Р Е Ш Е Н И Е

296/15.5.2019г.                 гр.Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, осми  състав

на четиринадесети май през две хиляди и деветнадесета година

в публично заседание в следния състав:  

                                                                             Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №788 по описа на ШРС за 2019г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалван е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К №1754776 на ОД на МВР - Шумен, с който на И.А.Н.,ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева, на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП.

            Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени издадения електронен фиш като неправилен и незаконосъобразен.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично, не изпраща представител.

            Процесуалният представител на административно-наказващият орган, издал електронния фиш, призован съгласно императивната разпоредба на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН, се явява лично в съдебно заседание.

Съдът счита жалбата за процесуално допустима.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:        

            ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 01.07.2017г., в 21,41 часа, лек автомобил марка Пежо 206” с ДК № СО5753ВМ, собственост на И.А.Н., се движел по главен път І-2, км.112+737, в района на бензиностанция „ШЕЛ”, където с пътен знак „В-26“ било въведено ограничение на максимално разрешената скорост за движение от 60 км/час, а процесният автомобил се движел със скорост от 76 км/ч.

Поради движението си с превишена скорост, автомобилът бил заснет с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип MULTA RADAR” № 00209D32D447.

Впоследствие от ОД на МВР – Шумен бил издаден електронен фиш за налагане на глоба серия К, №1754776, за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на И.А.Н., ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева, на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства, както и от присъединените на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, допустимата скорост на движение в извън населени места, е 90 км/ч., в населено място е 50 км, а съгласно ал. 2 на същата разпоредба, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. Безспорно установено по делото е, че на посочената дата – 01.07.2017г., в 21,41 часа, лек автомобил марка Пежо 206, с ДК № СО5753ВМ, собственост на жалбоподателя, се движел по главен път І-2, км.112+737, в района на бензиностанция „ШЕЛ”, в зоната на действие на пътен знак „В-26“, въвеждащ ограничение за скоростта на движение до 60 км/ч, като се е движил със скорост 76 километра в час.

Съгласно разпоредбата на чл. 165, ал .2, т. 6 и т. 7 от ЗДвП, нарушенията на скоростта се установяват с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство. От материалите по делото се установява, че в настоящия случай нарушението е било заснето с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип MULTA RADAR”, №00209D32D447. Системата е заснела и записала скорост на движение на автомобила на жалбоподателя 79 км/ч., като след приспадане на допустимото отклонение, поради грешка в измерването, същата следва да се счита 76 км/ч. По делото, като писмено доказателство, са представени ксерокопия на снимки, изготвени чрез системата за видеоконтрол, от които става ясно, че посочената скорост е била засечена на 01.07.2017г г., в 21,41 часа, както и че регистрационният номер на моторното превозно средство, движещо се с посочената скорост, е СО5753ВМ. Доколкото посочените снимки са изготвени със система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, то същите се явяват веществено доказателство по смисъла на чл. 189, ал. 15 от ЗДвП. Видно от представените писмени доказателства по делото, системата за видеоконтрол е одобрена и проверена. Освен това, техническото средство, с което е извършено заснемането и засичането на скоростта, е било обозначено по реда, посочен в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. От приложените по делото писмени доказателства се установява също, че системата за автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип MULTA RADAR”, № 00209D32D447, е била обозначена по предвидения в закона ред. Превишението е установено от стационарно техническо средство, преминало необходимата проверка в Българския институт по метрология и снабдено с Удостоверение за одобрен тип средство за измерване, със срок на валидност до 08.12.2020г., данни за надлежното ситуиране, на което се съдържат в приложената схема за разположението на стационарната камера за контрол на скоростта.

От представената като писмено доказателство по делото Справка за собственост на МПС се установява, че с посочения регистрационен номер в системата на Сектор КАТ е регистриран лек автомобил, марка Пежо 206” с ДК № СО5753ВМ, собственост на И.А.Н..

Електронният фиш съдържа необходимите реквизити, като изрично са отразени датата, мястото и обстоятелствата при извършване на нарушението, в съответствие с чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. Цитираният текст изрично предвижда, че електронният фиш следва да съдържа данни за териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точният час на извършване на нарушението, регистрационният номер на моторното превозно средство, собственикът, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Всички тези реквизити са категорично и точно описани в обжалвания електронен фиш - конкретно и пределно ясно е описано нарушението, включващо данни за място, дата, час на извършване на нарушението, както и в какво се състои деянието, и кои разпоредби са нарушени – превишението на максимално допустимата скорост с 16 км/ч при ограничение от 60 км/ч, което представлява нарушение по чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, както и има вписан издател на фиша – ОД на МВР град Шумен.

С оглед на изложеното се налага изводът, че автомобилът, управляван от жалбоподателя, се е движел с посочената скорост от 76 км/ч. и то в рамките на ограничението, въведено с пътен знак «В-26», при което следва да се приеме, че наказващият орган правилно е издирил и посочил законовата разпоредба, която е била нарушена виновно, а именно чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. За посоченото нарушение административно-наказателната разпоредба на чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП предвижда “глоба” в размер от 50 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост и превишението е в границите от 11 до 20 км./ч. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, действал е законосъобразно, като се е съобразил и с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН и е наложил наказание в размер на абсолютния размер, предвиден в посочената по-горе разпоредба.

Съдът счита, че настоящият случай не разкрива белези, дефиниращи го като маловажен по смисъла на чл. 28, б. „а“ от ЗАНН. Измерената с техническото средство скорост на движение е 76 км/ч, при въведено ограничение на скоростта от 60 км/ч. Превишението от 16 км/ч. разкрива една значително висока степен на опасност. Следва да се посочи също, че обществените отношения, гарантиращи спокойното и безопасно придвижване по пътната мрежа, отворена за обществено ползване, са от съществено значение, като установеното в случая превишение на скоростта ги накърнява, поради което това поведение не следва да бъде определяно като маловажно.

Водим от горното, съдът намира, че обжалваният електронен фиш се явява правилен и законосъобразен и следва да бъде потвърден изцяло, а жалбата - да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

             ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К №1754776 на ОД на МВР - Шумен, с който на И.А.Н., ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева, на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, като законосъобразен.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                      

РАЙОНЕН СЪДИЯ: