П Р И С Ъ Д А

 

35/27.9.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На двадесет и седми септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Пл.Н.

                                                                       Съдебни заседатели: 1. А. Г.

               2. Д. К.

Секретар Цв. К.

Прокурор Св. Михайлова

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от общ характер № 993 по описа за 2019г.

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия О.Р.О. с ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, с постоянен адрес ***, основно образование, безработен, неженен, осъждан ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 15.01.2019г. в гр.Шумен, отнел чужди движими вещи - сумата от 1500.00лв., от владението на Х.Т.Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194 ал.1 от НК и чл.58а ал.1 от НК го ОСЪЖДА на  2 /две/ години  “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“.

На осн. чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС  ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието.

ОСЪЖДА О.Р.О. с ЕГН ********** да заплати на Х.Т.Г., ЕГН ********** сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ лв., явяваща се обезщетение за причинените му имуществени вреди, ведно със законната лихва  от датата на извършване на деянието до окончателното плащане.

ВРЪЩА на Х.Т.Г. веществените доказателства по делото - дървена кутия с капак и шарки с пирограф, ксерокопие от експертно решение № 1096 от 19.04.2016г.

Веществените доказателства по делото -  5 броя заложни билети с прикрепени към тях фискални бонове, 2 броя СД се оставят към делото.

На основание чл.189 ал.3 от НПК осъжда подс. О.Р.О. да заплати на Х.Т.Г., ЕГН ********** сумата от 500.00 лева, представляваща направените от него разноски по делото за заплащане на адвокатско възнаграждение.

На основание чл.189 ал.3 от НПК осъжда подс. О.Р.О. да заплати в полза на бюджета по сметка ОДМВР - Шумен направените деловодни разноски в досъдебното производство в размер на 64.67лв. и по сметка на Районен съд гр.Шумен държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 60.00 лева, както и 5 лева при издаване на изпълнителен лист.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Шуменския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

        Районен  съдия:

 

Съдебни заседатели:1.  

                      2.