите по ал.1.  Вярно е, че уведомлението е било изпратено в ТД на НАП веднага  след приключване  на споменатата проверка, но може би именно този факт е провокирал изпращането на уведомлението точно в този ден. Предвид обстоятелството, че посочените изисквания несъмнено не са били спазени и на М.  не е било предоставено копие от съответното уведомление, но въпреки това същата е започнала да изпълнява трудовите си задължения, съдът приема, че дружеството-жалбоподател действително е допуснало до работа лице, на което не е било предоставено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТП на НАП, с което е осъществило неизпълнение на административно задължение, установено с чл.63, ал.2 от КТ. От показанията на свид.Т. Х./дъщеря на управителя на наказаното дружество/ не се установява друга фактическа обстановка, различна от тази описана по горе, но съдът счита за абсурдни твърденията и, че едва ли не самата тя , а и Н.  М.   са били заставени от представителите на Дирекция “Инспекция по труда”-гр.Шумен да попълнят декларации с точно определен текст, а и освен това Х. е явно заинтересована от изхода на делото, с оглед обстоятелството, че е низходящ първа степен на управителя на „Дария -2015” ООД –Шумен

При извършената служебна проверка съдът констатира, че при съставянето на АУАН и при издаването на наказателното постановление са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи тяхната отмяна. Административно-наказващият орган правилно е счел, че не са налице условията за приложението на чл.415в от КТ. Втората алинея на посочената разпоредба изрично изключва нарушенията от вида на процесното от приложното поле на чл.415в от КТ. Приложимата санкционна разпоредба също така е издирена правилно, като е наложено наказание на осн. чл.414, ал.3 от КТ, предвиждащ специална санкция за работодател, който наруши разпоредбата на чл.63, ал.2 от КТ. Също така не са налице основания да се приеме, че се касае за маловажно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като случаят не се отличава с по-малка тежест от обичайните нарушения от този вид. Обстоятелството, че лицето е започнало работа същият ден, както и че след проверката с него е бил сключен трудов договор и му е било връчено съответно уведомление, е отчетено от наказващият орган при определянето на наказанието, но не би могло да обуслови маловажност на случая. По изложените съображения съдът намира, че обжалваното наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло, а жалбата- да бъде оставена без уважение.

Водим от горното  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                            Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 27-0000699/28.02.2019г  на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда”- гр.Шумен.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд.  

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: