П Р О Т О К О Л

 

77/3.4.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На трети април

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: Ем. Янчева

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 810 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.  382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 810 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Р.С.И. в периода 15.02.2019 г. – 17.02.2019 г. включително в гр. Шумен, в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител с лицата И.З.К. и Н.П.Н., отнел чужди движими вещи – 1 бр. акумулаторна батерия марка „Maximа, 12V, 75Ah и 1 бр. панел за авто-CD марка „JVC KD – N 210“ от владението на В.Ф. И.; 1 брой акумулаторна батерия марка „Excell Silver Line“, 60Ah; 1 бр. панел за авто-CD марка „Sony DSX – A 200UI“ и 1 бр. автомобилна гума с метална джанта с надпис „Champho“ с размер 185/65/15 от владението на Д. С. Г.; 1 бр. панел за авто-CD марка „Sony CDXGT 35U“, 1 бр. флаш-памет марка „Integral“, 4 GB, и 1 бр. акумулаторна батерия от владението на Л.К.К.; 1 бр. флаш-памет с надпис „Transcend“, 8 GB, 1 бр. панел за авто-CD марка „Sony DSX – A30“ и 1 бр. акумулаторна батерия марка „Mercedes Benz Original – Teile“, 12V, от владението на Г.А.Ш.; 1 бр. панел за авто-CD марка „JVC KD – S891R“ и 1 бр. акумулаторна батерия марка „JON BLITZ“ 60Ah, 480A /EN/ от владението на С.А. С.; 1 бр. панел за авто-CD марка „Crown CCM  - 588“ и 1 бр. акумулаторна батерия марка „Mutlu Silver“, 12V, от владението на М.Д.Х.; 1 бр. панел за авто-CD марка „JVC KD – R462“ и 1 бр. акумулаторна батерия марка „Gigawatt G44R“, 12V, 45Ah, 400A, от владението на П.С.П.; 1 бр. флаш-памет марка „Kingston 2GB, 1 бр. панел за авто-CD марка „Sang cas – 110 LN“, 1 бр. акумулаторна батерия марка „Starline 35 AH 12V“ от владението на Д.Х.Н.; 1 бр. сив на цвят суббуфер, 1 бр. панел за авто-CD марка „Pioneer“ модел  WVH 150 UB, 1 бр. кабел на цвят бял за мобилен апарат /зарядно/ и 1 бр. флаш-памет с надпис „Shumen и 1 бр. акумулаторна батерия от владението на С.Г.С., всичко на обща стойност 1 320.00 лв., с намерението противозаконно да бъдат присвоени, като за извършване на кражбата е използвано МПС – „Опел Вектра“ рег. № Н 9172 АН и технически средства – лозарска ножица и телескопична палка, като кражбата е извършена чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати – престъпление по чл. 197, т. 3 от НК, във вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, предл. 1 и предл. 2 и т. 5 от НК, във вр. чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 197, т. 3 от НК, във вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, предл. 1 и предл. 2 и т. 5 от НК, във вр. чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК му налага наказание пробация, със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година, с периодичност ДВА пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК се приспада от така наложеното наказание времето, през което обвиняемият Р.С.И. е бил задържан със заповед за задържане на лице по ЗМВР за срок от 24 часа на 17.02.2019 г.

На основание чл. 53, ал. 1, б.“а“, предл. 2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото – вещите, които са послужили за извършване на престъплението и принадлежат на обвиняемия, а именно – лозарска ножица, намираща се на съхранение в Районен съд – Шумен, като същата следва да бъде унищожена след влизане в сила на споразумението.

На основание чл. 53, ал. 1, б.“а“, предл. 3 от НК на обвиняемия Р.С.И. се ПРИСЪЖДА да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – Шумен, сумата от 2.67 лв. /два лева и шестдесет и седем стотинки/, представляваща 1/3 от равностойността на вещ, която е послужила за извършване на деянието, принадлежаща на обв. Р.И. и липсва към момента на разкриване на престъплението, а именно равностойността на телескопичната палка на стойност 8.00 лв.

Причинените с деянието щети са възстановени изцяло.

Осъжда обвиняемия Р.С.И. да заплати в полза на държавата сумата от 22.67 лв. /двадесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/, представляваща направени разноски по ДП № 193/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен, които следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР гр. Шумен – IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 810/2019 г. по описа на ШРС и ДП № 193/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            Заседанието приключи в 13.45 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.                                                                       

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                   

СЕКРЕТАР: