О П Р Е Д Е Л И:      84/16.4.2019г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 912 по описа на ШРС за 2019 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Е.Х.З. е виновен в това, че:

            В периода от неустановена дата през 2018г. до 04.04.2019г. в с. Царев брод, обл. Шумен, си послужил с табели с регистрационен номер № Н 8814 ВН, които монтирал на лек автомобил „Мазда 6“, с рама № JMZGG14T 201211901, издадена за друго МПС - „Мазда 6“, с рама №  JMZGG14T  201251806 - престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК.

            На 04.04.2019г. в с. Царев брод, обл. Шумен, управлявал МПС - лек автомобил „Мазда 6“, с рама № JMZGG14T 201211901 и с поставен регистрационен номер № Н 8814 ВН, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в ЗДвП и Наредба І - 45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет и пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях - престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК.

Двете деяния са извършени виновно, при пряк умисъл.

За първото деяние, на основание чл. 345, ал. 1 от НК, при условията на чл.57 от НК, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание ”глоба” в размер на 500,00/ петстотин/ лева.

За второто деяние, на основание чл. 345, ал. 2 от НК, при условията на чл.57 от НК, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание ”глоба” в размер на 600,00/ шестстотин / лева.

На основание чл. 23, ал. 1 и ал. 3 от НК, на обвиняемия се определя общо наказание между двете, наложени с настоящото споразумение, до размера на най – тежкото от тях, а именно”глоба” в размер на 600,00/ шестстотин / лева.

С деянията не са причинени имуществени вреди.

По делото няма направени деловодни разноски.

На основание чл. 112, ал. 4 от НПК, приложените по делото веществени доказателства – 2бр. регистрационни табели с  номер № Н 8814 ВН, предназначени за л.а. „Мазда 6“, с рама № JMZGG14T 201211901, находящи се в РС – Шумен, да се изпратят в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 912/ 2019 г. по описа на Районен съд - Шумен и по БП № 392/2019г. по описа на РУ гр. Шумен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.