О П Р Е Д Е Л И:      78/5.4.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 848/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият С.М.З., е виновен в това, че на 14.12.2018г. в гр. Шумен, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Пежо“, с рег. № Н В 5936 ВХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,95 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба №1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и /или наркотични вещества или техните аналози, с химическа експертиза № 101/17.12.2018г. по описа на НТЛ при ОД на МВР гр. Шумен  – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

В резултат на деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

За гореописаното деяние на  основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, се НАЛАГА наказание 5 (пет)  месеца “Лишаване от свобода” и „глоба“ в размер на 200.00  (двеста) лева;

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ общ режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

На основание чл.59, ал.2 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от свобода“  времето,  през което обвиняемия С.М.З., е бил задържан за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице по ЗМВР, УРИ 372зз-141от 14.12.2018г.;

На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК се  ЛИШАВА обвиняемия С.М.З. от право да управлява МПС за срок от  1 (една) година и 4 (четири) месеца;

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия С.М.З. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 14.12.2018г.; 

Направените по ДП № 1532/2018г. по описа на РУ – Шумен разноски в размер на 97.35 лева (деветдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки), се възлагат на обвиняемия С.М.З., които следва да се внесат в полза на бюджета по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв. (пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 848/2019г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и ДП № 1532/2018 г. по описа на РУ – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.