Р Е Ш Е Н И Е

 

158/27.2.2019г. ,             гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На двадесет и седми февруари през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                   Председател: Надежда Кирилова

Секретар: Т.Д.

Прокурор: Соня Александрова

Като разгледа докладваното от районния съдия

НАХД № 350 по описа на ШРС за 2019 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл. 375 и сл. от НПК.

От Районна прокуратура - Шумен е внесено в Районен съд – Шумен постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Х.Б.С., ЕГН ********** - обвиняем по досъдебно производство № 1109/2017 г. по описа на РУ – Шумен с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК. Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление чл. 354а, ал. 5 от НК, във вр. чл. 354а, ал. 3 от НК, за което е предвидено наказание „глоба“ до 1 000 лв., извършителят е неосъждан за престъпление от общ характер, не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, с деянието не са причинени имуществени щети и не са налице отрицателните предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 78а, ал. 7 от НК, при наличие на които се изключва приложението на този текст.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – Шумен поддържа предложението и предлага на съда да наложи на обвиняемия С. наказание “обществено порицание”, съобразно разпоредбата на чл. 78а, ал. 6 от НК.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, не се явява лично и не изпраща упълномощен представител.

От приложените по делото писмени доказателства /досъдебно производство № 1109/2017 г. по описа на РУ – Шумен/, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

През инкриминирания период обвиняемият Х.Б.С. бил ученик и имал постоянно местоживеене ***. През месец август 2017 г. посетил гр. Шумен, за да гостува на сестра си Ц.Б.С.. Тъй като преди 2012 г. обвиняемият живеел в гр. Шумен и имал много приятели в този град, той останал да гостува в дома на сестра си през месец август и месец септември 2017 г. През месец септември 2017 г. обвиняемият Х.С. закупил от своя познат Д.П.Б. суха тревна маса – т. нар. „чай“ за пушене, който използвал за лични нужди. Една част от закупената тревна маса той съхранявал в жилището на своята сестра, а другата част носел със себе си.

Вечерните часове на 15.09.2017 г., обвиняемият Х.С. се срещнал със свои познати – Г.Ф.Р., А.П.П. и Н.Х.Н.. Четиримата седели на пейка в близост до бл. № 44 на ул. „Генерал Скобелев“ в гр. Шумен, разговаряли и пушели марихуана. В един момент покрай компанията преминали полицейските служители К.Д.К. и С.С.С., които патрулирали със служебен автомобил по улиците на гр. Шумен. Полицейските служители решили да извършат проверка на младежите и ги попитали дали държат в себе си забранени предмети. В хода на извършената проверка пред полицейските служители обвиняемият Х.С. заявил, че има т. нар. „чай за пушене“. Горното дало повод за образуване на процесното досъдебно производство. Впоследствие бил извършен обиск на обвиняемия и били иззети кутия от цигари, марка „Карелия“ с поставено в нея полиетиленово пликче, съдържащо суха тревна маса и угарка от саморъчно свита цигара.

В хода на разследването било извършено претърсване и в жилището, в което обвиняемия С. пребивавал, при осъществяването на което в кутия от цигари, марка „Карелия“ било открито хартиено пликче, съдържащо суха тревна маса. За намерените   високорисковите наркотични вещества обвиняемият заявява, че „в угарката има марихуана, която изпушихме с Н., А. и Г.“, както и че „в прозрачното пликче има чай,  който е лично мой“.

 Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани в досъдебното производство и присъединени на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК писмени доказателства и особено от разпита на обвиняемият Х.Б.С. в хода на досъдебното производство. В хода на съдебното производство от страна на обвиняемото лице не бяха представени доказателства, оборващи или поставящи под съмнение така установената фактическа обстановка.

Изложената по-горе фактическа обстановка се изяснява и от изготвената в досъдебното производство физикохимическа експертиза – Протокол за извършена експертиза № 18/НАР - 974 от 23.10.2018 г., която дава заключение, че:

1. 1. Намереното при обиска на обвиняемият С. на 15.09.2017 г. полиетиленово пликче със зелена тревиста маса съдържа 0.57 грама суха маса с наличие в нея на вещества:

- метил – 2 - {1-[(5-флуоропентил)-1Н-индазол-3-ил]формамидо} - 3,3 - диметил бутаноат,  познато и под синонимите 5F-ADB и 5F-MDMB- PINACA;

 - метил – 2 - {1-[(4-флуорофенил)метил]-1Н-индазол–3-ил}формамидо 3 -метилбутаноат,  познато и под синонимите AМB- FUBINACA и FUB-AМВ.

 1. 2. Намерената у С. угарка от саморъчно свита цигара съдържа следи от канабиноиди, но от нея не може да бъде отделено вещество, на което да се определи количеството.

 1. 3. Намереното при претърсването в обитаваното от С. жилище  хартиено пликче със  зелена тревиста маса съдържа 0,58 грама суха  растителна маса,  с наличие  в нея на         веществата:

- метил - 2 -{1-[(5-флуоропентил)-1Н-индазол-3-ил]формамидо} - 3,3 - диметил бутаноат,  познато и под синонимите 5F-ADB и 5F-MDMB- PINACA;

- метил – 2 - {1-[(4-флуорофенил)метил]-1Н-индазол-3-ил}формамидо 3 -метилбутаноат,  познато и под синонимите AМB- FUBINACA и FUB-AМВ.

Вещото лице заключава също, че към момента на извършване на деянието  /месец септември 2017 г./  посочените две вещества  не са били включени в  Списък І - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/.

С оглед заключението на физикохимичната  експертиза по делото е  изготвена и  токсикологична експертиза. Вещото лице, изготвило същата, е посочило, че веществата 5F-MDMB-PINACA и AМB-FUBINACA спадат към групата на т. нар. синтетични канабиноиди. 5F-MDMB-PINACA е хибриден  аналог на  STS-135, а AМB-FUBINACA е хибриден аналог на MBMD-SHMICA, които пък вещества към месец септември 2017 г. били включени в Списък І - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в този смисъл били под контрола на закона.

Съгласно разпоредбата на чл. 7 от ЗКНВП производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества следва да се осъществява само въз основа на лицензия, каквато обвиняемият не притежавал.

Изложената по-горе фактическа обстановка се доказва и от изготвената в досъдебното производство съдебно-психиатрична експертиза на обвиняемият Х.Б.С., която дава заключение, че независимо от обстоятелството, че към момента на извършване на престъплението, предмет на настоящото дело е бил непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като експертът отхвърля възможността за наличие на лекомислие и увлечение в поведението и на обвиняемия, с оглед очертания от експерта модел на отклоняващо се поведение, но като се вземат предвид и възрастовите и личностови особености на освидетелстваният.

Съдът намира, че събраните и обсъдени по този начин доказателства по делото са непротиворечиви и взаимно допълващи се и водят до единствено възможния извод, непораждащ никакво съмнение във вътрешното убеждение на съда и обосновават решението му в следния смисъл:  

След преценка на всички доказателства, релевантни за делото, съгласно чл. 14 от НПК, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема, че с горното деяние обвиняемият Х.Б.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 354а, ал. 5 от НК, във вр. чл. 354а,    ал. 3, т. 1 от НК, поради следното:

Обект на престъплението са обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Субект на престъплението e непълнолетно, вменяемо физическо лице. Въпреки, че по време на извършване на деянието обвиняемият Х.С. е бил непълнолетен, той е могъл да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

От обективна страна предмет на престъплението е аналог на високорисково наркотично вещество МВМD-SHMICA с общо тегло 1.15 грама, съдържащо:

       - метил-2-{1-[(5-флуоропентил)-1Н-индазол-3-ил]формамидо}-3,3-диметил бутаноат,  познато и под синонимите 5F-ADB и 5F-MDMB- PINACA, което е аналог на  високорисковото наркотично вещество STS-135;

             - метил-2-{1-[(4-флуорофенил)метил]-1Н-индазол-3-ил}формамидо-3-метилбутаноат,  познато и под синонимите AМB- FUBINACA и FUB-AМВ,  което е аналог на  високорисковото наркотично вещество MBMD-SHMICA. Изпълнителното деяние се изразява в държане на посочените аналози на високорисково наркотично вещество без надлежно разрешително. Тъй като се касае за формално, на просто извършване, престъпление, за неговото довършване е необходимо установяване на фактическа власт върху инкриминирания предмет на престъплението без правно основание /без надлежно разрешително/, като липсва изискване за настъпване на някакъв престъпен резултат, тъй като деянието е единствената съставомерна последица, мотивирала неговото криминализиране от законодателя.

От субективна страна престъплението е извършено с вина под формата на пряк умисъл, като деецът е съзнавал, че държи аналог на високорисково наркотично вещество и че не притежава разрешително за това, но е целял настъпването на тези противообоществени последици.

При определяне на квалификацията на деянието съдът съобрази вида на държаният аналог на наркотично вещество. Видно от заключението на изготвената в досъдебното производство физико-химическа експертиза намереното у С. вещество – суха растителна маса, съдържаща наличие на аналози на високорисково наркотично вещество STS-135 и МВМD-SHMICA е с общо тегло тегло 1.15 грама. Посочените вещества 5F-MDMB-PINACA и AМB-FUBINACA спадат към групата на т. нар. синтетични канабиноиди, като 5F-MDMB-PINACA е хибриден  аналог на  STS-135, а AМB-FUBINACA е хибриден аналог на MBMD-SHMICA, които пък вещества към месец септември 2017 г. били включени в Списък І - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, издадена във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в този смисъл били под контрола на закона. Ето защо съдът намира, че квалификацията на деянието следва да бъде по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК.

Едно деяние представлява „маловажен случай“ по смисъла на разпоредбата на     чл. 93, т. 9 от НК, когато степента на обществената му опасност е по-ниска в сравнение с обикновените случаи на престъпленията от съответния вид, поради липсата или незначителност на вредните последици или поради наличие на други смекчаващи обстоятелства. Преценката в конкретния случай, настоящият съдебен състав направи на базата на фактическите данни, отнасящи се до вида и количеството на предмета на престъплението, на вредните му последици, данните за личността на дееца. При определяне квалификацията на деянието съдът взе в предвид сравнително ниската степен на обществената опасност на това деяние в сравнение с обикновените случаи на престъпленията от този вид, поради незначителността на вредните последици. При преценка на конкретния казус съдът съобрази сравнително малкото количество държаният от обвиняемият аналог на високорисково наркотично вещество, обстоятелството, че същото е било държано за лична употреба, а не с цел разпространение, степента на обществена опасност на дееца, която съдът преценява като невисока, имайки в предвид чистото му съдебно минало, липсата на други висящи производства срещу лицето и младежката му възраст. В случая, предметът на престъплението е малко и на незначителна стойност. Всичко изложено дава основание деянието да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК. Ето защо съдът намира, че квалификацията следва да бъде по чл. 354а, ал. 5 от НК, във вр. чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК.    

Като причина за извършване на деянието следва да се посочи несъобразяването и незачитането на регламентираните в закона правила за производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества, визирани в  чл. 7 от ЗКНВП, от страна на обвиняемият, а именно, че следва да се осъществява само въз основа на лицензия, каквато обвиняемия не притежавал.

Съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемият от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, доколкото за престъплението по посочената квалификация /чл. 354а, ал. 5 от НК, във вр. чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК/ законът предвижда наказание “глоба” до 1 000 /хиляда/ лева, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и видно от свидетелството му за съдимост не е бил освобождаван от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК, а от престъплението не са настъпили имуществени вреди и не са налице отрицателните предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 78а, ал. 7 от НК, при наличие на които се изключва приложението на този текст.

Гореизложените обстоятелства мотивираха съда да приеме, че целите на наказанието, посочени в чл. 36 от НК могат да бъдат постигнати по отношение на обвиняемият Х.Б.С., като наказанието бъде определено при отчитане, както на смекчаващите отговорността обстоятелства, така и на отегчаващите.

При определяне на наказанието на обвиняемият, съдът отчете степента на обществена опасност на самото деяние, която определя като ниска, имайки в предвид, малкото количество наркотично вещество, ниската му стойност и обстоятелството, че самото деяние е квалифицирано като маловажен случай, за което законът предвижда налагане на наказание “глоба”. Съдът при определяне на наказанието съобрази и степента на обществена опасност на самия обвиняем която също преценява като невисока, имайки в предвид обстоятелството, че е с чисто съдебно минало, младежката му възраст и материалното състояние на обвиняемият – безработен и не реализира доходи. Като смекчаващо вината обстоятелство съдът прецени и направеното от С. самопризнание, съдействието, което оказва на органите на досъдебното производство, дава подробни обяснения в разпита си пред органа на досъдебното производство, признава вината си и подробно обяснява начина, по който се е сдобил с посоченото наркотично вещество и целите, за които го е придобил. За да определи наказанието, съдът отчете и изказаното от негова страна искрено разкаяние и съжаление за извършеното, което става ясно от обясненията, дадени в досъдебното и съдебно производство. Същевременно доколкото престъпното посегателство по чл. 354а, ал. 5 от НК е извършено при условията на чл. 63 от НК /от непълнолено лице/ законодателят е предвидил наказание „обществено порицание“ или „възпитателна мярка“, съобразно разпоредбата на чл. 78а, ал. 6 от НК. Съобразявайки изложените обстоятелства, съдът намира, че е справедливо и съответно на извършеното на С. да бъде определено наказание по първата алтернатива, предвидена в разпоредбата на чл. 78а, ал. 6 от НК, а именно „обществено порицание”, което да се изпълни чрез поставяне на обявление на таблото за съобщения в Община Шумен.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК следва да се приспадне времето, през което обвиняемият Х.Б.С. е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 1729з-327/14.09.2017 г.

С това наказание съдът намира, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специална превенция на наказанието, посочени в чл. 36 от НК и същото ще въздейства предупредително върху обвиняемият и ще окаже възпитателно и предупредително влияние и върху другите членове на обществото.

На основание чл. 189, ал. 3 от ПНК, съдът счита, че следва да се възложат на обвиняемият направените деловодни разноски в общ размер на 1 126.90 лева /хиляда сто двадесет и шест лева и деветдесет стотинки/, които да заплати в полза на ОД на МВР –         гр. Шумен.

На основание чл. 53, ал. 1, б. “А“ от НК съдът отнема в полза на държавата вещественото доказателство, представляващо суха тревна маса, съдържаща наличие на аналози на високорисково наркотично вещество STS-135 и МВМD-SHMICA, с общо тегло 1.15 грама /след ФХЕ/, намиращо се на съхранение в РУ – Шумен, като същото след влизане в сила на решението да бъде предадено за унищожаване по надлежния ред на Агенция „Митници“ - гр. София.

На основание чл. 53, ал. 1, б. “А“ от НК съдът отнема в полза на държавата вещественото доказателство - 1 бр. метална кутия за раздробяване на суха тревна маса, тип „Гриндер“, собственост на обвиняемия Х.Б.С..

Предвид гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, съдът  

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА Х.Б.С., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Шумен, български граждани, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:*** за виновен в това, че на 15.09.2017 г. в гр. Шумен държал без надлежно разрешително по Закона за контрол  на наркотичните вещества и прекурсорите вещество с общо нетно тегло 1.15 грама, съдържащо:

- метил-2-{1-[(5-флуоропентил)-1Н-индазол-3-ил]формамидо}-3,3-диметил бутаноат ,  познато и под синонимите 5F-ADB и 5F-MDMB- PINACA, което е аналог на  високорисковото наркотично вещество STS-135

 - метил-2-{1-[(4-флуорофенил)метил]-1Н-индазол-3-ил}формамидо-3-метилбутаноат,  познато и под синонимите AМB- FUBINACA и FUB-AМВ,  което е аналог на  високорисковото наркотично вещество MBMD-SHMICA, като деянието представлява маловажен случай и по време на реализирането му С. бил непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си -- престъпление по чл. 354а, ал. 5 от НК, във вр. чл. 354а, ал. 3,   т. 1 от НК, във вр. чл. 63, ал. 1 т. 5 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 6 от НК, във вр. чл. 78а, ал. 1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „обществено порицание”, което да се изпълни чрез поставяне на обявление на таблото за съобщения в Община Шумен.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият Х.Б.С., ЕГН ********** е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ № 1729з-327/14.09.2017 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК осъжда Х.Б.С., ЕГН ********** да заплати в полза на ОД на МВР – гр. Шумен сумата от 1 126.90 лева /хиляда сто двадесет и шест лева и деветдесет стотинки/, както и 5 /пет/ лева такса за издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 53, ал. 1, б. “А“ от НК отнема в полза на държавата вещественото доказателство, представляващо суха тревна маса, съдържаща наличие на аналози на високорисково наркотично вещество STS-135 и МВМD-SHMICA, с общо тегло 1.15 грама /след ФХЕ/, намиращо се на съхранение в РУ – Шумен, като постановява същото след влизане в сила на решението да бъде унищожено по надлежния ред.

На основание чл. 53, ал. 1, б. “А“ от НК отнема в полза на държавата вещественото доказателство – 1 бр. метална кутия за раздробяване на суха тревна маса, тип „Гриндер“, собственост на обвиняемия Х.Б.С..  

Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от днес  пред Шуменски окръжен съд.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :