Р Е Ш Е Н И Е  

                                                           157/27.2.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и седми февруари две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Кр. Кръстев                                              

Секретар: Ф. А.

Прокурор: Кр. Ипократова

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от административен характер № 329 по описа за 2019г.  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА  Д.А.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес в гр. В. Преслав, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА че: В периода от месец август 2018г. до месец януари 2019г., след като бил осъден с решение № 193/12.03.2016г. по гр. дело № 1970/2015г. по описа на районен съд гр. Шумен, влязло в законна сила на 01.04.2016г. да издържа свой низходящ – дъщеря си Й.Д.А. /род. на ***год./, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски – а именно шест месечни вноски по 130 лв., общо в размер на 780 лв. – престъпление по чл.183 ал.1 от НК и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му налага  административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда лева/.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.

 

Районен   съдия:

 

 

 

 

Мотиви  към  решение  по  НАХД № 329 по  описа  за  2019г.  на  ШРС

           

Производство по глава 28 от НПК.

            С постановление от 05.02.2019г. на ШРП е предложено, на ШРС да бъде прекратено наказателното производството против Д.А.А. за извършено от него престъпление по чл.183 ал.1 от НК, като е прието, че са налице предпоставките по чл.78а от НК и предлага да и бъде наложено административно наказание.

            Представителя на ШРП поддържа така депозираното предложение и предлага на обвиняемия да му бъде наложено административно наказание “глоба” в минимално предвидения към датата на извършване на престъплението размер, а именно 1000 лева.

            Обвиняемия редовно призован, не се явява.

            От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Обвиняемият Д.А.А. *** и свидетелката С.Д.С. от гр. Шумен заживели през 2008г. на семейни начала. От съвместното си съжителство им се родила дъщеря  - Й.Д.А. /род. на ***г./. През 2014г. двамата се разделили, като С.С. заживяла с детето в гр. Ш*. С решение № 193/12.03.2016г. по гр. дело № 1970/2015г. по описа на районен съд гр. Шумен, влязло в законна сила на 01.04.2016г., съдът предоставил упражняването на родителските права на Ставрева, като осъдил обвиняемия да заплаща месечна издръжка на детето си /чрез неговата майка и законен представител/ в размер на 130 лв. месечно, считано от  01.10.2014г., платима до пето число на месеца, за който се дължи.

            След влизането на решението в сила в периода м. юни 2016г. м. декември 2017г. включително обвиняемият е плащал издръжка на детето си, което станало причина да бъде образувано и наказателно производство вх. № 1048/2016г. по описа на   ШРП, д.п. № 1032/2016г. по описа на РУ-Шумен. В хода на това производство А. платил дължимата издръжка и съобразно разпоредбата на чл. 183 ал.3 от НК делото било прекратено с постановление от 12.02.2018г. на прокурор от ШРП.

            В периода от м. август 2018г. до м. януари 2019г. включително обвиняемия отново спрял да плаща издръжка на детето си.

            Разпитан в качеството на обвиняем А. се признава за виновен, като дава подробни обяснения.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, че Д.А.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл. 183ал.1от НК.

За престъплението по горепосочената квалификация, законът предвижда наказание лишаване от свобода до една година или  „пробация“. Същевременно се установи, че деецът, който е пълнолетен,  не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК, а в резултат на деянието няма нанесени преки и съставомерни имуществени вреди, тъй като е възстановил дължимата сума от 780 лева, така че следва да бъде освободен от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвиденото наказание, съдът отчете, че деецът не представлява голяма обществена опасност - по делото са налице добри характеристични данни, и счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл.78а ал.1 от НК "глоба" в минимално предвидения размер, а именно 1 000 лева. 

По този начин и с това административно наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.  

 

Районен  съдия: