Р Е Ш Е Н И Е

/по чл.247, ал.4 от ГПК/

 

813/9.8.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в закрито съдебно заседание, в следния състав:

Районен съдия: М. Марков    

при секретаря Д.Христова, като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №1292 по описа за 2018 год. на Районен съд – Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:        

Производството е с правно основание чл.247, ал.1 ГПК, образувано  служебно от съда след определение №453/08.07.2019г. на ОСШ.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото и постановеното съдебно решение, констатира, че следва да се произнесе по реда на чл.247, ал.4 от ГПК.

         Решението за поправка, заедно с поправеното решение, представляват едно цяло.

На основание  чл. 247, ал. 4 ГПК решението за поправка може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението, чиято поправка се иска.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.247, ал.1 ГПК , съдът

 

                                                Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 169/21.02.2019г., постановено по гражданско дело №1292 по описа за 2018г. на РС-Шумен, като

вместо,

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между страните, че С.Р.Ш. с ЕГН **********, съд.адрес: ***, не дължи държавни вземания, за което се води изпълнително дело № 20157740400381, по описа на ЧСИ Я.Д. при ШОС, както следва: сума в размер на разликата  над  419,00 лв., представляваща публично държавно вземане, с взискател  Държавата, представлявана от министъра на финансите, във връзка с чл.31, ал.1 от ГПК; както и сума в размер на 675,00 лева, представляваща частно държавно вземане с взискател НБПП, поради изтекла погасителна давност на основание чл. 439, във вр. с вр. чл. 124, ал. 1 ГПК; като отхвърля иска за сума в размер до 419,00 лв., представляваща публично държавно вземане, с взискател  Държавата, представлявана от министъра на финансите, като неоснователен.

         да се чете:

         ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между страните, че С.Р.Ш. с ЕГН **********, съд.адрес: ***, не дължи държавни вземания, за което се води изпълнително дело № 20157740400381, по описа на ЧСИ Я.Д. при ШОС, както следва: сума в размер на 434,48 лева, т.е. разликата  над  419,00 лева до 853,48 лева, представляваща публично държавно вземане, с взискател  Държавата, представлявана от министъра на финансите, във връзка с чл.31, ал.1 от ГПК; както и сума в размер на 675,00 лева, представляваща частно държавно вземане с взискател НБПП, поради изтекла погасителна давност на основание чл. 439, във вр. с вр. чл. 124, ал. 1 ГПК; като отхвърля иска за сума в размер на 419,00 лв., представляваща публично държавно вземане, с взискател  Държавата, представлявана от министъра на финансите, като неоснователен.

           Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение № 169/21.02.2019г., постановено по гражданско дело №1292 по описа за 2018г. на РС-Шумен.

Решението да се връчи на страните, като същото не подлежи на обжалване, на основание чл.247, ал.4 от ГПК, във вр. с чл. 239, ал. 4 от ГПК  

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: