О П Р Е Д Е Л И:      81/12.4.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 883/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Ж.Н.Н. *** в посока ул. „Съединение“, управлявал МПС, а именно л.а. „Фиат Пунто“ с рег.№ Н 7465 АР след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено по надлежния ред съгласно Наредба №1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, в сила от 29.09.17г., с химическа експертиза № Е – 034/13.03.2019г. по описа на ВМА „МБАЛ Варна“ – престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

В резултат на деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл.55, ал.2 от НК му НАЛАГА наказание “лишаване от свобода” за срок от 9 (девет) месеца и „глоба“ в размер на 250.00  (двеста и петдесет) лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.

На осн. чл.59, ал.2 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от свобода“  времето,  през което обвиняемия Ж.Н.Н. е бил задържан за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице по ЗМВР Рег.№ УРИ 1729з-395 от 06.11.2017г. на РУ – гр. Шумен.    

На осн. чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК се  ЛИШАВА обвиняемия Ж.Н.Н. от право да управлява МПС за срок от  1 (една) година;

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Ж.Н.Н. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 06.11.2017г. до 23.11.2017г.  

Направените по Д.П. № 1342/2017 г. по описа на РУ - Шумен разноски в размер на 181.22 лева (сто осемдесет и един лева и двадесет и две стотинки) се възлагат на обвиняемият Ж.Н.Н., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв. (пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 883/2019г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Д.П. № 1342/2017 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

            ………

ДАВА ХОД на производството по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК.

………

            Производство по чл. 306, ал.1 т .1 от НПК.

Съдът да се произнесе взе предвид следното: С Определение от 24.11.2017г. по НОХД № 366/2017г. по описа на ШОС, влязло в законна сила на 24.11.2017г. по отношение на Ж.Н.Н., е наложено наказание 1 година и 10 месеца „лишаване от свобода“, чието изпълнение е било отложено за срок от 4 години  за престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК, извършено в периода м.октомври 2015г. до 10.07.2016 година. Също така са му наложени и наказания „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 2 месеца и „глоба“ в размер на 500 лева, както и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 година и 10 месеца за извършено престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, извършено на 10.07.2016 година. На осн. чл.23, ал.1 от НК е определено общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 10 месеца, чието изпълнение е било отложено за срок от 4 години. На осн. чл. 23, ал.2 от НК, е присъединено наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 година и 10 месеца. На осн. чл. 23, ал.3 от НК, е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на 500 лева. Деянието по настоящо производство е извършено на 06.11.2017г. т. е., преди влизане в сила на определението по НОХД № 366/207 год. на Шуменски окръжен съд, поради което са налице предпоставките на чл.25 от НК, да бъде определено „общо“ наказание.

Предвид гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На осн чл. 25, ал.1 във вр. с чл 23, ал 1 от ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия Ж.Н.Н., ЕГН ********** общо наказание до размера на по-тежкото от наложените му по НОХД № 366/2017г. по описа на ШОС и НОХД № 883/2019г. по описа на ШРС, а именно 1 (една) година и 10 (десет) месеца „лишаване от свобода“.

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 (четири) години.    

На осн. чл. 25, ал. 1 във вр. с чл.23, ал.2 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказанието „лишаване от право  да управлява МПС“ за срок от  1 (една) година и 10 (десет) месеца .

            На осн. чл.23, ал.3 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното общо наказание и наказанието „глоба“ в размер на 500.00 (петстотин лева).

            На осн чл. 25 ал.2 ПРИСПАДА изтърпяната част от наказанията по кумулираните съдебни актове.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Шуменски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.