П Р О Т О К О Л

 

86/19.4.2019г.  

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На деветнадесети април

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: Св. Михайлова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 934 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

…… 

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, намира, че споразумението следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 384, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 934/2019 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият Е.Е.З. ***, по път SHU1180 от гр. Шумен в посока изхода на града към „Пети километър“, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № Н 3896 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.73 промила, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози /с химична експертиза/ – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено с пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ДЕВЕТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК се приспада от така наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимият Е.Е.З. е бил задържан със заповед за задържане на лице по ЗМВР за срок от 24 часа на 05.04.2019 г.

На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия Е.Е.З. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА година и ШЕСТ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 05.04.2019 г.  

Осъжда подсъдимия Е.Е.З. да заплати в полза на държавата сумата от 52.93 /петдесет и два лева и деветдесет и три стотинки/ лева, представляваща направени разноски по БП № 396/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен, които следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР гр. Шумен – IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на Районен съд – Шумен.  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 934/2019 г. по описа на ШРС и БП № 396/2019 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

Заседанието приключи в 15.15 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

СЕКРЕТАР: