П Р О Т О К О Л

 

83/15.4.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На петнадесети април

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: С. Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 898 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

……

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, намира, че споразумението следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 898/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Й.Р.Й. *** управлявал МПС – лек автомобил „Шкода Фабия“ с рег. № Н 2782 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.04 промила, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози /посредством техническо средство/ – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно с пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 200.00 /двеста/ лева.

На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия Й.Р.Й. от право да управлява МПС за срок от ДВЕ години.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 05.04.2019 г.  

По делото няма направени разноски.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 898/2019 г. по описа на ШРС и БП № 393/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието приключи в 15.29 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

СЕКРЕТАР: