Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

827/2.9.2019г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на втори септември 2019 година

в публично заседание в следния състав:

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Йорданова  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 1473/2017г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство за делба, във фазата на извършването.  

С Решение № 753/17.10.2017г. по описа на ШРС, по настоящото дело, до делба са допуснати следните недвижими имоти :

1.     ПИ с начин на трайно ползване – Нива с площ от 8698 кв.м., пета категория, в местността „Макак сърт“, в землището на гр. Шумен, с идентификатор № 83510.117.27, с ЕКАТТЕ : 83510, при граници и съседи : имоти с № 83510.117.26; 83510.117.32; 83510.117.17;83510.117.16; 83510.117.15 и 83510.117.28,

ПРИ  КВОТИ : 1/2 ид.ч. за Р.М.Г., ЕГН : **********; 1/6 ид.ч. за А.М.Г., ЕГН : **********; 1/6 ид.ч. за М.К.М., ЕГН : ********** и 1/6 ид.ч. за М.К.М., ЕГН : **********.

Между съделителите, не са заявени претенции по сметки, по реда на чл. 346 ГПК. По начина на извършване е заявено желание от ответниците да получат общ дял.

От фактическа страна в производството се установи следното: Според заключението на вещото лице, по допуснатите СТЕ, прието от съда, като компетентно и обективно дадено, се установява, че процесния недвижим имот е поделяем, съобразно квотите на страните и желанието им да получат общ дял, разпоредбите на ЗСПЗЗ и актовете по прилагането му, като се образуват два нови имота, всеки с площ от 4,349 дка, на стойност от по 6525 лева. Пазарната стойност на делбения имот е определена от заключението на 13050 лева. Със скица-проект № 15-754356/19.08.2019г. на СГКК – Шумен, са определени проектни идентификатори на двата новообразувани имота, съответно 83510.117.38 и 83510.117.39 .      

Съставеният разделителен протокол е предявен на страните, в открито заседание на 02.09.2019г., като не са заявени възражения.

Така приетата фактическа обстановка, доведе до следните изводи :

За извършване на делбата по реда на чл. 350 и чл. 352 от ГПК, е необходимо наличие в делбената маса, на достатъчно имоти, от които за всеки съделител може да бъде отреден дял в натура, и съставянето на дяловете, и тегленето на жребий, не е невъзможно или много неудобно. Допуснатите до делба имоти са достатъчно, за реален дял на всеки съделител и предвид равенството на квотите им, предявения разделителен протокол, следва да се обяви за окончателен.

Всеки от съделителите следва да заплати държавна такса съобразно стойността на дела си, както следва – Р.М.Г., в размер на 261 лева; А.М.Г., в размер на 87 лева; М.К.М., в размер на 87 лева и М.К.М., в размер на 87 лева.

Водим от горното и на посочените основания, съдът

 

                                                       Р   Е  Ш  И  :

 

          ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, по ГД № 1473/2017г., по описа на ШРС :

 

         Дял I от ½ ид.ч. представляващ:

Новообразуван поземлен имот /от ПИ № 83510.117.27/, с проектен идентификатор 83510.117.38, с проектна площ: 4349 кв.м., при съседи: 83510.117.39, 83510.117.32, 83510.117.16, 83510.117.15, 83510.117.28.

Пазарната стойност на първи дял е 6525 лева.  

          

                  Дял II от ½ ид.ч. представляващ:        

Новообразуван поземлен имот /от ПИ № 83510.117.27/, с проектен идентификатор 83510.117.39, с проектна площ: 4349 кв.м., при съседи: 83510.117.26, 83510.117.32, 83510.117.17, 83510.117.16, 83510.117.38.

Пазарната стойност на втори дял е 6525 лева.

За уравнение на дяловете, не се дължат суми между съделителите.

ОСЪЖДА Р.М.Г., ЕГН : **********, с адрес ***2, сумата от 261 лева, държавна такса съобразно стойността на дела си.

ОСЪЖДА А.М.Г., ЕГН : **********; М.К.М., ЕГН : **********; М.К.М., ЕГН : **********,***, да заплати по сметка на ШРС, всеки от тях, сумата от 87 лева, държавна такса съобразно стойността на дела си.  

Разноски между страните не се присъждат.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд – гр. Шумен.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :