П Р О Т О К О Л

 

293/15.5.2019г.

 

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд – Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На петнадесети май   

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

ВАН дело № 903 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

Жалбоподателят Е.В.М., редовно призована, не се явява. За нея съдът докладва постъпило в деловодството на ШРС на 08.05.2019 г. заявление, в което същата моли делото да бъде разгледано в нейно отсъствие и излага становище по съществото на спора.

За админ. нак. орган – ОД на МВР гр. Шумен, редовно призовани, се явява гл. юриск. И.С., редовно упълномощена.

Свид. В.П.П., редовно призован, се явява лично.  

Съдът, след като се запозна с материалите по делото намира, че жалбата от Е.В.М. срещу фиш серия Н № 0291500/22.03.2019 г. се явява недопустима, поради следните съображения: Съобразно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН на обжалване пред съответния Районен съд по реда на този закон подлежат единствено издадените наказателни постановления и електронни фишове, които не са влезли в сила. Разпоредбата на чл. 186 от ЗДвП предвижда няколко хипотези за налагане на наказание „глоба“ посредством фиш. По реда на ал. 1 се налага глоба с фиш на място за административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание „лишаване от право да управлява МПС“ или отнемане на контролни точки. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя когато е съгласен да плати глобата. Фишът задължително се съставя в присъствието на нарушителя на място. Съгласно ал. 2 когато лицето оспори извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба, или откаже да подпише фиша, се съставя акт. В ал. 3 е предвидено изключение фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство да се издава в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият остават на съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват обстоятелствата свързани с нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното ѝ заплащане. Фишът се смята за връчен със закрепването на уведомлението към моторното превозно средство. Съгласно ал. 4 за нарушения установени и заснети с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, на собственика се изпраща покана да се яви в съответната служба за контрол, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша. Съгласно чл. 188, ал. 4 от ЗДвП се предвижда издаване на електронен фиш за нарушение установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система в отсъствието на контролен орган и на нарушител. За фишовете издадени по реда на чл. 186 от ЗДвП не е предвидена процесуална възможност за тяхното обжалване. Изключение се допуска само по отношение на електронните фишове. В случая обаче не се касае за електронен фиш по смисъла на чл. 186, ал. 4 от ЗДвП, а за фиш издаден по реда на чл. 186, ал. 1 от ЗДвП, за който не е предвиден ред за обжалване, тъй като е съставен на място, в присъствието на нарушителя, подписан и от служителя наложил глобата и от нарушителя. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване, който не може да бъде разширяван. С оглед на гореизложеното жалбата като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане въззивната жалба подадена от Е.В.М., ЕГН **********, срещу фиш серия Н № 0291500/22.03.2019 г. издаден от В.П. – младши полицейски инспектор в РУ гр. Шумен, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по ВАНД № 903/2019 г. по описа на Районен съд – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен от днес пред Административен съд – Шумен.  

 

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието приключи в 10.08 часа.

            Протоколът е написан в съдебно заседание.  

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

                                                                                                СЕКРЕТАР: