Р Е Ш Е Н И Е

      381/19.6.2019г.,                   гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, първи състав

На двадесет и първи май две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Ем.Ангелов

Секретар: В. С.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВНАХД № 951 по описа за 2019г. , за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление №И-3580/26.03.2018 год. на Кмета  на Община Шумен, с което на основание чл.49, ал.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен на жалбоподателя „Профи кредит България“ ЕООД гр.София е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен.  Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като излага подробно доводите си за това в жалбата, като редовно призован за датата на  съдебното заседание не се явява и не изпраща представител. 

            Процесуалният представител на Община – Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено изцяло, като в съдебно заседание излага съображенията си в тази насока. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.319 и сл. от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна,  , поради следното:

ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 11.09.2017 год. при извършена проверка от служители на Община Шумен било установено, че жалбоподателя  „Профи кредит България“ ЕООД , при осъществяване на дейността си  е допуснало да бъдат разлепени рекламни материали  извън определените за това места, съгласно Приложение 1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен. Било установено, че тези рекламни материали-цветни хартиени листи  с правоъгълна форма с размери около 20 см/15 см, с изписан текст- Profi credit 7 Присъедини се към  нашия успешен екип….тел.0892080329“  . Същите били залепени по електрически стълбове за уличното осветление, находящи се в гр.Шумен, по ул.“Дедеагач“ и  ул.“Родопи“, като общо били разлепени 36 броя рекламни материали.  За констатираното нарушение на 21.09.2017 год. на жалбоподателя бил съставен Акт за установяване на административно нарушение №9885/21.09.2017 год., при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН, като е посочено, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен. . Актът е бил връчен на представляващ жалбоподателя на 20.10.2017г.          без да изложи каквито и да било възражения. Впоследствие не се е възползвал от законното си право и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не е депозирал допълнителни писмени възражения. Въз основа на така съставения акт, съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление №И-3580/26.03.2018 год. на Кмета  на Община Шумен, с което на основание чл.49, ал.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен на „Профи кредит България“ ЕООД гр.София  е наложена „имуществена санкция“ в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства: от разпита в съдебно заседание на актосъставителя С.С., свидетелите Б.С. и С.Р.,  както и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен забранява разлепването и монтирането на агитационни, рекламни и други материали (афиши, плакати, транспаранти и некролози) по сградни стени, фасади, цокли, фургони, стълбове, дървета, заслони на спирки на обществения транспорт, учебни заведения и други места извън определените от Община Шумен (Приложение №1). Посоченото приложение съдържа изчерпателен списък на определените места (колонки и табла), предназначени за разлепване на агитационни, рекламни и други материали (афиши, плакати, некролози).

От материалите по делото  и по-конкретно от събраните в хода на производството гласни доказателства чрез разпита на посочените по горе свидетели ,  се установява по категоричен начин, че жалбоподателят при осъществяване на дейността си  е допуснало да бъдат разлепени рекламни материали  , имащи за цел да информират обществеността за възможностите за кредитиране от фирма „Profi сredit“, като същите са били разлепени на места, които не са били упоменати в посочения по-горе списък на определените за тази цел места. 

  С оглед на всичко изложено по-горе съдът намира, че жалбоподателят е осъществил от обективна  страна състава на нарушението, визирано в чл.4, ал.1 от същата наредба. 

Административно-наказващият орган правилно е издирил приложимата в случая санкционна разпоредба, а именно чл.49, ал.7 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен, която предвижда наказание „имуществена санкция“ в размер от 100 до 1000 лева за юридически лица, извършили други нарушения по тази наредба, за които липсва специална санкционна разпоредба.

При индивидуализация на наказанието наказващият орган се е съобразил с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, като е наложил наказание в размер близък до предвидения минимум, посочен в цитираната разпоредба, излагайки конкретни мотиви и съображения в тази насока. Настоящият състав споделя напълно направеният от административно-наказващият орган извод за съответствие на наложената санкция с обществената опасност на деянието и на нарушителя.

Съдът не констатира нарушения на императивните разпоредби на ЗАНН при издаването на НП, водещи до опорочаването му и повличащи основание за отмяна.

По изложените съображения, съдът намира, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 предл. първо от ЗАНН, съдът

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление №И-3580/26.03.2018 год. на Кмета  на Община Шумен,.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                               Районен  съдия: