Р Е Ш Е Н И Е

 

431/10.5.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, осми състав

На двадесет и трети април, през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                               Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й. К.,

като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №1008  по описа на ШРС за 2017 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по чл.40 от Закона за управление на етажната собственост.

Производството по делото е образувано по повод предявени искове от А.И.Н., ЕГН **********, с адрес ***, чрез процесуален представител адв. Р. С. при ШАК, срещу собственици на самостоятелни обекти в сграда - режим на Етажна собственост, с адрес: гр. Шумен ул.“С. Ш.“ ***, вписана в община Шумен под № ***г., с искане да бъдат отменени три решения, взети на проведено Общо събрание на Етажната собственост на *** г.: по т. 1- решение за съхранение на финансови средства на етажната собственост; по т. 3 –за избиране на касиер; по т. 4 - за приемане на правилник на етажната собственост.

Ищцата сочи, че на ОС на Етажна собственост с адрес: гр. Шумен ул.“С. Ш.“ ***, проведено на ***г., била избрана за Председател на УС. Изборът за УС и КС не бил оспорен и решенията влезли в законна сила. След като започнала да изпълнява задълженията си, членовете на УС установили, че бившият председател на УС Н. К., е получил значителни суми във връзка със сключени договори, като тези средства не били отчитани. Твърди, че била упълномощена от ОС да потърси отговорност от бившия председател на УС. По този повод били заведени съдебни дела, които завършили с осъдителни решения, след което били възстановени от К. около 10 000лв. По този повод и под влияние на бившия председател на УС, отношенията в Етажната собственост се влошили много. Ищцата излага, че на ***г, в нарушение на закона, било свикано и проведено ОС на Етажната собственост. В нарушение на законовите процедури за свикване и провеждане на ОС на Етажната собственост, били гласувани решения за избор на нови членове на Управителния и Контролния съвет на Етажната собственост. Взетите решения били незаконосъобразни и били атакувани по съдебен ред. В тази връзка твърди, че било заведено гр.д № ***/***г. на ШРС, по което е допуснато обезпечение на иск чрез спиране на изпълнението на решенията на проведеното ОС на Етажната собственост от ***г. Представя препис от искова молба по г.д.№ ***/*** г.по описа на ШРС и постановената обезпечителна заповед. Твърди се, че в срока по чл.*** и ал.7 от ЗУЕС била дадена гласност на съставения протокол от проведеното ОС на Етажната собственост в гр.Шумен, ул.”С. Ш.” ***, като се сочи, че тези решения са атакувани като незаконосъобразни по гр.д.№ ***/*** г.по описа на ШРС. Излага, че на ***г., с Протокол от ***г., е проведено друго общо събрание на Етажната собственост, на което са взети решения /законосъобразността на които се атакува в настоящото производство/, при наличие на допуснати следните изтъкнати пороци:

Общото събрание е свикано с Покана от името на Управителния съвет, подписана от А. Д., представил се за Председател на УС и И. П., представил се за Председател на Контролния съвет. Твърди се, че няма решение от името на легитимния УС на Етажната собственост за свикване на ОС за ***г. Съгласно чл.12, ал.2 от ЗУЕС, Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата. Искането се отправя до УС, който свиква ОС в 10-дневен от получаването му. Когато УС в тази хипотеза не свика ОС, то се свиква от собствениците, поискали неговото свикване пред УС. Твърди се, че тази процедура не е била проведена за проведеното ОС на Етажната собственост за *** г. Твърди, че в конкретния случай не е налице нито една от двете възможни хипотези, за да може ОС да се свика от всеки собственик или ползвател.Общото събрание на Етажната собственост за ***г. е свикано в нарушение на предвидения ред. Поканата за свикване на ОС на Етажната собственост за *** г. е поставена в нарушение на нормата на чл.13, ал.1 от ЗУЕС. От обявения дневен ред за ОС за 16,***г. не била налице хипотеза за неотложен случай .

Твърди се, че не бил налице изискуемият от ЗУЕС кворум за провеждане на ОС на Етажната собственост на *** г.

Твърди се, че е нарушена нормата на чл.16, ал.2 от ЗУЕС, от представения протокол ОС на *** г.,който не е председателстван от председателя на УC или друг член на управителния съвет.

Сочи, че протоколистът на проведеното ОС на *** г. не е избран съобразно посочената норма и това опорочава взетите решения на самостоятелно основание.

В съставения протокол от проведено ОС на Етажната собственост от *** г., липсвало предписаното от чл.16, ал.5 от ЗУЕС, съдържание.

Моли за отмяна, като незаконосъобразни на решения, взети на проведено Общо събрание на Етажната собственост на *** г.: по т. 1- решение за съхранение на финансови средства на етажната собственост; по т. 3 –за избиране на касиер; по т. 4 - за приемане на правилник на етажната собственост.  

С молба рег. № *** от ***г. е поискано допускане на обезпечение на иска чрез налагане на обезпечителна мярка – спиране изпълнението на Решение на ОС на ЕС от  ***г. С определение от ***г. на ШРС е допуснато исканото обезпечение - спиране изпълнението на Решение на ОС на ЕС от ***г.

С определение на ШРС от ***г., производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, до приключване на производството, образувано пред ШРС по гр. д. ***/***г по описа на ШРС.

С решение на ШОС от ***г. са отменени като незаконосъобразни взетите от Общото събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда етажна собственост на адрес: гр. Шумен, ул. „С. Ш.“ ***, състояло се на ***г., решения за избор на нови управителен и контролен съвет и за закупуване на 20 бр. столове за нуждите на клуба. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

С определение от 22.11.2018г. настоящото производство по делото е възобновено.

В срока по чл.131, ал.1 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба от представител на ответника. В отговора се заявява, че исковата молба е неоснователна, а решението на събранието на етажната собственост е законосъобразно, като се излагат подробни мотиви.

В съдебно заседание ищцата се явява лично и с адв.С. при ШАК. В съдебно заседание, за ответната страна, се явява адв. Р. при ШАК.

Съдът, като взе предвид представените по делото писмени и гласни доказателства, установи от фактическа страна следното:

Видно от представените по делото документи за собственост –НА № *** от ***г. на нотариус К.М.; НА № ***, том VIII, рег. № ***, дело № ***г. на Нотариус рег. № *** на НК на РБ, ищцата притежава 5/6 ид.ч. от апартамент ***, находящ се в гр. Шумен, ул. „С. Ш.“ ***.

От представената по делото Покана за свикване на Общо събрание на етажна собственост, на адрес: гр. Шумен, ул. „С. Ш.“ *** се установява, че УС свиква ОС на ***г. от 17,30часа, като е налице вписаният в поканата дневен ред на събранието (стр.8 от делото). Поканата е подписана от А. Д., в качеството на председател на УС и от И. П. като председател на КС. Видно от приложения протокол от ***г. се установява, че в насрочения час не е събран необходимият кворум за провеждане на общото събрание, като същото било отложено за по-късен час. В 18,30 часа на ***г. присъствали представители на 59,289% / повече от законовия изискуем кворум - наймалко на 33%/ от идеалните части от общите части в етажната собственост и събранието било проведено като редовно.

Били поставени на обсъждане предварително посочените точки от дневния ред, като били взети решения по тях.

В протокола относно атакуваните решения по т. 1- решение за съхранение на финансови средства на етажната собственост; по т. 3 –избиране на касиер; по т. 4-за приемане на правилник на етажната собственост, били взети следните решения: По т.1 събранието решило финансовите средства на етажната собственост да се съхраняват в банка; УС може да съхранява до 100лв.; по т. 3 събранието решило да избере за касиер К. С., с месечно възнаграждение от 20 лв.; по т. 4 ОС приело правилник с общите поправки в чл. 30, ал.2 и в чл. 30, ал.3.Протоколът е подписан от протоколчик А.М. и председателстващ А.Д..

Приложено е и копие на протокол за проведено на ***г. заседание на УС на ЕС /стр. 14/, с две точки: 1. Изготвяне на протокол от УС за ОС на ***г. и 2. Съобщението за информационното табло на ЕС да се залепи до 20.***г.

За установяване на релевантни по делото факти са разпитани свид. Св. Д.К. и св. Л.Х..

Свид. К., в показанията си обяснява процедурата за свикване на ОС, като същевременно заявява, че не си спомня конкретно за събранието от ***г., но всичко било описано в протокола. Свидетелката Х. не си спомня дали присъствала на конкретното събрание, както и какви въпроси са били обсъждани. Съдът не кредитира показанията на свидетелите, доколкото същите не споделят конкретни релевантни и относими към спора факти.

Така установената фактическа обстатовка се потвърждава от всички приложени по делото писмени доказателства, както и събраните в хода на производството гласни такива.

По допустимостта на иска: За легитимацията на едно лице като етажен собственик да иска отмяна на решение на общото събрание на етажната собственост е достатъчно да се установи, че притежава права в собствеността на самостоятелен обект. В този смисъл е Решение № 67 от 14.02.2012г. на ВКС по гр.д. № 768/2011г., II г.о. Предвид и спазването на преклузивния едномесечен срок за предявяване на иска, съдът намира, че искът е допустим и следва да се разгледа по съществото на спора. 

По основателността на иска по чл.40, ал.1 от ЗУЕС: 

Съгласно чл.40, ал.1 от ЗУЕС, всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание.

В настоящия случай ищецът обжалва три от решенията, взети на общото събрание на ***г., сочейки нарушения на правилата на ЗУЕС при процедурата на провеждане на общото събрание, конкретизирани в девет отделни точки, като моли за отмяната им.

Относно твърдените нарушениа по чл.12, ал.2 и ал.5 от ЗУЕС, съдът намира следното:

Съгласно нормата на чл. 12, ал.2 от ЗУЕС, инициатива за свикване на Общото събрание в писмен вид имат собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата. Нормата на чл. 12, ал.5 предвижда възможност общо събрание да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание. В настоящия случай и видно от представените доказателства по делото, общото събрание на етажната собственост е свикано по Покана, подписана от А. Д., в качеството на председател на УС и от И. П. като председател на КС. В процесната покана не е посочено дали ОС се свиква по искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата, в неотложен случай или в хипотезата на изминала повече от една година от последното проведено общо събрание. Фактът, че ОС е било свикано от председател на КС и председател на УС при отсъствие на визираните в чл.12, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗУЕС предпоставки, не санира нередовността по процедурата, тъй като, според трайната практика на съдилищата, при избрани от ОС на ЕС колективни изпълнителен и контролен орган, именно те са оправомощени да вземат решенията по чл.12 за свикване на ОС, а не техните председатели или отделни членове. В този смисъл е и решение ***2/06.04.20***489/ 2013 г., ІІ г.о. на ВКС.

Ето защо, съдът приема, че ОС на ЕС, състояло се на *** г., е свикано в нарушение на чл.12, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗУЕС. Действително, в приложената по делото регистрационна карта на сграда в режим на етажна собственост, намираща се в гр. Шумен, на ул. „С. Ш.“ *** е вписан към ***г. като председател А. Д. Д., избран с решение от ***г. В регистрационна карта е отразено, че УС, избран на ***г., се състои от следните членове: Й. К. и Н. П., а председател на контролния съвет е И. П.. Изводът на съда не се разколебава и от представените от ответната страна доказателства –Протокол от ******.***г. на УС на ЕС. Същевременно, с решение № *** от ***г. на ШОС, са отменени като незаконосъобразни взетите решения за избор на нови управителен и контролен съвет и за закупуване на 20 бр. столове за нуждите на клуба от общото събрание на собствениците на ЕС, състояло се на *** г. При това положение и доколкото УС и КС не са били избрани на легитимно събрание, то и към ***г. същите не биха могли да изпълняват законосъобразно функции като легитимни представители на УС и КС, респективно като законосъобразно избран председател, поради което е налице основателност на твърденията на ищцата в тази насока.

По отношение соченото нарушение /чл. 15 от ЗУЕС/ за липса на изискуемия от ЗУЕС кворум за провеждане на ОС на Етажната собственост на *** г., съдът намира следното :

Съгласно чл.15, ал.1 и ал.2 от ЗУЕС, общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители, собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час, поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост

Видно от приложения по делото Протокол за проведено на ***г. ОС /стр.9 /, което в 17,30часа е било отложено за 1 час по-късно, поради липса на кворум, явилите се в 18,30 часа и общо присъстващи са били 59,289%. В тази връзка е представен по делото от ответната страна списък /с положени подписи/за присъстващи на проведеното ОС на ***г./ стр. ***/. Съобразно нормата на чл. 15, ал.2 от ЗУЕС, в която хипотеза се е провело процесното ОС, са се явили не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, а именно 59,289%, който процент е отразен и в списъка. Като съобрази, че доказателствената сила на протоколите се определя по правилата, важащи за частните свидетелстващи документи, както и като съобрази приложения поименен списък /стр.***/ на присъстващи собственици на ОС, проведено на ***г., в който ищцата е положила подпис като присъстваща на събранието и фактът, че липсва оспорване автентичността на положения подпис, съдът приема, че при провеждане на събранието е бил спазен изискуемия кворум, което води до извод, че възражението на ищцата е неоснователно.           

По отношение соченото нарушение на чл.16, ал.2 от ЗУЕС, съдът намира следното :

Съгласно нормата на чл. 16, ал.2 от ЗУЕС, общото събрание се председателства от председателя или друг член на управителния съвет или от управител. Видно от приложения по делото Протокол за проведено на ***г. ОС /стр.9/, в същия е посочен председателстващ на ОС А. Д., който е и положил подпис до името си. Действително, в протокола липсва отразяване за начина на избор на председател на събранието, имало ли е гласуване и респективно с колко гласа „за”, „против” и „въздържал се„, са констатирани, но доколкото нормата на чл. 16, ал.2 от ЗУЕС конкретно посочва кой председателства ОС, съдът приема, че няма допуснато нарушение на соченото основание.

По отношение соченото нарушение за начина на избор на протоколист на ОС:

Нормата по чл. 16, ал.4 от ЗУЕС предвижда, че за провеждането на общото събрание, се води протокол. Протоколчикът се избира с обикновено мнозинство, по предложение на председателстващия. Видно от приложения протокол от проведеното ОС на ***г. е, че в същия няма отразяване за начина, по който е избран протоколистът, кой го е предложил, както и не е отразен начинът на гласуването за неговия избор, каквото е изискването на чл.16, ал.4 от ЗУЕС. Това налага извод, че събранието не е проведено по правилата, посочени в чл.16, ал.4 от ЗУЕС, т.е. заявеното от ищцата нарушаване на процедурните правила, е основателно.

По отношение твърдяното нарушение за липса на предписаното от чл.16, ал.5 от ЗУЕС съдържание на протокола, съдът съобрази следното:

Нормата на чл. 16, ал.5 от ЗУЕС предвижда, че протоколът съдържа датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневния ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата – "за", "против" или "въздържал се", техен подпис, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Видно от протокола за процесното ОС на ***г. и от Списък на присъстващите собственици се установява, че присъстващите на събранието носители на правото на собственост са посочени поименно, срещу положен от тях подпис в приобщения по делото списък /стр. ***/. Съдът също съобрази, че притежаваните от всеки квоти са отразени и в протокола /в табличен вид/, по номера на апартамента, поради което приема, че при изготвяне на протокола не е допуснато нарушение на чл.16, ал.5 от ЗУЕС, с оглед на което възражението се явява неоснователно в тази част.

Съобразявайки всичко гореизложено, съдът намира, че са налице допуснати нарушения на нормите на ЗУЕС, уреждащи свикването и провеждането на общо събрание на етажната собственост, проведено на ***г., които нарушения водят до незаконосъобразност на взетите на събранието, атакувани в настоящото дело решения по т. 1- решение за съхранение на финансови средства на етажната собственост; по т. 3 –за избиране на касиер; по т. 4 - за приемане на правилник на етажната собственост и тяхната отмяна.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него разноски в настоящото производство, в размер на общо 1040лв., от които заплатена държавна такса, заплатено адвокатско възнаграждение за обезпечително производство.

Водим от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразни взетите на Общото събрание на собствениците на самостоятелни обекти в Етажната собственост на ул.“С. Ш.“ ***, в гр.Шумен, проведено на ***г., следни решения: Решения по т. 1 - решение за съхранение на финансови средства на етажната собственост; по т. 3 – решение за избиране на касиер; по т. 4 - решение за приемане на правилник на етажната собственост, обективирани в Протокол от ***г.

ОСЪЖДА Етажната собственост на ул.“С. Ш.“ *** в гр.Шумен, да заплати на А.И.Н., ЕГН **********, сумата от 1040 лв. (хиляда и четиридесет лева ), представляващи разноски по делото, съобразно представен списък за разноски по чл.80 от ГПК и адвокатско пълномощно.

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :