ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

261/7.5.2019г.

           

Шуменският районен съд, осми състав, в закрито заседание на  седми май     през две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

                                                           Председател: Валентина Тонева

Като  разгледа докладваното от съдията ВАНД №448 по описа на ШРС за 2019 г.  за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано на основание постъпила жалба от С.В.С. ЕГН ********** срещу Наказателно постановление №46-0000353 от 31.12.2018г. на  началник ОО „Автомобилна администрация “-гр. Шумен. Поредното съдебно заседание е насрочена за 04.06.19 от 14,30часа .

Съдът констатира, че на 07.05.2019г. в деловодството на ШРС жалбоподателя  е депозирал молба рег. №7635 от 07.05.2019г., с която моли делото да бъде прекратено като заявява, че оттегля жалбата си срещу НП №46-0000353 от 31.12.2018г. на  началник ОО „Автомобилна администрация “-гр. Шумен.

Молбата за оттегляне на жалба  е подадена от легитимирано за целта лице, а именно жалбоподателя, отговаря на изискванията на ЗАНН и НПК, поради което съдът намира, че производството по настоящото дело пред ШРС  следва да бъде прекратено.

 Предвид изложеното и на основание чл. 324 от НПК и чл. 63 ал.2 от ЗАНН съдът

ОПРЕДЕЛИ

      ПРЕКРАТЯВА производството по ВАНД №448 по описа на ШРС за 2019г .

       Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд.                                                                      

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :