Р Е Ш Е Н И Е  

375/17.6.2019г.,                гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Шуменският районен съд, в открито заседание на двадесет и първи май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                                                Председател: Емилиян Ангелов

при секретаря В. С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД №882 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:  

            Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Подадена е жалба срещу Наказателно постановление №414812-F441814/28.02.2019г. на  Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в Централно управление на НАП, с което на “Д. П.ЕТ Шумен е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000,00 лв., на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.185, ал.2 от ЗДДС. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление. За датата на съдебно заседание, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

 Представител на въззиваемата страна, в съдебно заседание изразява  становище, с което моли за потвърждаване на издаденото наказателно постановление..

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

 Санкционираното лице стопанисва 3 броя автомати на самообслужване за кафе с  електрическо захранване , находящи се в село Близнаци общ.Хитрино.   На 30.10.2018г. , инспектори по приходите при ЦУ на НАП ,  извършили проверка за спазване на данъчното законодателство, като при проверката било установено, че жалбоподателя, като лице по чл.3 ал. 8 от Наредба №Н-18813.12.2006г. на Министерството на финансите  извършва продажба на напитки без монтирано ФУВАС, което представлява пломбиран блок, закрепен в корпуса на автомата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.

 Въз основа тези констатации на 12.11.2018г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение на санкционираното лице в присъствието на представляващия  Д. П.ЕТ Шумен , като актосъставителя е приел, че последния е нарушил чл.7 ал.1 от Наредба №Н-88/13.12.2006г. на МФе. Жалбоподателя е подписал АУАН с възражения, в които по същество сочи, че ФУВАС било демонтирано за смяна на адрес на 30.10.2018г. Впоследствие, жалбоподателя не е депозирал допълнителни възражения в срока по чл.44  ал.1 от ЗАНН.

  Въз основа на съставения акт на 28.02.2019. било издадено и атакуваното наказателно постановление№414812-F441814/28.02.2019г. на  Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в Централно управление на НАП, с което на “Д. П.ЕТ Шумен е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000,00 лв., на основание  чл.185, ал.2 от ЗДДС за нарушение на чл.7 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните по делото доказателства- показанията на актосъставителя А.Г. , както и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Съгласно  разпоредбата на чл.3, ал.8 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби чрез фискални устройства в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби , чрез електронен магазин на МФ,лице, което извършва продажби

на услуги с развлекателен характер или стоки чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез ФУВАС, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. . Нормата  на чл.7, ал.1 от Наредбата от своя страна задължава лицата по чл.3 да монтират, въведат в експлоатация  и използват регистрирани в  НАП ФУВАС  от датата на започване на дейността на обекта. Несъмнено, жалбоподателя, като собственик на  автомати за самообслужване за кафе с електрическо захранване , притежава качество на лице по чл.3, ал.8 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г на МФ.   От свидетелските показания на актосъставителя А.Г. по безспорен начин се установява, че на 30.10.2018г. в с.Близнаци от стопанисваните от жалбоподателя автомати са извършени покупки на различни видове напитки, без на тези автомати, да е било монтирано ФУВАС, което означава, че няма изградена дистанционна връзка с  НАП. . Съобразявайки се с изложеното, съдът приема, че  действително е налице неизпълнение на административно задължение от страна на жалбоподателя, тъй като чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г на МФ задължава лицата по чл.3 да монтират, въведат в експлоатация  и използват регистрирани в  НАП ФУВАС  от датата на започване на дейността на обекта, което в конкретния случай безспорно не е било сторено от жалбоподателя, поради което и  съдът приема, че правилно е констатирано неизпълнение на административно задължение от страна на последния и напълно адекватно е ангажиран с административнонаказателна отговорност..

 При извършената служебна проверка съдът установи, че при издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Описанието на нарушението е достатъчно пълно и ясно, което позволява на санкционираното лице да разбере за какво неизпълнение на административно задължение е ангажирана административнонаказателната му отгворност. Обстоятелството, че фискалните устройства на проверените автомати за продажба на кафе са били на ремонт, съдът намира за напълно ирелевантно, тъй като този факт е задължителна предпоставка тези кафе автомати въобще да не функционират, а и това обстоятелство категорично не попада в изключенията, визирани в чл.7 ал.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г на МФ.  

 Наказващият орган правилно е издирил приложимия закон,  като е наложил наказание по реда на чл.185,. ал.2 от ЗДДС според който, лице което извърши или допусне извършването на нарушение по чл.118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Разпоредбата на чл.185 ал.1 от ЗДДС, би била приложима , когато нарушението не води до неотразяване на приходи, а конкретната хипотеза безспорно не е такава..

 Съдът приема, че в процесният случай, не са налице  основания да се счете, че е приложим   чл.28 от ЗАНН, тъй като независимо от стойността на покупката, подобен род деяния пряко ощетяват бюджета, засягайки важни обществени отношения, поради което и не следва да бъдат толерирани.

Предвид гореизложеното съдът намира , че в процеса не се доказаха факти и обстоятелства, които биха обосновали становището на съда  за различни  правни изводи от тези на административно наказващия орган, поради което  обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление №414812-F441814/28.02.2019г. на  Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в Централно управление на НАП,

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд по реда на АПК.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: