П Р О Т О К О Л

72/28.3.2019г.

 

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На двадесет и осми март

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

И. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: М. Николаева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 779 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

……

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 779/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият И.С.И. *** причинил на Ц.Н.Ц. средна телесна повреда, изразяваща се в малко травматично разкъсване на долната повърхност на левия дял на черния дроб и травматично разкъсване на малкия оментум, хемаскос – кръв в свободната коремна кухина, довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота – престъпление по чл. 129, ал. 2, предл. пето от НК, вр. чл. 129, ал. 1 от НК.

            Деянието е извършено с пряк умисъл като форма на вина.

За гореописаното деяние на основание чл. 129, ал. 2, предл. пето от НК, вр. чл. 129, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК се налага наказание “пробация” със следните пробационни мерки/

-          задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ месеца, с периодичност ДВА пъти седмично;

-          задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ месеца.

На осн. чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият И.С.И. е била задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 1729з-88/26.03.2018 г.  

ОСЪЖДА И.С.И. да заплати в полза на държавата сумата от 469.20 /четиристотин шестдесет и девет лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 367/2018 г. на РУ гр. Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист по сметка на РС Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 779/2019 г. по описа на ШРС и ДП № 367/2018 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

………  

Съдът, като съобрази, че с определение е одобрено споразумение, с което се прекратява наказателното производство по НОХД № 779/2019 г. по описа на Районен съд – Шумен, с което е наложено наказание „пробация“ на обвиняемия И.С.И. за извършено от него престъпление и като взе предвид степента на обществената опасност на деянието и дееца, счита, че са налице предпоставките за отмяна на взетата мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК,  

ОПРЕДЕЛИ

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на И.С.И., ЕГН ********** мярка за неотклонение – „парична гаранция“ в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.

ОСВОБОЖДАВА внесената от И.С.И. на 27.03.2018 г. по ДП № 367/2018 г. по описа на РУ гр. Шумен, като „парична гаранция“ сума от 1500.00 лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ШОС.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

Заседанието приключи в 10.15  часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: