Р Е Ш Е Н И Е

 

281/7.5.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

 

 

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На седми май две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Пл.Недялкова                                              

Секретар:Цв.Колева

Прокурор: К. Киряков

Като разгледа докладваното от районния съдия

Административно  наказателно  дело №888 по описа за 2019г.

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.Е.М., ЕГН**********, роден на ***г***, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, средно образование  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че  на  12.01.2018г. в гр. Шумен, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, придобил и държал аналог на високорискови наркотични вещества, а именно 4,61 грама /общо нетно тегло/ растителна маса с наличие на веществото - метил-2-{1-[(5- флуоропентил)-1Н-индазол-3-ил]формамидо}-3,3-диметилбутаноат,познато и под синонима 5F- АDВ/5FDМВ-РINАСА/, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а ал. 5, във вр. с ал. 3 пр. 1 и 2, т. 1 пр. 2 от НК и  на основание чл. 78а ал.5, във вр. с ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му  НАЛАГА административно наказание “глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПРИЗНАВА обвиняемия А.Х.Т., ЕГН**********, роден на ***г***, български гражданин, неженен, неосъждан, работещ, средно образование  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че  на  12.01.2018г. в гр. Шумен, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал аналог на високорискови наркотични вещества, а именно 0.64 грама /общо нетно тегло/ растителна маса с наличие на веществото - метил-2-{1-[(5- флуоропентил)-1Н-индазол-3-ил]формамидо}-3,3-диметилбутаноат,познато и под синонима 5F- АDВ/5FDМВ-РINАСА/, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а ал. 5, във вр. с ал. 3 пр.2, т. 1 пр. 2 от НК и  на основание чл. 78а ал.5, във вр. с ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му  НАЛАГА административно наказание “глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обв. М.Е.М., ЕГН********** да  заплати в полза на бюджета по сметка на  ОД на МВР – Шумен направените в досъдебното производство разноски в размер на 295.09 лева , както и 5 лева при издаване на изпълнителен лист.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обв. А.Х.Т., ЕГН********** да  заплати в полза на бюджета по сметка на  ОД на МВР – Шумен направените в досъдебното производство разноски в размер на 295.09 лева , както и 5 лева при издаване на изпълнителен лист.

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото - метил-2-{1-[(5-флуоропентил)- 1Н-индазол-3-ил]формамидо}-3,3-диметилбутаноат / обекти № 1.1, № 2.2, № 2.3, № 3.1 и № 3.2/.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК в 15 - дневен срок от днес   пред ШОС.

 

                                                                          Районен   съдия: