О П Р Е Д Е Л И:

 

48/27.2.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 506/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Р.П.Ж. *** държал без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите общо 0,46 грама Метил-2-{1-[(5-флуорпентил)-1Н-индазол-3- ил]формамидо}-3,3-диметилбутаноат/, известно със синонимите 5F-АDF 5F-МDМВ- РINAСА, представляващо химически аналог на високорискови наркотични вещества - SТS-135 и МDМВ-СНIМIСА, включени в „Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина към Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. 2-ро от НК.  

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

В резултат на деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.  

За гореописаното и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл. 2-ро от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание “лишаване от свобода” за срок от 6 (шест)  месеца;

 На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) години;

На осн. чл. 55, ал.3 от НК, на обвиняемия Р.П.Ж., НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото предвиденото наказание „глоба“;

На осн. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Р.П.Ж. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР със заповед № УРИ 1729з17/ 16.01.2018г.  

            На осн. чл. 354а, ал.6 от НК,  ОТНЕМА в полза на държавата – суха растителна маса с тегло 0,46 грама и 2 бр. угарки, намиращи се на съхранение в Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП" - Варна.  

Направените по ДП № 1347/2018г. разноски в размер на 285.60 лева (двеста осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки), се възлагат на обвиняемия Р.П.Ж., които следва да се внесат в полза на бюджета по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв. (пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.  

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 506/2019г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Д.П. № 1347/2018 г. по описа на РУ – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.