П Р О Т О К О Л

 

43/25.2.2019г.

 

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На двадесет и пети февруари

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

И. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: С. Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 373 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото н. противоречи на закона и морала, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТАТИРА, че обвиняемият положи подписа си в непосредствена близост с подписа на защитника, а н. на определеното за това място. Подписът е положен пред съда, в присъствието на всички страни, като няма съмнение относно волята на обвиняемия, поради което това обстоятелство следва да бъде отбелязано единствено за по-голяма яснота.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 373/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.Ю. *** управлявал МПС – л.а. Фолксваген Поло с рег. № Н 92 84 ВС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно, 1.65 промила, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1/2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози /с техническо средство Алкотест Дреген 7510 с фабричен № ARDN-4, проба 03150/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

            От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 400.00 лв. /четиристотин лева/.

На осн. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият А.Ю. е бил задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 372зз143/22.12.2018 г.

На осн. чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия А.Ю. от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ месеца.

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият А.Ю. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.12.2018 г.  

С престъплението, предмет на споразумението н. са причинени имуществени вреди.

            Веществени доказателства няма.

По делото н. са направени разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 373/2019 г. по описа на ШРС и ДП № 1553/2018 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и н. подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

           

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на преводач Ф.Ч.И. в размер на 25.00 лева, които на основание чл. 189, ал. 2 от НПК остават за сметка на съда.

 

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: