Р Е Ш Е Н И Е

                                                            283/8.5.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети  състав

На осми май две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател:Кр. Кръстев                                              

Секретар: Ф. А.

Прокурор: К. Киряков

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от административен характер № 931 по описа за 2019г.  

Р  Е  Ш  И :

 

           ПРИЗНАВА С.М.М. с ЕГН **********, български гражданин, роден на ***г. в гр. Търговище, женен, с начално образование,  неработи, неосъждан ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 31.03.2019г. в гр. Шумен, по ул. „Седма“ в посока ул. „Генерал Скобелев“, управлявал МПС – мотопед марка „REX“, с рама № L8YGY05F89Y044879“, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № I–45 от 24.03.2000г., за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадено от Министъра на вътрешните работи - престъпление по чл. 345 ал.2 вр. чл. 345 ал.1 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  като му налага административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 / хиляда / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.  

 

Районен   съдия:

 

 

 

 

Мотиви  към  решение  по  НАХД № 931 по описа  за  2019г.  на  ШРС

 

            Производство по глава 28 от НПК.

            С постановление от 09.04.2019г. на ШРП е предложено на ШРС да бъде прекратено наказателното производството против С.М.М. *** за престъпление по чл.345 ал.2 от НК, като е прието, че са налице предпоставките по чл.78а от НК и предлага да му бъде наложено административно наказание.

            Деецът редовно призован се явява в съдебно заседание, като моли за налагане на минималното предвидено наказание. Изказва съжаление за стореното.

            За ШРП редовно призовани се явява прокурор, който пледира за налагане на наказание по чл. 78а от НК в размер около минималния предвиден по закон.

            От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Обвиняемия С.М.М. *** и към момента на деянието не е бил правоспособен водач на МПС.

Същият закупил и впоследствие притежавал мотопед марка „REX“ с рама № L8YGY05F89Y044879, който не бил регистриран в някой от секторите „Пътна полиция“ при МВР на Р. България. Предвид наличната нормативна уредба – разпоредбата на чл. 149 ал.1 т.1 от ЗДвП, мотопедът подлежал на задължителна регистрация съгласно Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства издадена от Министъра на вътрешните работи.

Въпреки липсата на надлежна регистрация и съответно регистрационни табели, обвиняемият, започнал да ползва мотопеда. На 31.03.2019г., около 13.30 часа той управлявал  мотопеда си по ул. „Седма“ в посока ул. „Ген. Скобелев“. На същата улица се намирал полицейски екип от РУ-Шумен в състав св. А.В.А. и Р.Н.Ш.. Обвиняемия бил спрян за проверка, при която се установило, че МПС-во няма регистрационни табели и, че същото не е регистрирано в сектор „Пътна полиция“ при МВР. Полицейските служители потърсили съдействие от колегите си от сектор „ПП“ при ОД МВР гр. Шумен. На обвиняемия бил съставен АУАН серия АА, № 115567/31.03.2019г., тъй като управлявал МПС без надлежна регистрация, който той подписал без възражения.

            Управлявайки мотопед „REX“ без да е регистриран, обвиняемият М. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 345 ал.2 от НК, а именно на 31.03.2019г. в гр. Шумен, управлявал моторно превозно средство – мотопед „REX“, който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в Закона за движение по пътищата и Наредба I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства издадена от Министъра на вътрешните работи.

За престъплението по горепосочената квалификация, законът предвижда наказание лишаване от свобода до една години или глоба от 500 до 1000 лева. Същевременно се установи, че нарушителя е пълнолетен не е осъждан и не е освобождавани от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК, а в резултат на деянието няма нанесени преки и съставомерни имуществени вреди, така че следва да бъде освободен от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвиденото наказание, съдът отчете, че нарушителя  не представлява голяма обществена опасност - по делото са налице добри характеристични данни за него, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл.78а ал.1 от НК "глоба" в размер на 1000 лв. 

По този начин и с това административно наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.

                                                                                               

                                                                                                Районен  съдия: