Р Е Ш Е Н И Е

 

347/15.4.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, осми състав,

на втори април, през две хиляди и деветнадесета година

в публично заседание в следния състав:  

                                                                               Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й. К.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №1418  по описа на ШРС за 2017 год.,

за да се произнесе взе предвид следното:  

Предявен е иск с правно основание чл.108 от ЗС.

Ищецът, в молбата си и в конкретизираща молба излага, че е собственик на 1/3 идеална част, по силата на нотариално завещание и на 1/6 идеална част по наследяване върху следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** с площ от 3037 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване, при съседи: ПИ ***; ПИ ***; ПИ ***; ПИ ***; урегулиран като УПИ *** в *** по плана на селото, при граници: от юг и от запад - улица; от изток – УПИ *** и от север УПИ ***, заедно с построените в този поземлен имот три сгради: 1) сграда с идентификатор ***.1, със застроена площ 83 кв. м., на два етажа, предназначение – еднофамилна жилищна сграда; 2) сграда с идентификатор ***.2, със застроена площ 252 кв. м., на един етаж, предназначение – селскостопанска сграда; 3) сграда с идентификатор ***.3, със застроена площ 86 кв.м., на един етаж, предназначение - селскостопанска сграда. Заявява, че е придобил собствеността от баща си Д. Д. З., въз основа на Нотариално завещание ***, р.№***, н.д. №***/***г. на нотариус при Шуменски околийски съд - за 1/3 идеална част от правото на собственост върху описания недвижим имот и въз основа на наследяване по закон – за останалата 1/6 идеална част. Твърди, че на К.***г. друг наследник на баща му – Н. Д. Д., продала на ответника М.Н.И. с НА ***,том I, рег. № ***, дело ***/***г. на нотариус В. В., с район на действие РС – Шумен, описаните имоти изцяло, а не само нейната идеална част по наследство.

Ищецът твърди, че на основание НА ***, том I, рег. № ***, дело ***/***г., ответникът М.Н.И. /починал в хода на процеса, на ***г. и конституиран правоприемник и единствен  негов наследник Р.Н.Г., с ЕГН ********** / владее описания имот, оспорва правото му на собственост върху твърдяната идеална част от тях и отказва да му предаде владението и ползването на тази част. Моли съда да постанови решение, с което да бъде установено по отношение на ответника М.Н.И. правото на собственост на ищеца върху 1/3 ид. ч., въз основа на нотариално завещание и правото му на собственост на 1/6 ид.ч., въз основа на наследяване по закон от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***, с площ от 3037 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване, при съседи: ПИ ***; ПИ ***; ПИ ***; ПИ ***; урегулиран като УПИ *** в ***, по плана на селото, при граници: от юг и от запад - улица; от изток – УПИ *** и от север УПИ ***, заедно с построените в този поземлен имот три сгради: 1) сграда с идентификатор ***.1, със застроена площ 83 кв. м., на два етажа, предназначение – еднофамилна жилищна сграда; 2) сграда с идентификатор ***.2, със застроена площ 252 кв. м., на един етаж, предназначение – селскостопанска сграда; 3) сграда с идентификатор ***.3, със застроена площ 86 кв.м., на един етаж, предназначение- селскостопанска сграда и да бъде осъден ответника да предаде владението на ищеца върху идеалната част от описания имот.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът М.Н.И., чрез процесуален представител адв. Г. при ШАК, депозира отговор, в който заявява, че предявеният иск е допустим, но неоснователен, поради което го оспорва изцяло. Представя  доказателства за това, че праводателката му е била собственик на процесния имот по силата на правна сделка/ дарение/ и при условията на алтерантивност – по силата на давностно владение. Представя доказателства за придобиването на собствеността върху имота  и от бащата на праводателката.  Моли съда да отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан.

В хода на производството, поради настъпила смърт на ответника М.Н.И. на ***г., на основание чл. 227 от ГПК, като ответник е конституиран неговият единствен наследник / видно от приложеното по делото Удостоверение за наследници №*** от ***г.и справка от НБД –стр. 165 и стр. 166/ и правоприемник Р.Н.Г., с ЕГН **********.

В съдебно заседание за ищец се явява адв. С. при САК, а за ответника се явява адв. Г.Г. при ШАК.

От събраните по делото доказателства и от становищата на страните, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:    

Видно от представеното по делото от ищеца Удостоверение за наследници № *** от ***г., наследодателят Д. Д. З. е починал на 24.03.1950 г. и е оставил за свои наследници – С. П. И.- съпруга/втора съпруга и майка на ищеца /, починала на 03.02.1995г., Й. Д. М.- дъщеря / от първа съпруга /, починала на 27.01.1993г., И. Д. М. –дъщеря/ от първа съпруга/ починала на 19.08.1991г., Д. Д. З. –син/ от първа съпруга/, починал на 25.08.2011г. и ищецът Д.Д.Д. –син от втората съпруга на наследодателя.

От материалите по делото, се изяснява, че Й., И. и Д. са деца от първия брак на наследодателя Д. Д. З., а настоящият ищец Д.Д.Д. е роден от брака му с втората съпруга С. П. И..

От представено Нотариално завещание ***, р.№***, н.д. №***/***г. на нотариус при Шуменски околийски съд на Д. Д. З., се установява, че Д. Д. З., на 63 г., земеделец на с. С., завещава в полза на сина си Д.Д.Д. - на 9г. - 1/3  идеална част от всичките си недвижими имоти, находящи се в с. С. и землището му, които да му останат след смъртта на наследодателя.

Съдът констатира от Декларация за идентичност на лице с различни имена, че името Д. Д. З., с ЕГН ********** и името Д. Д. З., са на едно лице. Съдът констатира също  от представеното по делото Удостоверение с изх.№ ***г. издадено от дирекция УТ на Община Шумен/ стр. 92  от делото/ – регулационен план за с.С. е одобрен през 1930г. с Указ ***г. и заповед ***г., а именно, че парцел *** кв.*** с.С., е разделен, като са образувани:УПИ *** и УПИ ***, описан в НА ***, том I, рег. № ***, дело. ***/***г.; НА ***, том VІІІ, дело № ***/***г. на нотариус при ШРС; ***, том VІІ, дело № ***/***г. на нотариус при ШРС. В тази връзка е и приложеното по делото копие на Заповед № *** от ***г. на Общински народен съвет-Шумен.

От Удостоверение за наследници № ***г. на Д. Д. З., ЕГН **********, приложено по ДП № ***/***г. по описа на ОДМВР - Шумен е видно, че същият е оставил наследници - дъщери Н. Д. Д. и Д. Д. К.. От справка на роднини на Д. Д. З., ЕГН ********** от НБД, приложена по ДП № ***/***г. по описа на ОДМВР - Шумен се установява, че С. П. З.а е негова съпруга, починала на 04.07.2005г., както и че Н. Д. Д. и Д. Д. К. са техни дъщери. Съдът констатира от представеното по делото Удостоверение за идентичност на лице с различни имена изх. № ***г., че лице с имена С. П. И., с ЕГН **********, С. П. Д. и С. С., са имена на едно и също лице .

По делото са представени също Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност ***, том VІІІ, дело № ***/***г. на нотариус при ШРС; Протокол- препис за одобрена спогодба по гр. д. № ***/***г. за делба от ******г. на К.*** народен съд; Копие от Разписен лист на село С., издаден от община Шумен; Заповед № ***/***г.; Скица № ***/ ***г., изд. от община Шумен, Удостоверение за идентичност на лице с различни имена; препис от личен регистрационен картон на С. П. И.; препис- извадка от семеен регистър на населението в с. Л., общ. Шумен, препис – извадка от семеен регистър на населението в с.С., общ. Шумен; извадка от семеен регистър на населението в с. М., общ. В. П.; Удостоверение за декларирани данни № УД ***/ ******г.; копия от: приходна квитанция от името на ответника № *** от ***г.; скица на поземлен имот  № ***г.; Удостоверение от Община Шумен № ***г.; Нотариален акт за дарение на недвижим имот ***, том VІІ, дело № ***/***г. на нотариус при ШРС; копие от Декларация за идентичност на лице с различни имена: Д. Д. З. и Д. Д. З. с ЕГН **********.

От анализа на представените  доказателства се установява, че починалият М.Н.И.  по силата на НА ***, том I, рег. № ***, дело ***/***г., издаден от нотариус В. В. №***, с район на действие РС - Шумен, е придобил от продавача Н. Д. Д. собствеността върху имот, намиращ се в с. С.: къща и стопански постройки с дворно място от 3000 кв. метра, застроено и незастроено в с. С., общ. Шумен, образуващо урегулиран парцел *** по плана на селото при граници: от юг и запад – улица, от изток – парцел *** /***/, от север – парцел *** /идентификация по ЗКИР, издадена от АГКК, СГКК – Шумен: СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ******г.; Поземлен имот с идентификатор *** от кадастралната карта на с. С., общ. Шумен, обл. Шумен; адрес на поземления имот: с. С., ул.“В. К.“***; площ 3037 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана ; начин на ползване: ниско застрояване /до 10м/; съседи ***, ***; ***; ***; Сгради, попадащи върху имота: 1) сграда ***.1, застроена площ 83 кв. м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда, еднофамилна; 2) сграда ***.2, застроена площ 252 кв. м., един етаж, предназначение – селскостопанска сграда; 3) сграда ***.3, застроена площ 86 кв.м., един етаж, предназначение - селскостопанска сграда. Стойността, на която е придобит имотът е 10 746,60лв.

От страна на ответника и във връзка с легитимирането на праводателката - продавач по сделката, обективирана в НА ***, том I, рег. № ***, дело ***/***г. на нотариус В. В., с район на действие РС – Шумен, са представени следните писмени доказателства: 1* НА ***, том VIII, дело № ***/***г., съобразно който бащата на праводателката–продавач Д. Д.Д., е признат за собственик по давностно владение върху процесния недвижим имот. 2* НА ***, томVII, дело № ***/***г. на нотариус при ШРС, за дарение на недвижим имот, с който Д. Д. З. и С. П. З.а даряват на дъщеря си Н. Д. Д. процесния недвижим имот – къща и стопански постройки с дворно място от 3000 кв.м., застроено и незастроено в с. С., общ.Шумен , образуващо урегулиран парцел *** от квартал ** по плана за селото, при граници: от юг и от запад –улици, от изток-парцел *** и от север –парцел ***; 3* Представено по делото е и копие на Протокол по гр. д. № ***/***г. от ***г. на К. народен съд, с който е одобрена спогодба между страните по дело, за делба на процесния имот.

Видно от НА ***, том VIII, дело № ***/***г., съобразно който бащата на праводателката Д. Д.Д. е признат за собственик по давностно владение върху процесния недвижим имот, придобивната давност относно правото на собственост върху имота не е спряла да тече и не е прекъсвана по отношение ответника и по отношение неговата праводателка Н. Д. Д. до момента на предявяване на иска. Към момента имотът  се владее от ответницата – единствена наследница на починалия ответник М.И. - Р. Н. Г., преди това от самия М. И. до момента на смъртта му, а преди него - от праводателката му и от баща й. След делбата по гр. д. № ***/***г. от ******г. на К.*** народен съд, в имота са живели Д. Д.Д. и Н. Д. Д.. Това обстоятелство се потвърждава от свидетелските показания на Д. и И..

От протокола по гр. д. № ***/***г. от ******г. на К.*** народен съд се установява, че по делото за делба ищци са били Д.Д.Д. /ищец и в настоящото производство/ и неговата майка, представила се с имената С. Д. Д. /видно от приложеното по делото копие от описна книга на  съда от ***г., стр. 188 -191 /, а ответници са били бащата на праводателката Д. Д.Д. и  Й. Д. Д. и И. Д. Д..

 Същевременно, от Удостоверение за идентичност на лице /стр. 145/ се установява, че майката на ищеца се е представяла с имена С. П. И.; С.  П. Д.; С. С.. Горното обстоятелство дава основание на съда да приеме, че майката на ищеца е и лицето, посочено в приложеното по делото  копие от описната книга на съда от ***г. /стр. 190 / и записано с имена С. Д. Д.. Същевременно от  приложеното именно от ищеца удостоверение за наследници, се  установява, че именно  това  са наследниците на наследодателя / включително и втората съпруга С. /, поради което не се споделя тезата на ищеца, изложена в писмената защита.

Страните по гр. д. № ***/***г. от ******г. на К.*** народен съд са заявили, че са постигнали спогодба и са поделили доброволно останалото от общия им наследодател Д. Д. З., наследство. В дял на бащата на праводателката -Д. Д.Д. е оставен имотът, описан като: къща, плевня, сайвант, лятна кухня, хамбар, обор и въобще всички постройки в дворното място, застроено и незастроено, общо около 2000 квадратни метра, находящо се в с. С., К.***, при съседи: от две страни улици, Т. В.ев К. и ниви на ТКЗС. Същевременно Д. Д.Д. е бил задължен да заплати на Д.Д.Д. и неговата майка сумата от 17000 лева, от които е посочено, че в същия ден е изплатил 15 000лв., а остатъка от 2000лв. е следвало да изплати в двегодишен срок от датата на заседанието, като е посочено, че ще се учреди съответна законна ипотека за неизплатената сума. На сестрите Й. Д. Д. и И. Д. Д., Д. Д.Д. е следвало да заплати по 3000лв., като на Й. е заплатил 2000лв., а остатъкът от сумата - до края на годината - ***г. И. Д. Д. е получила цялата сума от 3000лв. в деня на заседанието. В протокола са положени подписи на всички страни.

В съдебно заседание, от страна на ищеца бе оспорен подписът, положен срещу името му в Протокол по гр. д. № ***/***г. от ******г. на К.*** народен съд и  беше открито производство по чл. 193 от ГПК.

По отношение на откритото производство на основание разпоредбата на чл. 193 от ГПК за оспорване на авторството на подписа, положен срещу името на ищеца в Протокол по гр. д. № ***/***г. от ******г. на К.*** народен съд, съдът установи следното:

В заключението на изготвената по делото графическа експертиза, експертът посочва, че почеркът, с който е положен подписът от името на Д.Д.Д. в изследвания Протокол от ******г., е възможно да принадлежи на Д.Д.Д.. Експертът посочва, че съвпаденията в графическите признаци са по степен на обработеност; по наклон; по размер; по разтегливост; по степен на наклон и форма на началния щрих на буква „Д“; по посока и форма на движенията при изписването на връзката между началния и дъговидния щрих на буква „Д“; по посока и форма на движенията при изписването на дъговидния щрих на буква „Д“ /визуално изглеждащ като огледално изображение на буква „С“/; по посока и форма на движенията при изписването на буква „н“; по посока и форма на движенията при изписването на възходящия примковиден елемент на буква „в“; по посока и форма на движенията при изписването на заключителния щрих.

С оглед изложеното, съдът намира за недоказано направеното оспорване в процеса, поради което кредитира изцяло и приема, че в Протокол по гр. д. № ***/***г. от ******г. на К.*** народен съд, е положен подпис от ищеца Д.Д.Д. за постигнатата спогодба и по този начин е прекратена съсобствеността между страните по делото върху процесния недвижим имот.

От показанията на свидетелката Н. Д. се установява, че имотът е бил дарен от нейния баща и се потвърждават обстоятелствата по придобиването /съобразно представените писмени документи /от баща й. Установява се също и обстоятелството, сочено от ответника при условията на алтернативност, а именно давностно владение на имота от страна на бащата на праводателката, в продължение на повече от 20 години: “…Това е било около *** г……….Само знам, че идваха да се разделят …….. тогава приключиха и Д. и С. започнаха да строят  в П. .По този повод тръгнаха с делбата, защото те искаха дела. С. имаше ниска къща на „Б. С.“. После я продадоха и взеха два апартамента. По този повод им трябваха пари. От делбата те получиха техния дял в пари. Това го знам от баща си. Делбата се касае за имота в С., който продадох на М.. Тази делба беше да си уредят отношенията и да остане само баща ми собственик ………Ние, с баща ми, сме живели в тази къща в с. С., докато се омъжа. Родителите ми живяха в нашата къща. Аз и баща ми живяхме там, докато се омъжа. Баща ми стопанисваше къщата. Дядо ми и С. не знам дали имаха граждански брак, но по документи се води С. Д. и щом Д. се казва Д.Д.. Аз и баща ми живяхме и стопанисвахме имота. Д. и С. не са живели там, идвали са само на гости. Но С. не е идвала, само Д., с една жена, с втора жена, с трета жена, с четвърта жена, са идвали на гости. За делбеното дело не знам кой е подал молбата. Д. и С. са искали пари за този имот в С.. Родителите ми наплатиха при делбата за имота. Към момента на делбата през *** година, сестрите на моя баща са били семейни и двете. Те са много по-възрастни от баща ми и са си получили тези пари през *** година и оттам нататък баща ми нямаше никакви задължения. Едната сестра се казваше И. Д.. Не знам фамилиите им. И двете - И. и Й., са били омъжени. Те са дъщери от първата ми баба. Като са се омъжили, са си получили зестрата при женитба и понеже остава само баща ми да живее в тази къща и те решили да си вземат дела, за да вземе татко нотариален акт.“

Показанията на св. И. подкрепят твърденията на св. Д.:“…… През цялото време в тази къща живееше Д.. Д., през 1950г. или 1951г. майка му се ожени и замина. Те не са живели в тази къща- нито С., нито Д.. Д. замина с майка си. Той е една година по-голям от мен- 1941г. В къщата живя Д.. Направи ограда пред къщата. Къщата им беше здрава, не я е правил Д.. Накрая беше паднал сайвантът. М. й плаща данъците, той я стопанисва. Сега М. живее в къщата. През ***г. той купи къщата. Като получи удар, тогава я купи. Моят син също беше тук - Н. показа документите и каза, че нямали никакви спорове за имота. ……., а Н. от баща си получава имота в С.- къщата с постройките, 3 дка и 40 квадрата.“

Съдът не кредитира показанията на св.М., като намира, че са вътрешно противоречиви и същевременно са в противоречие с приложените по делото писмени доказателства, в противоречие и с показанията на другите разпитани по делото свидетели. Освен представените писмени документи, удостоверяващи, че праводателката на ответника е  била собственик на имота , от показанията на св. Д. и св. И. се установява, че след смъртта на общия наследодател, имотът в с. С. - предмет на спора, се владеел и стопанисвал от бащата на Н. Д.. В подкрепа на това обстоятелство е и приложеният НА ***, том

VІІІ, дело № ***/***г. на нотариус при ШРС, за собственост на недвижим имот, придобит по давност. Името му Д. Д. З. също е отразено в разписния лист на с.С., изд. от Община Шумен.

С акта за дарение на *** ***г., обективиран в НА ***, томVII, дело № ***/***г.на нотариус при ШРС, Н. Д. става собственик на процесния недвижим имот. При това положение съдът приема, че към датата на сделката, обективирана в НА ***, том I, рег. № ***, дело ***/***г. на нотариус В. В., с район на действие РС - Шумен, продавачката Н. Д. Д. е прехвърлила на купувача М.Н.И. собственост, която действително е имала по отношение процесния имот, намиращ се в с. С.: къща и стопански постройки с дворно място от 3000 кв. метра, застроено и незастроено, в с. С., общ. Шумен, образуващо урегулиран парцел *** /първи за тридесет и осем/ от квартал *** /деветнадесет/ по плана на селото, при граници: от юг и запад: улица, от изток – парцел *** /втори за петдесет/, от север – парцел *** /седми за тридесет и осем /идентификация по ЗКИР, издадена от АГКК, СГКК –Шумен: СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ******г.; Поземлен имот с идентификатор *** от кадастралната карта на с. С., общ. Шумен, обл. Шумен; адрес на поземления имот: с.С. ,ул.“В. К.“***; площ 3037 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на ползване: ниско застрояване /до 10 м/; съседи: ***; ***; ***; ***; Сгради, попадащи върху имота: 1) сграда ***.1, застроена площ 83 кв. м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда, еднофамилна; 2) сграда ***.2, застроена площ 252 кв. м., един етаж, предназначение – селскостопанска сграда; 3) сграда ***.3, застроена площ 86 кв.м., един етаж, предназначение- селскостопанска сграда.

За основателността на иска по чл.108 от ЗС е необходимо ищецът да докаже, че е собственик, че имотът се намира във владение на ответника и че той го владее без правно основание. В тежест на ответника е да докаже възраженията си, че владее и е придобил имота на правно основание, и че праводателят му е бил собственик на имота към момента на извършване на сделката.

Предвид гореизложеното и съобразявайки неуспешното оспорване от ищцовата страна на подписа в протокол по гр. д. № ***/***г. от ******г. на К.*** народен съд, съдът намира, че от страна на ответника се доказа по категоричен и безспорен начин, че бащата на праводателката-продавач по НА ***, том I, рег. № ***, дело ***/***г., е придобил имота въз основа на делба /обективирана в протокол по гр. д. № ***/***г. от ******г. на К.*** народен съд /, праводателката Н. Д. го е придобила по силата на дарение от родителите си с НА ***, том VII, дело № ***/***г.на нотариус при ШРС .

Следователно, към датата на сделката, с НА ***, том I, рег. № ***, дело ***/***г., издаден от нотариус В .В. № ***, с район на действие РС – Шумен, продавачката е била собственик на имота и е прехвърлила собствеността му на купувача по продажбата, в лицето М.Н.И.. След като праводателят е бил собственик на продадения от него недвижим имот, то и купувачът, в случая М.Н.И., е станал негов собственик, по силата на продажбата с НА ***, том I, рег. № ***, дело ***/***г., а настоящия ответник Р.Н.Г., с ЕГН ********** като  правоприемник и единствен наследник на М.Н.И. починал в хода на процеса, на ***г.

Предвид гореизложеното, предявеният иск по чл.108 от ЗС, е неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли.

Съобразно изхода от спора, следва, на осн.чл.78, ал.2 от ГПК, ищецът да заплати на ответната страна направените по делото разноски, в размер на 963,30лв.   

Водим от горното, съдът                                 

                                           

                                               Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС, предявен от Д.Д.Д., ЕГН **********, пост. адрес: ***, срещу  Р.Н.Г., с ЕГН ********** /конституиран правоприемник и единствен наследник на М.Н.И. - починал в хода на процеса, на ***г. /за признаване на установено по отношение на ответника правото на собственост на ищеца върху 1/3 ид. ч., въз основа на нотариално завещание и правото му на собственост на 1/6 ид.ч., въз основа на наследяване по закон от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***, с площ от 3037 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване, при съседи: ПИ ***; ПИ ***; ПИ ***; ПИ ***; урегулиран като УПИ *** в *** по плана на селото, при граници: от юг и от запад- улица; от изток – УПИ *** и от север УПИ ***, заедно с построените в този поземлен имот три сгради и иск за осъждане на ответника да му предаде владението на идеалната част от описания имот.

ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН **********, пост. адрес: ***, да заплати на Р.Н.Г., с ЕГН ********** /конституиран правоприемник и единствен наследник на М.Н.И. починал в хода на процеса, на ***г. / разноски по делото в размер на 963,30лв.(деветстотин шестдесет и три лева и тридесет стотинки).

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред ШОС.                                                    

След влизане в сила на решение по делото, приложеният протокол по гр. д. № ***/***г. от ******г. на К.*** народен съд, ДА СЕ ВЪРНЕ в архива на ШРС, а приложеното по делото ДП № ***/***г. по описа на ОДМВР - Шумен, ДА СЕ ВЪРНЕ на Районна прокуратура - Шумен.                                            

 

                                                                                               Районен съдия: